Y ffeithiau am ein hail-strwythuro

Os ydych wedi darllen neu glywed stori BBC Cymru Wales y bore 'ma (14 Rhagfyr) am ein hymgynghoriad staff ar ailstrwythuro'r sefydliad a wnaethom dros yr haf, dyma'r ffeithiau llawn

Bydd yr ail-ddyluniad yma’n ein galluogi i wneud rhagor dros ein hamgylchedd, i ganolbwyntio ar ddarpariaeth cydgysylltiedig leol, yn ogystal ag anghenion yr amgylcheddau a’r cymunedau sydd yno. Bydd hefyd yn gymorth i ni fod yn sefydliad cadarn a chynaliadwy yn wyneb yr heriau ariannol sy’n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus hyd a lled Cymru.

Y gwaith yr ydym yn ei wneud a’r bobl sy’n gwneud y gwaith hwnnw yw’r pethau pwysicaf am Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydym yn ymwybodol fod rhai meysydd pwysig angen cael eu gwella, ond ni ddylai hynny ein hatal rhag teimlo balchder wrth drafod y gwahaniaeth a wneir gennym.

Mae’r stori wedi’i seilio ar adroddiad sy’n cynnwys adborth gan staff am y cynnig gwreiddiol, adroddiad a ddefnyddiwyd wedyn i lunio’r dyluniad terfynol. Rydym ni wedi gwrando ar farn ein staff, ac yn credu bod eu hadborth, a roddwyd gydag ewyllys da, wedi ein galluogi i greu strwythur sy’n gadarnach o lawer. Roedd eu hymatebion yn tystio i’w hangerdd dros amgylchedd naturiol Cymru, eu gwybodaeth a’u harbenigedd, a’u brwdfrydedd wrth helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i gyrraedd ei llawn botensial.

Yn hytrach na chanoli gwasanaethau, rydym yn gosod amgylcheddau lleol a darpariaeth leol wrth graidd gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru. Er mwyn gwireddu amcanion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) - amgylchedd sy’n well ac yn fwy cynaliadwy ar gyfer Cymru - rydym wedi buddsoddi adnoddau er mwyn cael timau mwy integredig.

Roedd ambell faes, megis perygl llifogydd, lle’r oedd ein staff yn credu fod yr agwedd yma’n anaddas, ac rydym wedi newid y dyluniad fel canlyniad uniongyrchol i'w hymateb i'r ymgynghoriad (darllenwch rhagor am hyn yn ein hymateb i’r Achos dros Newid). Mewn meysydd eraill, rydym o’r farn mai casglu sgiliau ac arbenigedd o sawl cefndir gwahanol yw’r dull gorau o wireddu ein hamcanion ar gyfer yr amgylchedd a’r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

14 Rhagfyr 2018

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig