Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Beth sydd yma

Mae'r toiledau y tu mewn i'r ganolfan ymwelwyr ar gau ond mae'r toiledau’r tu allan ar agor.

 

Bydd yr ardaloedd chwarae yn Garwnant yn cau o 29/11/21 ymlaen er mwyn gwneud gwaith adnewyddu.

Croeso

Garwnant yw'r porth deheuol i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n hawdd ei ganfod, rhyw ychydig oddi ar yr A470 i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae sawl llwybr cerdded yn y goedwig, sy'n addas i deuluoedd, ac mae un yn hygyrch i gadeiriau gwthio ac i gadeiriau olwyn.

Mae dau lwybr beicio mynydd byr ar gyfer beicwyr iau a pharc sgiliau gyda rhwystrau sy’n addas i blant.

Mae yma ardal chwarae awyr agored a llwybr pos anifeiliaid.

Mae yma gaffi gydag ardal eistedd y tu allan, ac mae ardal bicnic fawr o amgylch y maes parcio a meinciau picnic ar hyd y llwybrau cerdded.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr yr Helyg

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.8 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr hwn yn ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygis trydan a chadeiriau gwthio fwynhau'r goedwig. Mae’n dilyn llwybr graean gwastad a cheir rhywfaint o waith dringo graddol.

Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn llwybr pob gallu hamddenol sy'n croesi'r nant mewn sawl man.

Ar ôl croesi tair pont, mae'r llwybr yn mynd drwy dwnnel helyg ar ei ffordd nôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr y Wern

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 1¾ filltir/2.9 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn dilyn llwybr cerrig a ffordd goedwig a cheir rhywfaint o waith dringo ar i fyny ac ar i lawr. 

Mae Llwybr Cerdded y Wern yn llwybr coetir sy'n mynd heibio i adfeilion Fferm y Wern, sy'n datgelu gorffennol amaethyddol yr ardal hon.

Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar hyd ffordd goedwig lle ceir golygfeydd da a bydd tegeirianau gwyllt i’w gweld yma yn yr haf.

Llwybrau darganfod

Llwybr Darganfod Coed

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.8 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr darganfod hwn yn dilyn ffordd Llwybr yr Helygl.​

Lawrlwythwch y daflen llwybrau darganfod o waelod y we-dudalen hon neu cymerwch gopi ar ôl cyrraedd.

Dilynwch Lwybr yr Helyg a'r cliwiau a’r map o amgylch y llwybr i adnabod y coed.

Ewch â chreon i wneud rhwbiadau o’r dail sydd ar yr arwyddion.

Llwybr Cerfluniau Anifeiliaid

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ¾ milltir/1.1 cilomedr

Lawrlwythwch y daflen llwybrau darganfod o waelod y we-dudalen hon neu cymerwch gopi ar ôl cyrraedd.

Dilynwch y cliwiau ar y map o amgylch y llwybr gan gadw eich llygaid ar agor am yr anifeiliaid.

Parc Sgiliau Beicio Mynydd

Mae'r Parc Sgiliau Beicio Mynydd yn cynnwys cyfres o rwystrau i blant sydd wedi'u dylunio'n arbennig i wella sgiliau ac ennyn hyder a dau lwybr byr.

Mae angen i feicwyr allu pedalu am i fyny a delio â throeon syml.

Gellir beicio pob elfen yn araf neu ei hosgoi'n gyfan gwbl a bydd beicwyr yn gwthio eu beic i fyny'r ramp ac yn beicio o amgylch pob elfen yn eu tro.

Darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau, ac i blant bach, yn ddelfrydol dylai oedolyn fod yn cadw llygad arnynt.

Llwybr Cerddinen

 • Gradd: Werdd (Hawdd)
 • Peltter: 570 metr

Mae llwybr beicio mynydd Criafolen wedi'i ddylunio ar gyfer beicwyr mynydd iau tro cyntaf a gellir mynd yn araf neu'n gyflym arno.

Mae'n dechrau drwy gynhesu i fyny yn y Parc Beiciau cyn dringo i fyny trac llydan.

Aiff i lawr cyfres o ysgafellau a throeon, crybiau a thwmpau agored cyn gorffen islaw'r Parc Beiciau.

Llwybr Pyrwydden

 • Gradd: Glas (cymedrol)
 • Pellter: 470 metr

Mae llwybr beicio mynydd y Pyrwydden wedi'i ddylunio i wella sgiliau beicio.

Mae'n rhannu llethr â llwybr Criafolen ac yna'n rhannu i ddilyn rhan rythm fer.

Dilynir cwymp hawdd gan rai corneli ysgafellog serth ac mae'r disgyniad cyflym yn mynd drwy ragor o droeon cyn gorffen yn gyflym ac ymuno â'r llethr a rennir eto.

Yna mae'r llwybr yn mynd i lawr Llwybr Criafolen i'r llinell orffen.

Taith Taf

Mae Taith Taf yn ymestyn am 55 milltir rhwng Caerdydd ac Aberhonddu ac yn dilyn cyfuniad o lwybrau ar hyd glan yr afon, llwybrau rheilffordd a ffyrdd coedwig.

Mae rhan o Daith Taf, sy’n addas i gerddwyr, yn mynd trwy safle Garwnant.

Mae Taith Taf yn rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sydd yng ngofal Sustrans.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Ardal chwarae i blant

Lleolir yr ardal chwarae awyr agored i blant ger y ganolfan ymwelwyr a'r ardal picnic.

Mae'r holl gyfarpar chwarae wedi'i wneud o bren cadarn sy'n gweddu i'r goedwig o amgylch.

Mae dwy ran i’r man chwarae - mae un rhan yn addas ar gyfer plant dan 8 oed a’r llall yn addas ar gyfer plant 7-15 oed.

Caiff yr ardal chwarae ei chynnal a'i chadw i safon uchel gan staff y safle a chaiff ei harolygu'n flynyddol ac yn annibynnol gan RoSPA.

Pysgota

Ni ellir pysgota ar safle Garwnant ond gallwch brynu trwydded bysgota ar gyfer cronfeydd dŵr cyfagos a reolir gan Dŵr Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Dŵr Cymru.

Caffi

Mae'r caffi gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr a chaiff ei redeg gan gwmni lleol, Just Perfect Catering.

Mae'r caffi yn gweini diodydd poeth ac oer, cacennau, ciniawau ac arlwy arbennig sy'n newid bob dydd.

Ceir golygfeydd o'r bwyty a gellir eistedd yn yr awyr agored ar ddiwrnod braf.

Am fwy o wybodaeth ac oriau ago cysylltwch â Just Perfect Catering:

Tudalen Facebook Just Perfect

01685 373053

enquiries@justperfectcatering.co.uk 

Gwybodaeth hygyrchedd

Crynodeb o'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr anabl

 • parcio bathodyn glas
 • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau hygyrch (â chyfleusterau newid ar gyfer babanod)
 • Toiled Changing Places (â chyfleuster newid ar gyfer babanod)
 • dolen sain yn y caffi, ystafell gyfarfod a chanolfan wybodaeth
 • byrddau picnic â mynediad hawdd i gadeiriau olwyn a bygis trydan
 • llwybr hygyrch (Llwybr yr Helyg)

Toiled Changing Places

Ceir toiled Changing Places yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant a roddwyd gan Mountway, cwmni a leolir yn nhref gyfagos Tredegar.

Yn aml, bydd angen i bobl ag anableddau dysgu difrifol a lluosog, yn ogystal â namau difrifol eraill fel anafiadau asgwrn cefn, dystroffi'r cyhyrau, sglerosis ymledol neu anaf i'r ymennydd, gael cyfleusterau ychwanegol fel y gallant ddefnyddio'r toiled yn hwylus.

