Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Caniatáu cais Cyngor Sir Penfro i newid trwydded

Ddydd Mercher 25 Mawrth 2020 fe wnaethom roi caniatâd i Gyngor Sir Penfro amrywio trwydded, gan ganiatáu iddo amrywio’i weithrediad gwastraff yn Noc Penfro

Daw’r penderfyniad yn dilyn asesiad helaeth o gynlluniau’r cyngor ynghyd â sawl ymgynghoriad gyda thrigolion yr ardal a chyrff proffesiynol.

Yma, rydym yn ateb rhai cwestiynau cyffredin yn ymwneud â’r drwydded. I weld cofnod llawn o’n proses benderfynu, ynghyd â’r amodau a osodir yn y drwydded, darllenwch ein dogfen benderfynu.

Mae ein dogfen benderfynu’n esbonio ac yn cofnodi sut y gwnaethom gyrraedd ein penderfyniad ac mae’n dangos ein bod wedi ystyried yr holl ffactorau perthnasol yn ystod ein hasesiad.

Ar gyfer beth mae’r drwydded?

Mae’r drwydded bresennol (EPR-PB3490HV) yn Uned 41, Doc Penfro wedi cael ei hamrywio er mwyn cynnwys y canlynol:

  • Diweddaru’r drwydded i amodau modern
  • Ymestyn y tir lle caniateir storio a thrin.
  • Cynyddu’r mathau o wastraff y caniateir ei storio a’i drin.
  • Diwygio’r prosesau trin a ganiateir – sef bwndelu a phentyrru gwastraff yn unig.

Sut y gwnaethom gyrraedd ein penderfyniad?

Rydym wedi cwblhau ein hasesiad o gais Cyngor Sir Penfro i amrywio’i drwydded amgylcheddol ac wedi rhoi ystyriaeth lwyr i’r holl ymatebion a gyflwynwyd fel rhan o’r ddau ymgynghoriad, sef ymatebion gan y gymuned leol a chan bartneriaid proffesiynol.

Aethom ati i ymgynghori ynglŷn â’r cais yn unol â Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 a’n Datganiad Rheoleiddio ynghylch Cyfranogiad y Cyhoedd. Er mwyn helpu i esbonio’r cais a’n prosesau penderfynu, fe wnaethom gynnal sesiwn galw heibio yn Noc Penfro.

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais trwy roi hysbysiad ar ein gwefan. Roedd yr hysbysiad hwn yn rhoi gwybod i bobl ble a phryd y byddai modd iddynt gael gweld copi o’r cais.

Fe wnaethom anfon copïau o’r cais at y cyrff canlynol, yn unol â’n Cytundebau Gweithio Gyda’n Gilydd:

  • Adrannau Cynllunio a Diogelu’r Amgylchedd yng Nghyngor Sir Penfro
  • Cyngor Tref Doc Penfro
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Sut y caiff y safle ei reoleiddio?

Rydym yn cynnal asesiad risg ar bob cyfleuster a ganiateir. Codir mwy o dâl ar gyfleusterau risg uchel a chyfleusterau a gaiff eu rhedeg yn wael, a byddwn yn ymweld â nhw’n amlach.

Defnyddiwn Gynllun Dosbarthu Cydymffurfiaeth (CCS) ar gyfer holl weithredwyr cyfleusterau a ganiateir. Caiff y cynllun hwn ei ddefnyddio er mwyn ein galluogi i asesu mewn modd cyson beth fydd yr effeithiau posibl pe na bai’r gweithredwyr yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded.

Byddwn yn cofnodi unrhyw fethiant i gydymffurfio ag amodau’r drwydded, ynghyd ag unrhyw effeithiau posibl, ar ffurflen bwrpasol a anfonir at y gweithredwr. Gall effeithiau posibl fod yn unrhyw beth, o effaith fawr i ddim effaith.

Pan welir nad yw gweithredwr wedi cydymffurfio ag amodau’r drwydded, byddwn yn mynd ati i benderfynu pa lefel orfodi sy’n briodol. Fel arfer, bydd angen i’r gweithredwr hefyd gymryd rhai camau gwella.

Byddwn yn penderfynu ar unrhyw ymateb trwy gyfeirio at y Polisi Gorfodi ac Erlyn, y Canllawiau Gorfodi a Sancsiynau, a’r Opsiynau Ymateb i Drosedd.

Gweld y Polisi Gorfodi ac Erlyn, y Canllawiau Gorfodi a Sancsiynau, yr Opsiynau Ymateb i Drosedd a’r Egwyddorion Rheoleiddio.

 phwy ddylwn i gysylltu pe bai problem ar y safle?

Ffoniwch ein llinell digwyddiadau (24/7) ar 0300 065 3000.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.