Cynllun Busnes 2021-22

Rhagair gan Syr David Henshaw a Clare Pillman

Croeso i’n cynllun busnes blynyddol ar gyfer 2021/22.

Rydym ni'n dechrau 2021/22 ar ôl blwyddyn heb ei thebyg. Rydym wedi ein syfrdanu gan y ffordd y mae ein staff wedi camu i’r adwy i gefnogi ei gilydd, eu teuluoedd a’u cymunedau trwy un o’r cyfnodau anoddaf yn hanes modern. Yn yr un modd â llawer o weddill y sector cyhoeddus yng Nghymru, rydym wedi gorfod ail-lunio’n sylweddol y ffordd rydym yn gweithio, ond drwy’r holl gyfnod, ein blaenoriaeth oedd llesiant, iechyd a diogelwch ein staff, ein partneriaid a’n cwsmeriaid. Byddwn yn parhau i roi pwyslais ar hyn yn 2021/22 wrth i gyfyngiadau gael eu llacio. Er bod y rhagolygon yn fwy gobeithiol, rydym yn cydnabod y gall pethau newid yn ystod y flwyddyn a bydd yn rhaid i ni addasu.

I'r mwyafrif ohonom, mae'r pandemig wedi newid yn sylfaenol y ffordd rydym yn gweithio, yn teithio ac yn rhyngweithio â phobl eraill. Rydym yn glir na fyddwn yn dychwelyd at yr hen ffyrdd o weithio. Mewn gwirionedd, mae llawer o bethau cadarnhaol rydym am barhau â nhw ac adeiladu arnynt. Mae llawer o bobl wedi myfyrio ar y ffordd maen nhw wedi ailgysylltu â natur trwy'r pandemig. Mae wedi rhoi cyfle unigryw i ni i gyd feddwl am ein blaenoriaethau a sut y gallem fyw a gweithio yn y dyfodol. Byddwn yn bwrw ymlaen â’n rhaglen adnewyddu, gan ganolbwyntio i ddechrau ar ein llety, TGCh a threfniadau teithio i gefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru i newid y ffordd rydym yn gweithio. Bydd sgyrsiau gyda’n partneriaid ar draws ystod o sectorau i ystyried yr hyn y gallwn ei wneud gyda’n gilydd yn allweddol i hyn.

Mae ein hymateb ar y cyd i'r pandemig yn dangos y pŵer gwirioneddol o weithio y tu allan i ffiniau traddodiadol, gyda ni i gyd yn dod at ein gilydd i wneud i bethau ddigwydd yn gyflym. Rydym ni i gyd wedi arloesi ac wedi dysgu pethau newydd – rhaid i ni ddefnyddio’r ysbryd hwn i ysgogi ein hymateb ar y cyd i’r argyfyngau hinsawdd a natur, sy’n debygol o’n hysgogi i ailstrwythuro llawer mwy sylweddol yn ein gwead cymdeithasol ac economaidd. Rydym yn dyst i’r dirywiad parhaus mewn rhywogaethau fel eogiaid a’r gylfinir gan eu bod yn dibynnu ar gynefinoedd sydd dan fygythiad. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar atebion sy'n seiliedig ar natur fel ein hymateb canolog i'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Ledled Cymru, rydym yn gweld effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn fwyaf nodedig yn amlder a dwyster stormydd a’r llifogydd dilynol, megis Storm Christoph ym mis Ionawr. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid ym maes rheoli’r perygl o lifogydd i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt, megis yn Sgiwen, lle achosodd siafft mwyngloddio ffrwydredig ddifrod i nifer o gartrefi yn gynharach eleni.

Gyda Chynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig (COP 15) yn Tsieina ym mis Hydref a Chynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (COP 26) yn Glasgow ym mis Tachwedd, mae cyfleoedd gwirioneddol i ysgogi newid yn rhyngwladol. Byddwn yn rhannu’r dystiolaeth o’r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) a gyhoeddwyd yn ddiweddar er mwyn llywio’r ddadl yng Nghymru ac yn rhyngwladol i gyflwyno’r achos dros gymryd camau gweithredu’n gyflymach.

Wrth i ni ddod allan o gyfnod Covid-19, rydym yn gweld pwysau ariannol ar draws pob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Yn erbyn y cefndir anodd hwn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu’r cyllid ychwanegol ar gyfer y flwyddyn 2021-22 gan Lywodraeth Cymru at ddibenion penodol. O ganlyniad, rydym yn gwneud buddsoddiad ychwanegol mewn meysydd fel llifogydd a gwelliannau i gronfeydd dŵr, adfer mawndiroedd, rheoli pysgodfeydd ac adfer cynefinoedd mewn afonydd trwy waith adfer mwyngloddiau metel a diogelu ein safleoedd dynodedig. Byddwn yn gwneud hyn gan ddefnyddio mesurau caffael uniongyrchol, grantiau a chytundebau rheoli tir.

Mae marchnad bren fywiog wedi cynyddu ein hincwm sy'n cael ei ail-fuddsoddi i gyflymu'r broses o addasu ystad Cyfoeth Naturiol Cymru i newid yn yr hinsawdd trwy gynyddu ymhellach waith archwilio, cynnal a chadw a buddsoddi mewn nodweddion fel pyllau glo a seilwaith mynediad ac mewn dulliau rheoli tir cynaliadwy eraill. Dylai hyn leihau costau cynnal hirdymor yn ogystal â manteision yr ystad i Gymru, sy’n bwysig gan fod marchnadoedd pren yn tueddu i fod yn gylchol felly mae’n bosibl iawn y bydd ein hincwm yn lleihau yn y blynyddoedd i ddod.