Mae toiledau Changing Places yn wahanol i doiledau anabl safonol am eu bod yn cynnwys cyfarpar ychwanegol, gan gynnwys mainc newid y gellir newid ei huchder a theclyn codi, a llawer mwy o le i ddiwallu eu hanghenion.

Bydd angen allwedd Radar arnoch i ddefnyddio toiled Changing Places.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Changing Places.

Llogi safle

Mae Neuadd Garwnant, yn adeilad y ganolfan ymwelwyr, yn lleoliad unigryw ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Mae dyluniad a chyfleusterau'r neuadd sydd o'r radd flaenaf yn golygu ei bod yn fan delfrydol i gynnal cyfarfodydd busnes a diwrnodau cwrdd i ffwrdd i hyd at 80 o bobl.

Mae'r ardal dan do olau ac eang yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd a gweithdai.

Gall ein cwmni arlwyo ar y safle helpu gyda'ch holl ofynion arlwyo.

Amseroedd agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon neu dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Maes parcio

Gweler yr adran ‘Maes parcio’ ymhellach i lawr y dudalen.

Canolfan Ymwelwyr a thoiledau

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant a'r toiledau ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn 9.30yb i 4.30yp.

Caffi (Just Perfect Catering)​

Am wybodaeth diweddaraf ewch i dudalen Facebook Just Perfect

Achosion o gau neu wyro llwybrau dros dro

Weithiau, rydym yn gorfod cau neu wyro llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu’n mynd i’r afael â gwaith coedwig.

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle bob amser, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion gwyro dros dro.

Gwybodaeth am dywydd garw

Pan fydd y tywydd yn arw, er enghraifft gwyntoedd mawr, eira neu rew, efallai y bydd yn rhaid inni gau’r ganolfan ymwelwyr a’r maes parcio oherwydd y perygl y gallai’r ymwelwyr neu’r staff gael eu hanafu.

Cysylltwch â ni cyn dod draw neu edrychwch ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant i gael y diweddaraf.

Cymerwch bwyll yn y maes pario – nid oes gennym lawer o adnoddau ar gyfer symud eira a rhew a dylech ddisgwyl gyrru ar wynebau llithrig cyn gynted ag y gadewch yr A470.

Disgwyliwch i holl wynebau’r llwybrau fod yn llithrig – nid ydym yn trin unrhyw lwybrau o amgylch y ganolfan ymwelwyr nac ym mharc y goedwig.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant 5 milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae’r safle hwn yn Sir Rhondda Cynon Taf.

Y cod post ar gyfer teclynnau llywio lloeren yw CF48 2HU.

Map Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 12.

Cyfeirnod grid yr AO yw SO 002 131.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A470 o Ferthyr Tudful tuag at Aberhonddu a dilynwch yr arwyddion brown a gwyn i'r maes parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Merthyr Tudful.

T4 Merthyr i Aberhonddu yw'r gwasanaeth bws lleol sy'n mynd heibio i'r safle.

Mae Bws y Bannau hefyd yn mynd heibio i'r safle ac ar gael dros yr haf.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae rhwystr mynediad i'r maes parcio.

Mae rhwystr mynediady maes parcio yn agored:

 • O fis Mawrth i fis Hydref: 8yb i 6yp ac eithrio ar ddydd Llun (oriau agor : 8yb i 5yp)
 • Dydd Llun Gŵyl y Banc: 8yb i 6yp
 • O fis Tachwedd i fis Chwefror: 9yb i 5yp

Mae'r rhwystr gadael yn cynnwys "padlau" sy'n galluogi cerbydau i adael y safle ar ôl i'r rhwystr mynediad gael ei gloi sy'n golygu y gallwch adael y safle unrhyw bryd.

Talu am barcio

Y tâl i barcio am y dydd yw:

 • £2 am geir
 • £5 am fysiau mini
 • £10 am fysiau mawr

Manylion cyswllt

0300 065 5471

garwnant@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Tudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf