Cynlluniau RWE Innogy ynghylch cynllun ynni trydan dŵr yn Rhaeadr Conwy

Cefndir

Mae RWE Innogy UK wedi cyflwyno cynigion yn ymwneud â chynllun trydan dŵr ar Afon Conwy, ger Rhaeadr Conwy a SoDdGA Coedydd Fairy Glen. Ceir dwy agwedd ar ein cyfraniad – rydym wedi cyflwyno ymateb cynhwysfawr i’r cais cynllunio, i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Ac yn ail, rydym wrthi’n gwneud penderfyniad ynghylch cais am drwyddedau tynnu a chronni dŵr, sef trwyddedau y mae’n rhaid i’r datblygwyr eu cael cyn y gallant adeiladu.

Diweddariad mis Mai 2016

Mae'r cyfnod ymgynghori ar y cais am drwydded tynnu a chronni bellach wedi cau ac ni allwn rŵan dderbyn sylwadau ysgrifenedig ar y cais. Oherwydd cymhlethdod y cais a’r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd i ni gan y datblygwr (yn unol â’n cais) nid ydym yn disgwyl gwneud penderfyniad ar y trwyddedau tan 29 Gorffennaf 2016. Pan fyddwn yn cyhoeddi ein penderfyniad byddwn hefyd yn gosod allan yn glir y rhesymau y tu ôl i'r penderfyniad hwn. Byddwn yn cysylltu â phawb a gyflwynodd sylwadau i roi gwybod iddynt am ein penderfyniad. Bydd dogfen penderfyniad hefyd ar gael ar ein gwefan yn fuan ar ôl penderfynu ar y cynnig.

1. Trwydded tynnu dŵr

Gofynnwyd am eich sylwadau a datganiadau ynglŷn â’r cais am drwydded yn ystod mis Tachwedd  2015. Fel rhan o’r broses hyn, byddwn yn cynnal asesiad manwl ar gynigion y cwmni er mwyn darganfod a ellir tynnu dŵr o Afon Conwy gan effeithio cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd.

Rhaid ystyried pob cais o’r fath ar ei deilyngdod ei hun – ni all yr hyn y mae gweithredwyr eraill wedi’i wneud yn yr ardal ddylanwadu ar ein penderfyniad.

Os byddwn, yn ystod ein hymchwiliadau yn dod i’r casgliad y bydd cynigion y cwmni i dynnu dŵr yn arwain at niwed amgylcheddol na ellir cymryd camau i’w liniaru, efallai ni fyddant yn cael trwydded i dynnu a chronni dŵr neu efallai cynigir trwyddedau gydag amodau yr ydym yn eu hystyried bydd yn gwarchod yr amgylchedd.  

Caiff y camau a ddilynwn wrth benderfynu pa un i roi neu wrthod trwydded eu diffinio gan ofynion cyfreithiol. Mae’n ofynnol inni gyfiawnhau unrhyw benderfyniad o fewn terfynau’r cyfyngiadau cyfreithiol hyn. Nid yw gwrthwynebiad lleol i ryw ddatblygiad ynddo’i hun yn rheswm dros wrthod cais. Yr unig beth y gallwn ei ystyried yw tystiolaeth o’r effeithiau ar faterion penodol. Ni allwn wyro oddi ar y cylch gwaith sydd wedi’i ddiffinio’n gyfreithiol ar ein cyfer.

Wrth wneud penderfyniad, byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynir inni. Dyma rai o’r materion y byddwn yn eu hystyried wrth wneud ein penderfyniad:

 • effeithiau amgylcheddol y cynnig a’i effaith ar gynefinoedd a safleoedd dynodedig
 • effaith debygol y cynnig ar hawliau dŵr gwarchodedig rhai a chanddynt drwyddedau’n barod a rhai sy’n defnyddio’r dŵr yn gyfreithlon
 • gofynion rhesymol yr ymgeisydd am ddŵr a’r defnydd effeithlon ohono
 • cynaliadwyedd y cynnig ac unrhyw effeithiau ar fioamrywiaeth

Fodd bynnag, yn aml cawn sylwadau’n ymwneud â materion sydd y tu hwnt i gylch gwaith ein proses benderfynu. Ymhlith y materion na allwn eu hystyried mae:

 • Sŵn
 • Llwch
 • Trafnidiaeth
 • Cysylltiadau â’r grid cenedlaethol yn y dyfodol
 • Treftadaeth ddiwylliannol
 • Effeithiau’r gwaith adeiladu
 • Hawliau tramwy

Mae’r materion hyn y tu hwnt i gwmpas ein proses benderfynu, a bydd nifer o’r rhain yn cael eu hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio wrth iddo wneud penderfyniad ynghylch y cais Cynllunio.

Ymhellach, bydd yr ymgeisydd angen trwyddedau pellach gan CNC, fel Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd, Caniatâd i Weithio mewn Afonydd (Caniatâd i Ddraenio Tir), a Chymeradwyaeth Llwybr Pysgod Ffurfiol.

2. Ein cyfraniad at y broses gynllunio

Rydym wedi cyflwyno ymateb cynhwysfawr i’r awdurdod cynllunio yn ymwneud â sawl agwedd ar y cynnig hwn. Mae’r rhain yn cynnwys:

Perygl llifogydd – Ar y cychwyn roeddem yn gwrthwynebu’r datblygiad oherwydd hyn, ond newidiasom ein penderfyniad ar ôl i’r datblygwr addasu ei gynlluniau i ostwng lefel y gored fewnlif.

Tirweddau gwarchodedig – Buom yn ystyried effaith caffi Rhaeadr Conwy a mynedfa Fairy Glen, yn ogystal ag effaith esthetig y gostyngiad yn llif Rhaeadr Conwy. Mae’r dystiolaeth yn dangos y byddai Rhaeadr Conwy, dan gynigion y tynnu dŵr, yn parhau i fod yn ddramatig yn ystod cyfnodau o lifeiriant a llif mawr ac y byddai’r rhaeadr a’r ceunant, yn ystod cyfnodau eraill o lif, yn cadw eu priodweddau naturiol hanfodol. Fel amod ynghlwm wrth unrhyw gymeradwyaeth parthed y cais cynllunio dylid cynnwys cynllun tirwedd manwl, a dylid penodi goruchwyliwr amgylcheddol i gadw golwg ar y gwaith a wneir yn yr ardal gaeedig arfaethedig wrth gaffi Rhaeadr Conwy a gerllaw Fairy Glen.

Coed, bryoffytau a chennau – Gwerth cyfyngedig sydd i’r coed y bwriedir eu cwympo ger y mewnlif mewn perthynas â nodweddion y SoDdGA, gan nad ydynt yn llawndwf nad yn cynnal bryoffytau na chennau. Rhaid gwarchod yr holl goed eraill a’r holl grwpiau coed eraill yn ystod y gwaith adeiladu.

Wrth y pwerdy bydd yn rhaid cwympo pedair coeden lawndwf ac un goeden led-lawndwf o fewn y SoDdGA. Mae’r rhain wedi’u harolygu ac ni fydd bryoffytau na chennau gwarchodedig yn cael niwed yn sgil y gwaith hwn. Rhaid cymryd camau i warchod gwreiddiau’r coed oddi amgylch rhag niwed yn ystod y gwaith adeiladu. Fel ffordd o wneud yn iawn am y coed a gaiff eu cwympo, bydd y datblygwr yn plannu coed mewn llecyn 1.2 hectar o faint.

Gwaith yn yr afon – Ni fydd symud clogfeini yn cael effaith niweidiol ar Porella pinnata (llysiau’r afu), a fydd yn ailsefydlu’n gyflym mewn llecynnau a gaiff eu troi a’u trosi yn ystod y gwaith adeiladu. Ni ellir mynd i’r afael â gwaith rhwng 17 Hydref – 15 Mai, yn ystod y tymor silio ac er mwyn gwarchod wyau/silod mân.

Ystlumod – Yn ôl pob tebyg ni fydd y datblygiad yn effeithio’n uniongyrchol ar glwydfannau.

Dyfrgwn – Rhaid cymryd camau i sicrhau na fydd dyfrgwn yn syrthio i dyllau adeiladu ac yn mynd yn sownd ynddynt.

Llygredd amaethyddol – Rydym wedi gofyn am 11 amod er mwyn sicrhau na fydd y gwaith adeiladu’n arwain at lygredd.

Llwybr pysgod – Rhaid ei gynnal a’i gadw drwy’r adeg, er budd llysywod hefyd.

Sgriniau – Rhaid i’r mewnlif fod â sgrin ddim mwy na 6 milimedr o uchder a rhaid i’r all-lif fod â sgrin ddim mwy na 3 milimedr o uchder. Rhaid lleoli’r bibell ollwng fel na fydd yn arwain at erydu, ac mor agos ag y bo modd at lefel gymedrig y dŵr.