Fodd bynnag, mae'r heriau yn sgil yr argyfyngau hinsawdd a natur yn cyflymu ac yn tyfu. Mae’r uchelgais a’r galwadau ar Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynyddu ym mhob maes, ac er bod buddsoddiad ychwanegol wedi helpu, mae hyn wedi cuddio’r pwysau ar rai o’n gwasanaethau. Mae hyn wedi golygu rhai penderfyniadau anodd ynghylch ble rydym yn canolbwyntio ein hadnoddau yn y flwyddyn i ddod. Yn ogystal, os bydd yn rhaid i ni ymateb i ddigwyddiad mawr neu gyfres o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, bydd angen i ni ailgyfeirio rhai adnoddau. Bydd hyn yn effeithio ar ein gallu i gyflawni popeth rydym wedi'i nodi yn y cynllun busnes hwn yn ei gyfanrwydd.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth newydd i reoli’r heriau hyn a sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru y gyllideb hirdymor i fodloni agenda uchelgeisiol y Llywodraeth ar gyfer Cymru. Yn rhan o’r adnoddau sydd ar gael i ni, credwn y bydd y cynllun busnes hwn yn ein galluogi i wneud cynnydd da wrth weithio gydag eraill i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae ein cysylltiad â natur a’r buddion unigol i’n hiechyd a’n lles wedi tyfu dros y flwyddyn ddiwethaf. Byddwn yn ymdrechu i adeiladu ar yr ymdeimlad hwn o gysylltiad trwy gydol y flwyddyn i ysgogi camau gweithredu ymarferol go iawn ar lawr gwlad sy'n adlewyrchu adferiad gwirioneddol wyrdd a chyfiawn. Yn Cyfoeth Naturiol Cymru, mae gennym staff ymroddedig sy’n gadarn yn eu huchelgais i wireddu hyn – er budd yr amgylchedd naturiol ac i bawb sy’n byw yng Nghymru neu’n ymweld â Chymru.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni hyn.

- Syr David Henshaw (Cadeirydd) ac Clare Pillman (Prif Weithredwr)

Cyflwyniad

Mae ein diben wedi’i nodi yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ond bydd ein ffordd o weithio yn cael ei llywio gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r cynllun busnes hwn yn rhan o’n cynllun corfforaethol presennol hyd at 2022 (sydd bellach yn cael ei rholio ymlaen i 2023). Mae'n nodi'r hyn y bwriadwn ganolbwyntio arno eleni i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Byddwn yn cynnwys pethau newydd a ddatblygwyd yn ystod y cyfyngiadau symud yn ein harferion gwaith yn y dyfodol wrth barhau i fynd i’r afael ag effeithiau Covid-19 a’r gwaith sy’n deillio o adael yr UE.

Yn unol â’n dyletswyddau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, rydym wedi cyhoeddi’r ail Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) statudol Cymru yn ddiweddar. Mae’n darllen yn ddiymwad, gan adrodd bod Cymru ymhell o allu rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae'n tynnu sylw at yr angen i wneud newid sylweddol yn y defnydd a'r rheolaeth o adnoddau naturiol i newid llwybr a mynd i'r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd. Y tri phwysau mwyaf ar yr amgylchedd yw ein systemau bwyd, ynni a thrafnidiaeth.

Rhaid i SoNaRR lywio camau gweithredu yn y tymor byr a chanolig i bawb sy'n ymroddedig i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur – yn wir, pawb yng Nghymru. Yn dilyn yr etholiadau diweddar, edrychwn ymlaen at siarad â’r Llywodraeth am eu blaenoriaethau wrth iddynt ddefnyddio SoNaRR i ddatblygu eu polisi adnoddau naturiol nesaf.

At hynny, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau amgylcheddol eraill yn y DU, byddwn yn defnyddio Cynhadledd y Pleidiau, Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow (COP 26), a digwyddiadau cysylltiedig megis Wythnos Hinsawdd Cymru, i ennill momentwm gwirioneddol ar gyfer newid, gan amlygu’n benodol rôl bwysig atebion sy'n seiliedig ar natur wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae’r cynllun busnes hwn yn nodi’r hyn y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud yn y flwyddyn i ddod. Byddwn yn defnyddio’r dystiolaeth o SoNaRR a’n datganiadau ardal i herio pob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gymryd camau i ateb yr heriau a nodir yn SoNaRR.

Ein rolau: beth rydym yn ei wneud?

Fel y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru, mae gennym ystod eang o rolau rydym yn eu cyflawni mewn ffordd integredig er mwyn cyflawni ein diben cyffredinol o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru – pob un ohonynt yn rhan o’n swydd bob dydd:

 • Cynghorydd i Lywodraeth Cymru, diwydiant, ffermio, tirfeddianwyr, rheolwyr, y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol ehangach
 • Rheoleiddiwr ar gyfer diwydiant a safleoedd gwastraff, ynni, morol, coedwigoedd a safleoedd dynodedig, er enghraifft, diogelu pobl a'r amgylchedd naturiol a chefnogi busnes cyfreithlon; cefnogi’r gwaith o ddarparu ynni adnewyddadwy a hwyluso hyn. Mae gennym darged i ddosbarthu 95% o drwyddedau ar amser
 • Dynodwr ar gyfer safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol a pharciau cenedlaethol a datgan gwarchodfeydd natur cenedlaethol
 • Ymatebwr i ddigwyddiadau amgylcheddol: rydym yn derbyn tua 8,000 o adroddiadau o ddigwyddiadau amgylcheddol y flwyddyn ac yn targedu ein hymateb i'r rhai a gategoreiddiwyd fel rhai 'uchel': mae gennym darged i ymateb i 95% o ddigwyddiadau categori uchel o fewn pedair awr
 • Ymgynghorai statudol ar gyfer tua 7,500 o geisiadau cynllunio y flwyddyn: mae gennym darged i ddarparu 95% o ymatebion ar amser
 • Rheolwr 7% o arwynebedd tir Cymru, gan gynnwys ystad coetir Llywodraeth Cymru, gwarchodfeydd natur cenedlaethol a’n hamddiffynfeydd ac asedau rhag llifogydd – 500km o amddiffynfeydd rhag llifogydd a 4,000 o asedau (ein targed yw cynnal 98% o asedau mewn lleoliadau risg uchel i gyflwr ac i gyflawni ein rhaglen gyfalaf rheoli’r perygl o lifogydd). Rydym hefyd yn rheoli cyfleusterau hamdden a labordy
 • Partner, addysgwr, galluogwr sy’n cefnogi ac yn hwyluso gwaith sefydliadau eraill a helpu pobl i fwynhau’r amgylchedd naturiol, dysgu ynddo, dysgu amdano a dysgu amdano
 • Casglwr tystiolaeth yn monitro'r amgylchedd, dylanwadu, comisiynu a chynnal ymchwil, datblygu a rhannu gwybodaeth a chadw cofnodion cyhoeddus
 • Cyflogwr ein staff ein hunain yn ogystal â chontractwyr a gweithio gyda gwirfoddolwyr

Ein gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd yn enghraifft o’r ffordd rydym am i Cyfoeth Naturiol Cymru fod a sut rydym yn gweithio:

 • Rydym yn angerddol am amgylchedd naturiol Cymru
 • Rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw
 • Rydym yn gweithredu â gonestrwydd
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac i'r dyfodol
 • Rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru

Ein sefydliad

Mae ein strwythur sefydliadol wedi'i gynllunio i gyflawni'n lleol, wrth gynnal safonau uchel yn y ffordd rydym yn cynnal ein busnes ac yn y gwasanaeth a ddarparwn ar draws Cymru gyfan. Rydym yn parhau i adeiladu ein diwylliant sefydliadol a ffyrdd o weithio, ac eleni byddwn yn canolbwyntio ar wella ein rheolaethau mewnol trwy ein systemau busnes.

Mae ein dull gweithredu seiliedig ar le yn canolbwyntio ar saith tîm seiliedig ar le (gan gynnwys y môr). Arweinir y rhain gan ein saith pennaeth lle. Ategir hyn gan dîm canolog cryf ar gyfer polisi a thystiolaeth, dan arweiniad penaethiaid busnes. Mae'r sefydliad yn cael ei alluogi i gyflawni ei gyfrifoldebau gan ein gwasanaethau cyllid a chorfforaethol; strategaeth a datblygiad corfforaethol; a chyfarwyddiaethau cyfathrebu, cwsmeriaid a masnachol.

Nod ein holl waith yw sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac yn cymhwyso naw egwyddor Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gan helpu eraill i wneud yr un peth – dyma ein pwrpas ac mae'n sylfaenol i bopeth a wnawn. Daw hyn oll ynghyd yn y man lleol lle rydym yn monitro ansawdd yr amgylchedd; rheoli ystad Cyfoeth Naturiol Cymru; caniatáu a rheoleiddio diwydiannau i sicrhau bod safonau amgylcheddol yn cael eu cynnal; ymateb i ddigwyddiadau pan fo argyfyngau amgylcheddol yn digwydd; cynghori cynllunwyr ar ddatblygiadau newydd i leihau effeithiau ar yr amgylchedd yn y dyfodol; datblygu prosiectau gyda phartneriaid i wella’r amgylchedd lleol a gweithio gyda llywodraeth leol i sicrhau bod yr amgylchedd yn ganolog i les ein cymunedau.

Nid oes digon o le inni gynnwys yr holl waith ‘busnes fel arfer’ y bydd y timau hyn yn ei gyflawni dros oes y cynllun busnes hwn. Serch hynny, mae’r gwaith hwn yn hanfodol i gyfraniad Cyfoeth Naturiol Cymru at reoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy, ochr yn ochr â’r blaenoriaethau strategol penodol a amlygir isod.

Ein hamcanion llesiant a chynllun corfforaethol hyd at 2022

Mae ein blaenoriaethau strategol a gwaith eleni yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion llesiant a ddisgrifir yn ein cynllun corfforaethol:

 • Hyrwyddo amgylchedd Cymru a rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy
 • Sicrhau bod tir a dŵr yng Nghymru yn cael eu rheoli'n gynaliadwy mewn ffordd integredig
 • Gwella gwytnwch ac ansawdd ein hecosystemau
 • Lleihau'r risg i bobl a chymunedau o beryglon amgylcheddol megis llifogydd a llygredd
 • Helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy bodlon
 • Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol, gan ddefnyddio adnoddau naturiol heb eu niweidio
 • Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf

Ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2021/22

Ar gyfer 2021/22, rydym yn canolbwyntio ar yr un pum blaenoriaeth strategol yn ein cynllun busnes blynyddol â’r llynedd:

 • Ymateb i'r argyfwng hinsawdd
 • Ymateb i'r argyfwng natur
 • Datblygu a defnyddio ein tystiolaeth gyda phartneriaid i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac eirioli dros hyn
 • Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol sy'n gwasanaethu cymunedau Cymru
 • Ymateb i bandemig Covid-19 a'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan achub ar gyfleoedd i adfer mewn modd gwyrdd

Mae camau gweithredu integredig sy’n helpu i fynd i’r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd – a elwir yn atebion seiliedig ar natur – wrth galon cynllun busnes eleni. Mae llawer o’n blaenoriaethau’n darparu nifer o fuddion, gan wella bioamrywiaeth a chloi carbon drwy ein gwaith arfaethedig ar adfer mawndiroedd, creu coetiroedd a rheoli cynefinoedd rhynglanwol morol. Gall gwella bioamrywiaeth a chyflwr cynefinoedd fod o fudd i’r hinsawdd ac ansawdd aer, tra bydd mynd i’r afael ag achosion newid yn yr hinsawdd megis allyriadau tanwydd ffosil yn helpu i leihau effaith dyddodi cemegolion yn yr aer ar gynefinoedd sensitif. Mae’r meysydd hyn wrth galon ein gwaith eleni ac rydym yn awyddus i weithio fel hyn gydag eraill – diwydiant, amaethyddiaeth a thirfeddianwyr.

Rydym wedi nodi meysydd gwaith allweddol y byddwn yn bwrw ymlaen â nhw yn 2021/22 dan bob un o’r blaenoriaethau strategol. Yn ddealladwy, mae peth o'n gwaith yn cyfrannu at fwy nag un o'r blaenoriaethau strategol ond wedi'i restru yn erbyn yr un mae’n cyd-fynd orau ag ef.

Ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Ymateb i’r argyfwng hinsawdd drwy gydlynu camau gweithredu a chyflawni mewn perthynas ag addasu a lliniaru hinsawdd, gan gynnwys yr effeithiau ar adnoddau naturiol a chyfleoedd i leihau ôl-troed carbon Cymru a chyfrannu at gyflawni Cymru carbon sero net erbyn 2050.

Rydym yn cyflawni hyn yn ein gweithgarwch busnes fel arfer, er enghraifft, drwy fonitro a chasglu data i lywio ein penderfyniadau ar leihau ôl-troed carbon Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru; rheoli ein hystad i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd atafaelu carbon; cynllunio ar gyfer digwyddiadau o sychder a llifogydd ac ymateb iddynt, yn ogystal â bygythiadau newydd sy’n dod i’r golwg i'n hamgylchedd naturiol megis plâu a chlefydau. Rydym yn rheoli allyriadau carbon drwy ein dyletswyddau rheoleiddio, gan ganiatáu i bobl ddefnyddio technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg i fynd i'r afael ag allyriadau carbon lle bo'n briodol.

Mae blaenoriaethau cyflawni ychwanegol penodol ar gyfer 2021/22 yn cynnwys:

Lleihau ein hôl-troed carbon

 • Datgarboneiddio mewn modd sy'n gyson â'r 10 maes blaenoriaeth uchaf a nodwyd yn ein hymateb i argyfwng hinsawdd, gan gynnwys fflyd, adeiladau a chaffael, gan gynnwys ein hallyriadau cadwyn gyflenwi
 • Datblygu a threialu rhaglen o newid ymddygiad ac ymgysylltu â staff ar newid yn yr hinsawdd
 • Sicrhau bod manteision datgarboneiddio o ran gweithio gartref mwy, llai o gymudo ac allyriadau swyddfa yn rhan annatod o raglen adnewyddu Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Hwyluso prosiectau ynni adnewyddadwy ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a gwella ein dealltwriaeth o rôl yr amgylchedd morol wrth liniaru newid yn yr hinsawdd

Creu coetir newydd

 • Cefnogi cynllun cyllido uchelgeisiol Llywodraeth Cymru, Glastir, drwy ddyrannu mwy o adnoddau i ddilysu cynigion wrth i’r grant sydd ar gael gynyddu yn rowndiau 9 a 10
 • Datblygu a chyflawni ein rhaglen creu coetir gan gefnogi targedau uchelgeisiol Cymru ar gyfer gorchudd coetir

Adfer mawndir

 • Creu’r amodau ar gyfer adfer bioamrywiaeth sy’n dirywio a’r ystod lawn o wasanaethau ecosystem sy’n gysylltiedig â mawndiroedd mewn cyflwr da trwy ein rhaglen pum mlynedd i reoli mawndiroedd Cymru yn gynaliadwy
 • Cyflwyno prosiect ‘adfywio cyforgorsydd Cymru’ yr UE

Rheoli’r perygl o lifogydd

 • Cyflawni cam cyntaf y gwelliannau a nodwyd yn adroddiadau adolygu ‘Llifogydd yng Nghymru’ Chwefror 2020. Gweithredu argymhellion adolygu ar ystad Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyflwyno cynlluniau cyfalaf mawr ac ymchwilio i opsiynau i leihau’r perygl o lifogydd i gymunedau drwy’r rhaglen gyfalaf rheoli’r perygl o lifogydd a rheoli’r perygl o lifogydd naturiol – gan sicrhau manteision ychwanegol i’r amgylchedd ac i fywyd gwyllt
 • Buddsoddi £2.9 miliwn mewn cronfeydd dŵr ar ein tir ein hunain a sicrhau bod strwythurau sy'n eiddo i eraill yn cael eu rheoli'n ddiogel ac yn gyfrifol er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Ddeddf Cronfeydd Dŵr.

Ymateb i’r argyfwng naturiol

Ymateb i’r argyfwng natur Yn 2018, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei strategaeth natur gyntaf ‘Natur hanfodol’. Ers hynny, rydym wedi bod yn cyflwyno ein rhaglenni gweithredu blynyddol i wella statws cadwraeth safleoedd gwarchodedig. Gyda phartneriaid, rydym yn cyflawni prosiect Twyni Byw ac ystod eang o brosiectau eraill. Trwy ein holl waith, rydym yn cyflawni camau gweithredu uniongyrchol a chydweithredol i wella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau, diogelu cynefinoedd, rhywogaethau ac adnoddau naturiol, rheoli dŵr, tir a môr yn gynaliadwy a lleihau llygredd.

