Llwybrau beicio mynydd anawdurdodedig yn ne-ddwyrain Cymru

Ein nod yw hyrwyddo’r defnydd o goetiroedd CNC ar gyfer hamddena awyr agored, ac rydym yn estyn croeso i bobl sy’n dymuno beicio ar ffyrdd coedwigoedd, cilffyrdd, llwybrau ceffylau a thirffurfiau naturiol trwy’r coed

Llun yn dangos tomen o bridd ar lwybr coedwig i greu naid ar gyfer beicio mynydd

Mae nifer o bobl yn defnyddio coedwigoedd a rhaid inni reoli coedwigoedd mewn ffordd a fydd yn ystyried buddiannau pawb yn ogystal â’n dyletswydd gofal ni fel tirfeddiannwr tuag at bob ymwelydd.

Rydym wedi adeiladu 210 cilometr o rwydweithiau llwybrau ar goetiroedd yn ne-ddwyrain Cymru. Mae’r llwybrau hyn i gyd yn cyrraedd safonau cenedlaethol o safbwynt eu cynllun a’r modd y cânt eu rheoli. Mae’r safonau hyn yn sicrhau bod ein llwybrau’n cael eu hadeiladu, eu monitro a’u cynnal yn ôl y safonau priodol, sy’n sicrhau eu bod yn ddiogel i’r rheini sy’n eu defnyddio, a hefyd i ddefnyddwyr eraill y goedwig.

Ymhellach, rydym yn cefnogi eraill trwy ddatblygu rhwydweithiau llwybrau beicio, fel ‘Bike Park Wales’ a Grŵp Llwybrau Heol Van yng Nghaerffili. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod eu llwybrau’n bodloni’r safonau cenedlaethol. Mae ein staff hefyd wedi ymrwymo i ymgysylltu gyda grwpiau cymunedol a defnyddwyr coedwigoedd sy’n dymuno rhoi gwedd fwy ffurfiol ar gytundebau gyda ni ar gyfer mynd i’r afael â gweithgareddau priodol (fel adeiladu llwybrau) trwy gyfrwng Coetiroedd a Chi.

Yn ddiweddar rydym wedi gweld twf mawr yn y nifer o lwybrau anawdurdodedig sy’n cael eu hadeiladu ar dir y mae CNC yn ei reoli yn ne-ddwyrain Cymru. Mae ein prif bryder yn ymwneud â diogelwch holl ddefnyddwyr y coedwigoedd, gan gynnwys cerddwyr a marchogwyr sydd hefyd â hawl gyfreithlon i fod yn y coetiroedd. Os caiff llwybrau eu cynllunio neu eu hadeiladu’n wael, gallant fod yn beryglus i feicwyr a defnyddwyr eraill y coedwigoedd, a hefyd gallant niweidio cynefinoedd bywyd gwyllt.

Mae ein canllawiau presennol ar gyfer ymdrin â llwybrau anawdurdodedig yn ei gwneud yn ofynnol inni archwilio a monitro pob llwybr anawdurdodedig yn y lle cyntaf. Os down o hyd i berygl uniongyrchol i ddiogelwch y cyhoedd, byddwn yn ymyrryd ac yn cael gwared â beth bynnag sydd wedi’i adeiladu. Os na fydd yna berygl uniongyrchol i ddiogelwch y cyhoedd, efallai y byddwn yn penderfynu gadael i’r llwybr anawdurdodedig fod a chadw golwg arno. Ym mhob achos, byddwn yn anelu at gyfathrebu ein bwriad gyda’r defnyddwyr, ond mae ein gallu i wneud hyn yn effeithiol ym mhob achos yn mynd yn anos ac yn anos wrth i’r broblem waethygu.