Dyfodol Gwasanaethau Labordy CNC

Mae ein Gwasanaeth Labordy yn darparu gwasanaethau allweddol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n caniatáu inni amddiffyn a gwella’n hadnoddau naturiol yn effeithiol. Mae’n cyflogi 38 aelod staff medrus yn ei ganolfan bresennol yn Labordy Pen-y-fai yn Llanelli


Heb y cyfleuster hwn a’r swyddi hyn sy’n galw am lefel uchel o sgil, byddai rhaid i CNC geisio’r gwasanaethau hyn gan gyflenwyr allanol, a hynny’n bennaf y tu allan i Gymru.

Nid yw’r adeilad presennol yn addas i’w ddiben bellach. Mae’n mynd yn fwyfwy anodd darparu gwasanaethau hanfodol i CNC ac mae cyfyngiadau difrifol ar y potensial i ehangu a datblygu gwasanaethau.

Y problemau gyda’r safle presennol

Mae nifer o sialensiau gweithredol oherwydd oed, cyflwr, lleoliad a natur y safle presennol. Dros y blynyddoedd diwethaf, wrth reoli’r safle rydym wedi lliniaru’r problemau hyn a’u rheoli cyn belled ag sy’n ymarferol o fewn rheswm. Byddai rhaid buddsoddi’n sylweddol mewn newidiadau strwythurol i wneud unrhyw welliannau pellach ac ni fyddai hynny’n rhoi gwerth am arian cyhoeddus.

Arfarniad opsiynau

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cynnal arfarniad opsiynau trylwyr o ran darparu safle i’n gwasanaethau labordy yn y dyfodol. Gwnaed hyn i sicrhau bod y gwasanaeth labordy nid yn unig yn parhau i ddarparu’r lefel bresennol o wasanaeth, ond hefyd i sicrhau ei gynaliadwyedd tymor hir drwy ehangu’i weithgareddau.

Fel rhan o’r broses arfarnu, edrychwyd ar y posibilrwydd o adleoli’r gwasanaeth i nifer o fannau yn Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Defnyddiwyd y ‘Model Pum Achos’ fel sydd wedi’i nodi yn y Llyfr Gwyrdd ac sy’n cael ei argymell gan y Trysorlys fel y ‘Safon Ymarfer Gorau’.

Penderfyniad – cyflenwr a lleoliad cyntaf oedd yn cael ei ffafrio

Nododd ein harfarniad opsiynau trylwyr cyntaf Brifysgol Abertawe fel y cyflenwr oedd yn cael ei ffafrio gennym, ac Adeilad Grove y brifysgol fel y lleoliad a gâi ei ffafrio.

Roedd dau opsiwn yn rhannu’r ail safle, sef Adeilad Faraday Prifysgol Abertawe ar Gampws Singleton a safle sector preifat yn Nafen yn Llanelli.

Yn ystod ein trafodaethau masnachol ffurfiol gyda’r Brifysgol, cawsom wybod nad oedd ein lleoliad gwreiddiol ar gampws Singleton (Adeilad Grove) ar gael bellach.

Penderfyniad – ail ddewis o ran cyflenwr a lleoliad

Ar ôl clywed nad oedd y lleoliad yr oeddem yn ei ffafrio ym Mhrifysgol Abertawe ar gael bellach, ailgloriannodd ein Bwrdd Prosiect y ddau safle a oedd wedi dod yn gydradd ail yn fwy manwl i ganfod pa un o’r rhain fyddai’n ateb ein gofynion orau.

Edrychodd ein methodoleg ailasesu a gwerthuso yn fanylach ar yr adeiladau a’r lleoliadau ail ddewis. Nodwyd mai Adeilad Faraday o eiddo Prifysgol Abertawe (dim ond rhai cannoedd o fetrau o’n dewis cyntaf, a gyhoeddwyd ym mis Mai) oedd yr opsiwn roeddem yn ei ffafrio. Roedd ein Bwrdd Prosiect yn cynnwys cynrychiolydd Undeb Llafur a oedd o’r farn fod y broses yn parhau i fod yn un deg a’i bod yn ystyried anghenion y staff.

Yn ogystal â chynnig yr holl ragofynion er mwyn bod yn effeithlon yn weithredol, mae Adeilad Faraday ar safle Campws Singleton Prifysgol Abertawe yn cynnig buddion ychwanegol i’r staff, i ddyfodol ein gwasanaeth labordy, i Cyfoeth Naturiol Cymru ac i bobl, economi ac amgylchedd Cymru.

Byddwn yn awr yn cychwyn trafodaethau masnachol ffurfiol gyda’r Brifysgol gyda golwg ar symud ein gwasanaethau labordy i Adeilad Faraday ar Gampws Singleton erbyn mis Medi 2016, ar yr amod y cwblheir y trafodaethau hyn yn llwyddiannus.

Rydym yn credu y bydd symud i’r adeilad modern hwn mewn amgylchedd academaidd yn rhoi’r cyfle inni i ddatblygu cyfleuster labordy o’r radd flaenaf.

Ehangu ein gwasanaeth

Mae aros ar ein safle presennol yn cyfyngu’n fawr ar ein gallu i ehangu’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu. Drwy leoli’r gwasanaeth labordy o fewn y sector academaidd ac ehangu’i wasanaethau, bydd y budd economaidd i dde-orllewin Cymru yn fwy. Bydd hefyd yn cynnig gwell gwasanaethau ac ystod ehangach ohonynt i CNC ac i gwsmeriaid posib ledled y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.

Nid yn unig y byddai ehangu a datblygu rhagor o agweddau i’r gwasanaeth yn lleihau ein dibyniaeth ar arian refeniw yn fawr ond bydd hefyd yn darparu mwy o gyfleoedd i staff ehangu eu setiau sgiliau a pharhau â’u datblygiad proffesiynol.

Ein staff

I’n staff, mae’n golygu y byddwn yn parhau i ddarparu cyflogaeth sy’n galw am lefel uchel o sgiliau yn y De-orllewin. Drwy fuddsoddi mewn cyfleusterau addas i’w diben, sydd wedi’u prawfesur o safbwynt y dyfodol, rydym yn sicrhau cynaliadwyedd tymor hir swyddi a’n gwasanaethau labordy.

Drwy ddewis Adeilad Faraday Prifysgol Abertawe ar gampws Singleton fel ein lleoliad newydd, bydd staff yn cael eu cydleoli o fewn y gymuned academaidd wrth galon gwaith ymchwil a datblygu gwyddonol sydd ar flaen y gad. Bydd hyn yn rhoi amryw o gyfleoedd datblygu iddynt, er enghraifft, drwy gyfleoedd hyfforddi a chynlluniau ymchwil ar y cyd. Bydd datblygu mwy ar ein staff proffesiynol fel hyn yn help inni gynyddu gallu deallusol ein sefydliad.

Rydym wedi egluro’r newid diweddar hwn o ran adeilad i’r staff y mae’r penderfyniad yn effeithio arnynt. Rydym wedi cysylltu â’n staff a’r undebau llafur gydol y broses hon ac wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ar bob cam. Byddwn yn parhau i’w cefnogi cyn, yn ystod ac ar ôl y symud.

Ein huchelgais

Ein huchelgais yw datblygu gwasanaeth labordy o’r radd flaenaf, sydd wedi’i brawfesur o safbwynt y dyfodol, ac sydd â’r potensial i ddiogelu ein staff presennol, sydd wedi’u hyfforddi i lefel uchel, a chreu rhagor o gyflogaeth yn y De-orllewin.

Credwn fod y cyfleuster ar gampws Singleton Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle gorau i ni a’n staff i wneud hyn, ar yr amod y gallwn gwblhau’r trafodaethau masnachol yn llwyddiannus.