Rydym yn cyflawni hyn yn ein gweithgarwch busnes arferol mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft, drwy gasglu tystiolaeth ar wytnwch ecosystemau; darparu cyngor statudol i awdurdodau lleol ar geisiadau cynllunio; rheoli ein gwarchodfeydd natur cenedlaethol ac ystad coetir Llywodraeth Cymru. Mae ein gweithgareddau rheoleiddio yn diogelu bioamrywiaeth ar y tir ac mewn dŵr, gan atal difrod i safleoedd gwarchodedig a chefnogi’r gwaith o wella cynefinoedd. Er enghraifft, rydym yn wynebu'r her barhaus o godi ansawdd ein hafonydd a'n nentydd ar gyfer pobl a bioamrywiaeth wrth gydbwyso'r gofynion cystadleuol ar ddefnyddio a rheoli tir a dŵr.

Mae blaenoriaethau cyflawni ychwanegol penodol ar gyfer 2021/22 yn cynnwys:

Canolbwyntio ar natur

 • Bwrw ymlaen â nodau ‘Natur hanfodol’, strategaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer natur – gan gynnwys helpu pawb yng Nghymru i werthfawrogi ei rhywogaethau a’i chynefinoedd; gwella bioamrywiaeth a meithrin gwytnwch ecosystemau a chysylltu safleoedd gwarchodedig i ffurfio rhwydwaith integredig, gan ddefnyddio sylfaen dystiolaeth gadarn ac agored. Rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i staff Cyfoeth Naturiol Cymru allu cyflawni ein nodau bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau, gan ysbrydoli a galluogi tirfeddianwyr, arweinwyr busnes a grwpiau cymunedol i wneud yr un peth.

Gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau arbennig – daearol, dŵr croyw a morol

 • Gyda phartneriaid, cyflymu ein gwaith i adfer, cynnal a chadw a gwella rhwydwaith safleoedd cenedlaethol Cymru (Rhwydwaith Natura 2000 yn flaenorol), gan gynnwys cefnogi buddsoddiad cyfalaf mewn gwarchodfeydd natur a phrosiectau morol, daearol a dŵr croyw.
 • Helpu i wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy gyflawni camau gweithredu wedi’u targedu ar gyfer rhywogaethau sy’n prinhau neu’r rhai sydd ar fin diflannu, gan gynnwys y prosiect Gylfinir mewn Argyfwng, eogiaid a sewin, wystrys brodorol, glöyn byw brith y gors, y gardwenynen fain a’r wiwer goch.
 • Arwain y consortiwm o bartneriaid drwy'r broses ymgeisio am brosiect Natur am Byth gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau cyfraniadau i gynllun wrth gefn ar y cyd LlC/DEFRA ar gyfer clefydau hysbysadwy a chlefydau sy’n dod i’r amlwg mewn anifeiliaid dyfrol yng Nghymru a Lloegr

Rheoli tir yn gynaliadwy

 • Darparu Rhaglen Partneriaeth Grant Cenedlaethol AHNE. Cefnogi mwy o weithio mewn partneriaeth ar draws tirweddau dynodedig Cymru – parciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE)
 • Rheoli ystad coetir Llywodraeth Cymru (WGWE) i Safon Sicrwydd Coetir y DU (UKWAS), a chyfrannu at Adolygiad o Safon Goedwigaeth y DU (UKFS)
 • Gweithio gyda thirfeddianwyr, ffermwyr a rheolwyr tir ledled Cymru i ddatblygu'r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ledled Cymru
 • Cyflwyno'r rhaglen adfer mwyngloddiau metel uchelgeisiol gwerth £5 miliwn ar saith afon yng Nghymru (Afon Teifi, Afon Tywi, Afon Rheidol, Afon Ystwyth, Afon Dyfi, Afon Conwy ac Afon Goch Dulas (Mynydd Parys, Ynys Môn)).
 • Gwirio cyflwr yr holl domenni gwastraff ar ystad coetir Llywodraeth Cymru yn dilyn effaith stormydd yn 2020 a 2021 a mynd i'r afael ag unrhyw faterion a nodwyd. Cymryd rhan yn Nhasglu Tomenni Pyllau Glo a gychwynnwyd gan LlC a chefnogi'r Awdurdod Glo ac awdurdodau lleol i adfer y problemau a nodwyd ar y safleoedd risg uchaf.

Rheoli’r môr yn gynaliadwy

 • Rhoi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (WNMP) ar waith, datblygu canllawiau a thystiolaeth ategol a chymhwyso hyn wrth roi cyngor ac wrth wneud penderfyniadau i gefnogi datblygu cynaliadwy ar y môr.
 • Gweithredu a chefnogi datblygiad pellach Fframwaith Rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru

 Rheoli dŵr croyw yn gynaliadwy

 • Datblygu a symud ymlaen â chyflawni'r blaenoriaethau yn y rhaglen adfer afonydd ac ar gyfer yr amgylchedd morol ger y lan, fel y'u diffinnir mewn dalgylchoedd cyfle – y rhai a fydd yn darparu'r buddion gorau ar gyfer ansawdd dŵr, bioamrywiaeth a rheoli pysgodfeydd a ffactorau eraill. Mae 10 dalgylch o'r fath:- y Ddyfrdwy, Clwyd, Conwy, Ynys Môn, Teifi, Taf/Elái, Cleddau/Aberdaugleddau, Bae Abertawe, Canol Sir Fynwy ac afon Ieithon.
 • Cyflawni'r prosiect ACA (Ardal Cadwraeth Arbennig) afonydd, gan ymchwilio a mynd i'r afael â llygredd ffosffad ar gyfer afonydd gan gynnwys Afonydd Gwy, Wysg, Cleddau, Teifi Isaf ac Afon Dyfrdwy.
 • Gweithio gyda LlC i nodi'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r dyletswyddau newydd a gynhwysir yn y rheoliadau adnoddau dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 newydd.

Datblygu a defnyddio ein tystiolaeth gyda phartneriaid i eirioli dros y cynllun rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a'i gyflawni

Datblygu a defnyddio ein tystiolaeth gyda phartneriaid a chymunedau i eirioli a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR) trwy adrodd ar gyflwr adnoddau naturiol, datganiadau ardal a chydweithio i wella gwytnwch, llesiant a chysylltiad natur a phobl: defnyddio tystiolaeth, rhannu tystiolaeth a datblygu tystiolaeth.

Rydym yn cyflawni hyn yn ein gweithgarwch busnes fel arfer, er enghraifft, drwy weithio gyda rhanddeiliaid cenedlaethol i gasglu, rhannu, hyrwyddo a diweddaru tystiolaeth ar gyflwr adnoddau naturiol yng Nghymru, a defnyddio datganiadau ardal sy’n seiliedig ar dystiolaeth i lywio ein blaenoriaethau, prosiectau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ein saith lle, yn enwedig y byrddau gwasanaethau cyhoeddus wrth iddynt baratoi eu hasesiadau a’u cynlluniau llesiant.

Mae blaenoriaethau cyflawni ychwanegol penodol ar gyfer 2021/22 yn cynnwys:

Creu gweledigaeth a rennir ar gyfer yr amgylchedd naturiol ar gyfer 2050

 • Paratoi cam ymgysylltu cyntaf y rhaglen i ddatblygu’r weledigaeth a rennir ar gyfer yr amgylchedd naturiol, gan weithio gyda’r grŵp cynghori

Gwella a chyflwyno tystiolaeth am yr amgylchedd naturiol

 • Hyrwyddo ac ymgorffori’r negeseuon SoNaRR2020 ac annog ei gymhwyso mewn polisïau a phenderfyniadau yn Cyfoeth Naturiol Cymru a gyda rhanddeiliaid allanol
 • Gweithredu cam un o'r rhaglen fonitro newydd ar gyfer nodweddion safleoedd gwarchodedig ar y tir a chynnal adolygiad o fonitro dŵr croyw
 • Cynnal adolygiad o ansawdd tystiolaeth a chychwyn rhaglen gwella ansawdd ar gyfer tystiolaeth
 • Parhau i gynnal a gwella ein gwasanaethau tystiolaeth

Gweithio gyda phartneriaid a chymunedau, gan ddefnydddio datganiadau ardal

 • Hyrwyddo negeseuon SoNaRR ym mhob un o'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Defnyddiwch ein datganiadau ardal i lunio asesiadau llesiant a chynlluniau llesiant y BGC

Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol sy’n gwasanaethu cymunedau Cymru

Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol, drwy ymgysylltu a chydweithio â rhanddeiliaid ynghylch rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chanolbwyntio ar ffyrdd newydd o weithio, er mwyn gwella’r buddion i gymunedau o’r amgylchedd.

Rydym yn cyflawni hyn yn ein busnes fel arfer, er enghraifft, drwy gyflawni ein rhwymedigaethau statudol i drwyddedu, sicrhau cydymffurfiaeth a chymryd camau gorfodi o fewn pob sector rheoleiddio. Rydym hefyd yn asesu difrifoldeb tua 8000 o ddigwyddiadau amgylcheddol a adroddir i ni bob blwyddyn, gan sicrhau ein bod yn blaenoriaethu ymateb i'r rhai yn y categori uchel. Mae gwasanaethu cwsmeriaid a chymunedau Cymru wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac rydym yn parhau i wella ac arloesi’r gwasanaethau a ddarparwn i ddiwallu eu hanghenion.

Mae blaenoriaethau cyflawni ychwanegol penodol ar gyfer 2021/22 yn cynnwys:

Ymateb i ddigwyddiadau a’u rheoli

 • Fel rhan o'n rôl fel ymatebwr categori 1, gweithio gyda'n partneriaid aml-asiantaeth i reoli digwyddiadau arwyddocaol a chefnogi ein gilydd fel y bo'n briodol
 • Cyfrannu'n effeithiol at adolygiadau partner aml-asiantaeth, rhannu ôl-drafodaeth, pennu a monitro camau gweithredu a defnyddio'r dysgu i wella

Rheoleiddio – caniatáu, rheoleiddio, a lle bo angen, gorfodi cydymffurfiaeth

 • Cynhyrchu a chyflwyno'r adolygiad amgylcheddol safle (SER) ar gyfer safleoedd Magnox erbyn Gorffennaf 2021
 • Adolygu ein hymagwedd at y caniatadau a roddwn ar gyfer saethu a maglu adar gwyllt yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dinistrio eu nythod a'u hwyau.

Cymunedau o fudd

 • Cefnogi cynllun gweithredu twristiaeth Llywodraeth Cymru, gan gynnwys llwybr arfordir Cymru a llwybrau cenedlaethol
 • Cysylltu pobl â byd natur a gwella llesiant drwy gyflawni blaenoriaethau’r rhaglen plant, addysg, dysgu gydol oes a sgiliau i gefnogi ein gwaith i ymgorffori SMNR
 • Cysylltu pobl â natur a gwella llesiant drwy gyflawni blaenoriaethau rhaglen iechyd Cyfoeth Naturiol Cymru

Datblygu ein sefydliad

 • Datblygu dull sefydliadol at addasu i newid yn yr hinsawdd wedi'i lywio gan y safon addasu ISO rhyngwladol newydd
 • Cyflawni ein cynllun gweithlu, gan gynnwys cynllunio olyniaeth a’n rhaglen prentisiaeth/lleoliadau
 • Cydweithio ac ymgysylltu â’n staff gan eu helpu i roi o’u gorau, gan greu ein diwylliant trwy wreiddio ein gwerthoedd #TîmCNC ym mhob rhan o’r sefydliad
 • Nodi, adrodd a gwreiddio cynllun gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 2021-2024
 • Canolbwyntio ar ein dull ‘tair llinell amddiffyn’ at lywodraethu – i sicrhau bod rheolaeth weithredol gadarn, rheolaeth risg a chydymffurfiaeth ac archwilio mewnol yn ein galluogi i reoli ein hadnoddau yn effeithlon ac yn effeithiol.

