Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein Gwaith yn Fforest Cwmcarn – Cwestiynau a ofynnir yn aml

Y Gwaith Cwympo

Beth yw clefyd y llarwydd? 

Math o afiechyd ffwng sydd yn cael ei gario ar ffurf sborau drwy’r awyr yw clefyd y llarwydd neu Phytophthora ramorum, sydd yn medru achosi niwed angheuol i ystod eang o goed a phlanhigion eraill. Fodd bynnag, nid yw’n beryglus i bobl nac anifeiliaid. Mae bron pob un o’r coed llarwydd yng Nghwmcarn wedi eu heintio gan glefyd y llarwydd. Nid ydym yn medru atal y clefyd rhag ymledu, ond fe allwn arafu’r broses.

 

Faint o’r fforest sydd wedi ei effeithio gan hyn? 

Roedd dros dri chwarter y coed yn ardal Ffordd Fforest Cwmcarn yn goed llarwydd, tua 160,000 o goed. Mae’r llarwydd yn cyfrif am tua 30% o’r coed ar draws blociau eraill o’r fforest yn Fforest Cwmcarn.

 

Pam cau Ffordd y Fforest? 

Ein prif flaenoriaeth oedd diogelwch y cyhoedd. Mae Ffordd y Fforest yn drac sengl gyda system unffordd ar ei hyd, fwy neu lai.  Roedd y ffordd yn cael ei defnyddio i gasglu offer yn ystod y cyfnod. Roedd coed yn cael eu cadw a’u llwytho i lorïau gyferbyn â’r ffordd. Roedd y lorïau mawrion angen teithio ar hyd y ffordd yn rheolaidd hefyd.

 

Beth fydd yn digwydd i’r coed a’r tocion fydd ar ôl?

Mae’r coed sydd wedi eu torri a’u rhoi ar ochr y ffordd yn mynd i gael eu symud o’r safle i felin goed i’w prosesu.

Yn gyffredinol, ystyrir gadael y tocion (sef y brigau a’r canghennau bychan) ar ôl ar y safle i dorri lawr yn naturiol.  Mae hyn yn cynnig llawer o fuddion i’r amgylchfyd gan gynnwys cynefin gwerthfawr yn ogystal â maeth i’r genhedlaeth nesaf o goed.

Fodd bynnag, oherwydd pryder am risg tân yn dilyn tanau a gyneuwyd yn fwriadol, rydym eisoes wedi dechrau symud rhywfaint o’r brigau a’r coed ac wedi defnyddio peiriannau arbenigol er mwyn torri’r deunyddiau sydd ar y safle.

 

Ydych chi wedi plannu coed newydd yn lle’r llarwydd? 

Cychwynnwyd ar y broses o ailblannu yn Ionawr 2017, gan gyflwyno dros 170,000 o goed newydd, gyda choed ifanc yn cael eu plannu mewn ardaloedd lle'r oedd y llarwydd wedi eu clirio’n llwyr. Roedd y coed yn cynnwys cymysgedd o goed brodorol llydanddail a choniffer.

Yn anffodus, cafodd nifer o’r coed newydd a blannwyd eu dinistrio yn ystod haf poeth a sych 2018, gan danau oedd wedi eu dechrau yn fwriadol.

Mae’r niwed a achoswyd gan y tanau wedi ein dal yn ôl yn ddifrifol yn ein hymdrechion i ailstocio, ond rydym yn dal wrthi gyda’r gwaith. Plannwyd 30,000 o goed ychwanegol yn lle’r rhai a ddifethwyd gan y tanau, ac mae cynlluniau ar y gweill i blannu 30,000 arall yn ystod haf 2019.

 

Pryd fydd yr holl lwybrau beicio mynydd ar agor?

Rydym yn gobeithio y bydd yr holl lwybrau beicio wedi eu hagor yn ddiweddarach yn yr haf.  Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar ail-adfer y traciau sydd wedi cael eu heffeithio gan y gwaith o dorri’r coed.

 

Dyfodol Ffordd Fforest Cwmcarn

 

Pryd fydd y ffordd yn ailagor?

Nawr bod y gwaith o dorri’r coed yn dod i ben, rydym wrthi’n gweithio ar y cynllun i agor Ffordd y Fforest. Rydym wedi sicrhau cyllid ac wedi penodi rheolwr prosiect i gadw llygad ar y broses. Mawr obeithiwn y bydd Ffordd y Fforest wedi ailagor erbyn gwanwyn 2020.

 

A fydd CNC yn cynnwys pobl a grwpiau yn y broses o wneud penderfyniadau am ddyfodol ar y safle? 

Rydym yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd a gwerth Cwmcarn i’r bobl leol, ac yn awyddus iddynt fod yn rhan o’r trafodaethau ynghylch ei ddyfodol. Mae ein rheolwr prosiect eisoes wedi cynnal nifer o sesiynau galw i mewn lle mae pobl leol ac ymwelwyr wedi rhannu eu syniadau ar y math o bethau yr hoffent ei weld ar y safle yn y dyfodol.

Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi am y cynlluniau wrth iddynt ddatblygu..

 

Sut fydd CNC yn rhoi gwybodaeth i ni am y cynlluniau?

Mae’n bwysig i ni fod y gymuned yn cymryd rhan ymhob cam o’r broses. Bwriadwn gyhoeddi newyddlenni, a bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ar safle Cwmcarn er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl wrth i’n cynlluniau ddatblygu. Os ydych yn dymuno derbyn ein newyddlenni yn y dyfodol, e-bostiwch eich cyfeiriad at cwmcarn@naturalresourceswales.gov.uk.

 

Faint mae’n ei gostio i ailagor Ffordd y Fforest, a sut mae’n cael ei ariannu

Rydym wedi cadw £1,000,000 wrth gefn i ailagor y ffordd. Mae hyn yn cynnwys y gwaith o osod wyneb newydd, gosod isadeiledd diogelwch priffyrdd a chyfleusterau penodol megis byrddau picnic a llefydd barbeciw.

Bydd y gwaith o ddatblygu ardaloedd hamdden ar hyd y ffordd yn parhau mewn cyfnodau gwahanol pan fydd y ffordd wedi’i hailagor.

 
Pryd fydd y gwaith yn cychwyn?

Oherwydd maint y prosiect, bydd Ffordd y Goedwig yn cael ei datblygu gam wrth gam. Gallwch ddisgwyl gweld gwaith yn cychwyn mewn ardaloedd ar hyd y Ffordd yn ystod gaeaf 2019, gyda'r gwaith o ailwynebu’r Ffordd ei hun yn cael ei wneud yn gynnar yn 2020. Yn ystod y gwaith fe fydd yn rhaid cyfyngu dros dro ar fynediad i rai llwybrau hamdden am resymau diogelwch. Fodd bynnag, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd digon o rybudd yn cael ei roi cyn rhoi unrhyw gyfyngiadau dros dro mewn grym.


Beth fydd y gwahanol ardaloedd yn cael eu galw?

Yn y gorffennol, mae'r ardaloedd ar hyd y Ffordd wedi cael eu galw'n feysydd parcio 1, 2, 3 ac ati. Wrth symud ymlaen, fodd bynnag, hoffem i bob ardal gael enw sy'n cynrychioli rhywbeth yn ymwneud â phwysigrwydd hanesyddol/diwylliannol y safle.

Os hoffech awgrymu enw ar gyfer un o'r ardaloedd, neu thema ar gyfer yr ardaloedd a nodir ar y map drosodd, e-bostiwch eich syniad(au) i'r cyfeiriad canlynol erbyn 20 Awst 2019, gan ddefnyddio 'Enwau Ardaloedd Ffordd y Goedwig Cwmcarn/Cwmcarn Forest Drive Area Names' fel teitl i’ch e-bost a chan gynnwys eich enw ac esboniad byr o'ch awgrym: cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

 

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.