Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gadael yr UE

Gadael yr UE

Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cytuno i ymestyn y dyddiad y gall y DU adael yr UE i 31 Hydref 2019.

Mae gan Gymru fesurau ar waith i warchod yr amgylchedd, ac mae’r mesurau hyn wedi’u hategu gan gyfreithiau a safonau’r UE. Bu Llywodraeth Cymru yn glir yn ei hymrwymiad i gynnal neu wella ymrwymiadau amgylcheddol Cymru.

Mae CNC yn gweithio’n bencampwr dros amgylchedd Cymru mewn sawl ffordd, ac os bydd y DU yn gadael yr UE bydd dyletswyddau a phwerau presennol CNC yn aros yr un fath.

Gadael yr UE: yr hyn a fydd yn digwydd i drwyddedau

Bydd CNC yn parhau i helpu unigolion a gweithredwyr a reoleiddir i ddeall rheoliadau amgylcheddol a chydymffurfio â nhw, ac i wireddu’r manteision economaidd a chymdeithasol niferus a geir drwy arferion amgylcheddol da mewn meysydd fel gwastraff, ansawdd aer, dŵr, a gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datgan na fyddai effaith ar y gofynion cyfreithiol o ran gwarchodaeth amgylcheddol pe bai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Bydd CNC yn parhau i gyflwyno a rheoleiddio pob trwydded fel y mae ar hyn o bryd, gan barhau i ddiogelu cymunedau ac adnoddau naturiol Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich trwyddedau, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid drwy ffonio 0300 065 3000.

Gadael yr UE: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur

Safleoedd Natura yw’r gorau o fyd natur Cymru ac maent yn cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwys rhyngwladol neu sydd o dan fygythiad.

Mae safleoedd Natura yn cynnwys Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, ac maent yn rhwydwaith unigryw o ardaloedd gwarchodedig sy’n ymestyn ar draws Ewrop. Os bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd safleoedd Natura Cymru yn destun yr un mesurau gwarchod ag a oeddent pan oedd y DU yn aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd.

Gadael yr UE: Sut y mae CNC yn paratoi?

Pan ddaw natur ac amseriad y broses o adael yr UE yn fwy eglur, bydd canllawiau a diweddariadau rheoleiddiol gan CNC ar gael ar y safle hwn, felly sicrhewch eich bod yn ymweld â’r safle’n rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Mae gwybodaeth ar gael o wefan Paratoi Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyngor ar sut i baratoi os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Darllenwch ragor o wybodaeth ar wefan Paratoi Cymru.

Ymysg y meysydd a drafodir mae:

  • Cludo gwastraff
  • Cemegau
  • Safonau allyriadau diwydiannol
  • Rheoleiddio niwclear
  • Y newid yn yr hinsawdd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.