 Sicrhau llesiant, iechyd a diogelwch pawb

 • Sicrhau bod y rhai sy'n ymweld â thir rydym yn ei reoli, neu'n gweithio i ni, yn gwneud hynny mewn amgylchedd diogel gan gynnwys mesurau Covid-19
 • Ennill cofrestriad i ISO 45001

Deall a gwella profiadau ein cwsmeriaid

 • Cyflwyno ein strategaeth profiad cwsmeriaid ac ymgysylltu sy'n rhoi'r cwsmer wrth galon sut rydym yn gwneud busnes
 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o brofiadau a deimlir ac a ganfyddir gan ein cwsmeriaid, trwy ddechrau ymarfer mapio taith cwsmer annibynnol

 Manteisio i’r eithaf ar ein cyfleoedd masnachol

 • Gweithredu ein strategaeth fasnachol sy'n amlinellu sut y byddwn yn manteisio i’r eithaf ar y buddion ar draws y blaned, pobl a ffyniant i Gymru, gan greu a sbarduno newid yn y ffordd rydym yn gwneud busnes, gan symud tuag at economi fwy cylchol.
 • Cyflwyno’r cynllun gwerthu a marchnata pren newydd 2021–26

Ymateb i bandemig Covid-19 a’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan gymryd cyfleoedd ar gyfer adferiad gwyrdd

Cydweithio â phartneriaid mewn ymateb i newid mawr, gan gynnwys pandemig Covid-19 a’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, darparu cyngor ac arweiniad a manteisio ar gyfleoedd i wneud y mwyaf o adferiad gwyrdd a glas.

Rydym yn cyflawni hyn yn ein gweithgaredd busnes fel arfer er enghraifft, drwy ddefnyddio tystiolaeth i lywio ein hymgysylltiad â Llywodraeth Cymru a’r gweinyddiaethau datganoledig ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n deillio o’r adferiad gwyrdd a Brexit.

Mae blaenoriaethau cyflawni ychwanegol penodol ar gyfer 2021/22 yn cynnwys:

Darparu cyngor a chanllawiau

 • Cyflawni'r blaenoriaethau yn y rhaglen ymadael â'r UE i gyflawni cylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn gadael yr UE
 • Darparu tystiolaeth a chyngor i lywio datblygiad Bil Amaethyddiaeth Cymru, Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru a pholisi pysgodfeydd Cymru ar gyfer y dyfodol
 • Cyfrannu at waith Llywodraeth Cymru ar yr egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu gofynnol, gan gynnwys rôl, cylch gwaith a swyddogaeth corff goruchwylio newydd i Gymru a deall effaith y corff newydd ar rôl a chylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun

Darparu ein rhaglen adnewyddu yn sgil Covid-19 a chyfrannu at yr arferiad gwyrdd

 • Cefnogi ein staff trwy bandemig Covid-19
 • Rhoi canfyddiadau ein rhaglen adnewyddu yn sgil Covid-19 ar waith, gan edrych ar ffyrdd o weithio yn y dyfodol, gan gynnwys mwy o weithio gartref, mwy o ddefnydd o ddigidol a symleiddio ein fflyd a swyddfeydd

Rheoli ein perfformiad

Fel sefydliad cyflawni sy'n canolbwyntio ar le, mae angen i ni allu dangos pa mor dda rydym wedi perfformio. Gan ddefnyddio’r cynllun busnes hwn, a’i ddisgrifiadau o’n gwaith a’n blaenoriaethau parhaus, rydym wedi datblygu dangosfwrdd perfformiad y bydd ein bwrdd yn ei ddefnyddio bedair gwaith y flwyddyn i graffu ar gyflawni a dwyn ein tîm gweithredol i gyfrif. Mae’r dangosfwrdd perfformiad yn rhan bwysig o’r cynllun busnes gan ei fod yn nodi’r mesurau a’r targedau yn fanwl ac yn ymgorffori cynrychiolaeth ehangach o’r hyn y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud.

O dan y dangosfwrdd hwn mae sawl haen o reoli perfformiad, sy'n galluogi ein tîm arwain, gwasanaethau, lleoedd, timau ac unigolion i fonitro perfformiad. Gyda’i gilydd mae hyn yn rhoi darlun cynhwysfawr o berfformiad y sefydliad. Mae’n allweddol i sicrhau ein bod yn ystyried yn gyfannol y gwasanaethau a gynigiwn a’r lleoedd rydym yn gweithio ynddynt ac mae’n sylfaenol i’n penderfyniadau.

Mae’r rhestr isod yn dangos ein dangosfwrdd lefel uchel – rydym yn cyhoeddi cynnydd bob chwarter ar ein gwefan.

Ymateb i’r argyfwng hinsawdd

 • Lleihau ein hôl-troed carbon
 • Creu coetir newydd
 • Adfer mawndir
 • Rheoli’r perygl o lifogydd

Ymateb i’r argyfwng natur

 • Canolbwyntio ar natur
 • Gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau – amgylcheddau dŵr croyw daearol a morol
 • Rheoli’r tir yn gynaliadwy
 • Rheoli'r môr yn gynaliadwy
 • Rheoli dŵr croyw yn gynaliadwy

Datblygu a defnyddio ein tystiolaeth gyda phartneriaid i eirioli dros y cynllun rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a’i gyflawni

 • Creu gweledigaeth a rennir ar gyfer yr amgylchedd naturiol ar gyfer 2050
 • Gwella a chyflwyno tystiolaeth am yr amgylchedd naturiol
 • Gweithio gyda phartneriaid a chymunedau gan ddefnyddio datganiadau ardal

Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol sy’n gwasanaethu cymunedau Cymru

 • Ymateb i ddigwyddiadau a'u rheoli
 • Rheoleiddio – caniatáu, rheoleiddio a, lle bo angen, gorfodi cydymffurfiaeth
 • Bod o fudd i gymunedau
 • Datblygu ein sefydliad
 • Sicrhau llesiant, iechyd a diogelwch pawb
 • Deall a gwella profiadau ein cwsmeriaid
 • Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd masnachol

Ymateb i bandemig Covid-19 pandemig a’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

 • Darparu cyngor ac arweiniad yn dilyn y TCA
 • Cyflawni ein rhaglen adnewyddu yn sgil Covid-19

Adnoddau

Gwyddom y bydd cyllid ac adnoddau yn parhau i newid yn y dyfodol. Dyma'r flwyddyn ariannol gyntaf ers amser maith nad ydym wedi cadw arian wrth gefn i ategu ein cyllid. Er mwyn helpu i bontio’r bwlch hwnnw, mae Llywodraeth Cymru (LlC) wedi gwarantu cyllideb ychwanegol o £9m i Cyfoeth Naturiol Cymru i ategu’r cymorth grant craidd ar gyfer 2021-22. O ganlyniad, gallwn lunio ein cynllun busnes ar gyllideb o £216m. Mae hyn yn galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i weithredu ar lefel ariannu debyg i’r flwyddyn ariannol flaenorol. Fodd bynnag, rydym wedi gorfod gwneud rhai penderfyniadau anodd. Mae’r cyllid ychwanegol yn fesur dros dro wrth aros am adolygiad manylach o wariant hanfodol a gofynion cyllidebol ar gyfer 2022-23 dros y misoedd nesaf. Byddwn yn parhau i roi sylw manwl i effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyflawni, gan ysgogi a sicrhau gwerth am arian.

Wrth flaenoriaethu ein cyllid, rydym wedi ceisio cynnal cydbwysedd rhwng mynd i'r afael â phwysau ar gostau craidd, datblygiad parhaus a chyflawni cyfrifoldebau a dyletswyddau ychwanegol.

Rydym wedi gallu cyfeirio adnoddau i ail-lunio sylfaen rhai cyllidebau craidd nad ydynt yn ymwneud â staff, buddsoddi mewn rhaglenni allweddol (er enghraifft, cronfeydd dŵr ac adolygiad o adar gwyllt); cyfarwyddo £1m ychwanegol i ariannu pwysau refeniw llifogydd; darparu rhaglen datblygu ac arloesi TGCh o dros £4m; cyflawni ail flwyddyn y rhaglen gyfalaf heblaw llifogydd (tua £14.5m); rhaglen cyfalaf llifogydd (£17m) a gwariant ar ystad coetir Llywodraeth Cymru (tua £17m). Mae'r gyllideb a gyflwynwyd hefyd yn adlewyrchu rhaglen cyfalaf llifogydd gwerth £14m.

Rydym wedi dyrannu £4.3m o’n cyllideb i ariannu gwaith eraill fel grant. Dyrennir hyn ar draws dau o'n tri mecanwaith ariannu; cais canlyniad a rennir (SOR) cyllid a chyllid strategol a ddyrannwyd (SAF). Nid ydym yn bwriadu cynnal rhaglen grantiau cystadleuol yn y flwyddyn i ddod. Mae’r tabl isod yn crynhoi sut mae ein gwaith prosiect grantiau yn galluogi ystod eang o ganlyniadau i gael eu cyflawni ledled Cymru:

Gwariant ar grantiau £m
Llwybr Arfordir Cymr 1.3
Ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol 0.5
Grantiau SOR 0.5
Llwybrau cenedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru 0.4
Rhaglen gyfalaf – ariennir gan LlC – Pysgodfeydd Afonydd Cymru 1.0
Rhaglen gyfalaf – ariennir gan LlC – mawndiroedd 0.6
Cyfanswm 4.3


Mae’r gyllideb yn rhagdybio y byddwn yn dilyn Llywodraeth y DU gan rewi cyflogau’r sector cyhoeddus ac yn parhau i wario llai ar deithio a chynhaliaeth.

Mae ein cyllideb o £216m wedi’i dosbarthu ar draws ein cyfarwyddiaethau fel yr amlinellir yn y tabl isod:

Cyllideb gwariant 2021-22

Cyfarwyddiaeth Staff – Taflwybr £m Staff eraill £m Ddim yn staff £m Prosiectau refeniw £m Prosiectau cyfalaf £m Cyfanswm £m
Cyfathrebu, cwsmeriaid a masnachol Amherthnasol 0.4 9.7 0.2 Amherthnasol 10.3
Strategaeth a datblygiad corfforaethol Amherthnasol 1.6 1.2 0.3 Amherthnasol 3.0
Tystiolaeth polisi a thrwyddedu Amherthnasol 0.7 15.9 5.8 6.7 29.1
Gwasanaethau cyllid a chorfforaethol Amherthnasol 0.9 16.9 0.5 4.9 23.1
Gweithrediadau Amherthnasol 2.1 18.4 7.7 26.9 55.1
Staff – taflwybr 95.4 Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol
Cyfanswm y gyllideb gwariant 95.4 5.7 62.1 14.4 38.5 216.1

 

Cyllideb incwm 2021-22 Cyfanswm £m
Cymorth Grant 122.8
Taliadau 38.7
Masnachol 48.1
Ewropeaidd ac allanol eraill 6.2
Cyfanswm y gyllideb incwm 216.1


Rydym hefyd wedi nodi cyllid ychwanegol a fydd yn cael ei gyfeirio at adfer rhai o’r cyllidebau rydym wedi’u lleihau er mwyn mantoli’r gyllideb yn ogystal â mynd i’r afael â phwysau eraill.

Gobeithiwn y bydd ein cynllun busnes yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau, cysylltwch â corporate.planning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf