Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein Cyngor a'n Canllawiau Cyhoeddedig

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu canlyniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn unol â'n Hegwyddorion Rheoleiddio cyhoeddedig

Rydym wedi etifeddu llawer iawn o gyngor a chanllawiau cyhoeddedig gan ein sefydliadau etifeddol. Nod y cyngor a'r canllawiau hyn yw helpu busnesau i gydymffurfio ag amrywiaeth eang o destunau deddfwriaethol ar draws ein cylch gwaith ac maent yn berthnasol i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Mae'r dogfennau yn amrywio o gyngor un dudalen i gyfarwyddiadau manwl.

Yn y dyfodol, byddwn yn gwella ein cyngor a'n cyfarwyddiadau ac yn eu teilwra i anghenion y sawl sy'n eu derbyn mewn ffordd sy'n hawdd ei deall. Byddwn yn defnyddio'r egwyddorion yng Nghod y Rheoleiddwyr er mwyn llywio ein dull gweithredu.

Ein Dull Gweithredu

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid yn y ffordd fwyaf effeithiol, byddwn yn sicrhau bod y broses o lunio cyngor a chanllawiau yn y dyfodol yn dilyn rhai egwyddorion allweddol:

  • Lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn cyhoeddi un ddogfen ar gyfer gweithgareddau allweddol a gaiff ei defnyddio yn allanol ac yn fewnol er mwyn sicrhau bod ein dull gweithredu yn dryloyw
  • Bydd ein cyngor a'n canllawiau yn glir, yn hygyrch ac yn gryno, a byddant wedi'u hysgrifennu mewn iaith syml y bydd ein cwsmeriaid yn gallu ei deall yn hawdd, gyda chyfleoedd i roi adborth
  • Bydd y dogfennau'n canolbwyntio ar helpu ein cwsmeriaid i ddeall eu cyfrifoldebau a'u cyflawni, a bydd modd gwahaniaethu rhwng gofynion cyfreithiol ac arfer da a awgrymir
  • Dim ond lle nad ydynt ar gael fel arall neu lle na allwn eu cyd-gynhyrchu ag eraill y byddwn yn llunio dogfennau canllaw a chyngor

Yr hyn y byddwn yn ei wneud nesaf:

1. Canllawiau Etifeddol

  • Byddwn yn parhau i ddarparu canllawiau etifeddol lle bynnag y maent yn parhau i fod yn gyfredol ac yn briodol
  • Byddwn yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn meithrin dealltwriaeth well o'u gofynion am ganllawiau, gan gydweithio ag asiantaethau rheoleiddio eraill er mwyn sicrhau ein bod yn ymddwyn mewn ffordd gydgysylltiedig
  • Byddwn yn blaenoriaethu ein hadolygiad o ganllawiau sy'n bodoli eisoes yn seiliedig ar wybodaeth busnesau ac adborth gan randdeiliaid
  • Byddwn yn dileu unrhyw ganllawiau nad oes eu hangen neu nad ydynt yn addas at y diben mwyach oddi ar ein gwefan a'r fewnrwyd
  • Lle y bo angen, byddwn yn golygu canllawiau er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hamcanion yn llawn

2. Canllawiau ar gyfer y Dyfodol

  • Byddwn yn adolygu'r modd rydym yn darparu canllawiau ar hyn o bryd yn unol â chanfyddiadau ein gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.