Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Deg llwybr cerdded gorau’r gaeaf

Lapiwch yn gynnes rhag yr oerfel ar gyfer antur aeafol

Dau gerddwr Cwm Glas Crafnant

Mwynhewch daith gerdded gaeafol

Dringwch i’r entrychion i gael cip ar fynyddoedd dan eira neu darganfyddwch chwedl Sant Ffolant Cymru ar lan y môr.

Rydym ni wedi dewis y deg llwybr hyn am eu bod ar eu gorau ar ddiwrnod clir a braf o aeaf.

Mae’r llwybrau i gyd mewn coedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol.

Cynllunio eich taith

 • Gallwch lawr lwytho unrhyw un o’r llwybrau yn rhad ac am ddim ar eich dyfais Apple neu Android o Viewranger. (Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r llwybrau a mapiau cyn gadael cartref er mwyn i chi eu defnyddio heb angen signal ffôn symudol)
 • Mae’r ap PlacesToGo yn dangos i ble allwch chi fynd a’r hyn y gallwch ei wneud yn fforestydd cyhoeddus a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru. Mae ap PlaceTales yn cynnwys llwybrau sain a chwedlau i ddod â’r mannau hyn yn fyw. Dysgwch sut i lawrlwytho’r apiau rhad ac am ddim hyn cyn i chi gychwyn ar eich taith
 • Mae Traveline Cymru’n siop un stop ar gyfer gwybodaeth teithio ar fysiau lleol a mawr a’r trên yng Nghymru. Fe ddewch o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am drafnidiaeth gyhoeddus yn un lle ar wefan Traveline Cymru

Mwynhau eich ymweliad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad, gan eich galluogi i gael y pleser mwyaf o’ch ymweliad.

Mae’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am:

 • Paratoi ar gyfer eich taith
 • Cadw eich hun ac eraill yn ddiogel
 • Sicrhau bod cefn gwlad yn aros yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau

Dewis eich llwybr

Llwybr 1: Llwybr Ceunant Ystwyth, Ystâd Hafod, Canolbarth Cymru

Pobl ac afonDilynwch ôl troed y twristiaid cynnar oedd yn chwilio am ‘natur wyllt’ ar Ystâd Hafod, sydd wedi’i chuddio mewn cwm diarffordd ger Aberystwyth. Mae Llwybr Ceunant Ystwyth yn daith syfrdanol o hardd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae hi’n dipyn mwy cyffrous croesi’r bont gadwyn sigledig yn ystod y gaeaf, pan fydd yr afon yn ei llif. Os hoffech archwilio mwy ar y dirwedd hanesyddol hon, dewiswch un o’r pedwar llwybr arall a farciwyd yn yr ardal, sy’n cynnwys rhaeadrau, pontydd unigryw a golygfeydd syfrdanol.

 • Hyd: 1 milltir (1.5 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae pob un o’r llwybrau’n waith caled sy’n cynnwys llawer o ddringo a disgyn ar hyd y ffordd. Mae gan rai gwymp serth wrth ochr y llwybr, a cheir pontydd i’w croesi ar eraill. Marciwyd y llwybrau a cheir gwybodaeth yn y safle sy’n cynnwys rhagor o fanylion
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ystâd Hafod

Dysgu mwy

Llwybr 2: Llwybr Cylchol Tŵr y Jiwbilî, Coed Moel Famau, Gogledd-ddwyrain Cymru

Jubilee Tower Circular at Coed Moel FamauCynheswch drwy ddringo llwybr serth ond cyson i ben Moel Famau a Thŵr y Jiwbilî. Mae’r golygfeydd o’r copa ar draws gogledd Cymru’n arbennig o drawiadol yn y gaeaf, yn enwedig ar ôl ychydig o eira neu rew. Mae’r llwybr a farciwyd yn dychwelyd i’r maes parcio drwy goedwig gymysg a chefn gwlad agored. Moel Famau yw’r copa uchaf yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dysgwch ragor am yr ardal ym Mharc Gwledig Loggerheads, sydd gerllaw.

 • Hyd: 3.5 milltir (5.5. cilometr)
 • Tir dan draed: Ceir rhai rhannau serth ar y llwybr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Coed Moel Famau. Codir tâl am barcio

Dysgu mwy

Llwybr 3: Taith Gerdded Ystagbwll, Gwarchodfa Natur Genedlaethol  Ystagbwll, Gorllewin Cymru

View of the icy river at Stackpole - credit Mike May National TrustMae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwlch yn le gwych i weld adar sy’n gaeafu ac adar y môr megis huganod a brain coesgoch gan fod yno llawer o gynefinoedd gwahanol mewn ardal gymharol fach. Mae llwybr cerdded Ystagbwlch yn cychwyn yng nghysgod coediog yng nghyffiniau Llynnoedd Bosherton ble fyddwch yn dod o hyd i wahanol rywogaethau o hwyaidcyn cychwyn i Gei Ystagbwll. Yna mae’r daith yn dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro ar hyd pennau clogwyni calchfaen gwyntog i un o draethau gorau’r ardal yn Ne Aberllydan, cyn dychwelyd i dirlun cymedrol Bosherton gyda’i pyllai lili 19eg Canrif. Os fyddwch yn ymweld â ni yn ystod penwythnos gaeaf, gallwch fwynhau lluniaeth yn ystafell de, Cei Ystagbwll.

 • Hyd: 5 milltir
 • Tir dan draed: Mae’n amrywio o lwybr glan llyn hygyrch o amgylch Llynnoedd Bosherston i dir mwy heriol ac ymdonnog ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bosherston. Mae yna feysydd parcio eraill ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chodir tâl am barcio

Dysgu mwy

Llun: Mike May, Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Llwybr 4: Llwybr Pob-gallu Sychryd, Craig Dinas, De-ddwyrain Cymru

Pobl a rhaeadrOs ydych chi’n defnyddio cadair olwyn neu’n gwthio bygi babi, dyma lwybr ardderchog er mwyn mwynhau golygfeydd trawiadol. Mae’r llwybr yn nadreddu drwy geunant coediog ar lan yr afon hyd at raeadrau Sgydau Sychryd sy’n taranu o ddŵr yn ystod misoedd y gaeaf. Ceir golygfeydd pellach ar draws yr afon i gyfeiriad ffurfiant carreg galch rhyfeddol o’r enw Bwa Maen. Mae’r llwybr ynghanol Gwlad y Rhaeadrau a does unman arall yng Nghymru ble cewch chi gynifer o raeadrau syfrdanol mewn ardal mor fach.

 • Hyd: 0.5 milltir (0.75 cilometr)
 • Tir dan draed: Graean a phridd wedi’u gwasgu yw’r llwybr yn bennaf, a gall fod yn fwdlyd. Addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis cryf
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Craig Dinas. Gall y maes parcio fod yn brysur iawn weithiau, am fod hon yn ardal boblogaidd gan ganolfannau awyr-agored

Dysgu mwy

Llwybr 5:  Llwybr Pen y Bryn, Coedwig Dyfi, Canolbarth Cymru

Merch yn cerdded ar Lwybr Pen y BrynOs mai eich adduned Blwyddyn Newydd yw cerdded mwy i fod yn fwy heini, bydd y daith gerdded fer ond serth hon yng Nghoedwig Dyfi yn ddechreuad da i’r flwyddyn. Mae’n cychwyn ym maes parcio ac ardal picnic Moel Friog sy’n hawdd dod o hyd iddo o’r A487 rhwng Machynlleth a Dolgellau. Mae’r llwybr cylchol yn mynd â chi i fyny drwy’r coed anferth i olygfan gyda golygfeydd eang. Mae’r daith lwybr yn ôl yn mynd trwy goetir derw hynafol ac ar hyd dyffryn yr afon.

 • Hyd: 2 milltir (3.2 cilometr)
 • Tir dan draed: Taith gerdded galed gyda disgyniad ac esgyniad serth sy’n dringo i 680troedfedd/220m. Ceir arwyddion ar y llwybr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Moel Friog

Dysgu mwy

Llwybr 6: Llwybr Sant, Traeth a Thonnau, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Gogledd-orllewin Cymru

Ynys LlanddwynDysgwch am chwedl Sant Ffolant Cymru ar lwybr rhamantus yn Ynys Môn. Mae’r Llwybr Sant, Traeth a Thonnau’n dilyn llwybrau drwy goedwig cyn anelu am Ynys Llanddwyn enwog, rhan o system twyni arfordirol ysblennydd Cwningar Niwbwrch a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Llanddwyn. Dywedir i Dwynwen, santes cariadon Cymru, encilio yma yn y bumed ganrif i fyw bywyd meudwy ar ôl iddi gwympo mewn cariad, er bod ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall.

 • Hyd: 5 milltir (7 cilometr)
 • Tir dan draed: Gall Ynys Llanddwyn gael ei gwahanu o’r tir mawr ar lanw uchel (dilynwch yr arwydd dargyfeirio yn ystod llanw uchel) ac mae’r tir dan draed yn greigiog gyda glaswelltir anwastad. Mae gweddill y llwybr ar hyd llwybrau yn y goedwig a thwyni tywod medal. Gellir cael mynediad i rai rhannau gyda bygis a chadeiriau olwyn cryf
 • Dechrau a gorffen: maes parcio traeth Niwbwrch. Codir tâl am barcio

Dysgu mwy

Llwybr 7: Llwybr Mynydd Penrhos, Parc Coedwig Coed y Brenin, Gogledd-orllewin Cymru

Merch a chi ar Lwybr PenrhosDilynwch y marcwyr llwybr gwyrdd drwy’r goedwig ac i fyny’r bryn i gyrraedd copa grugog ac eithinog mynydd Penrhos. Eich gwobr am y gwaith caled o ddringo i’r pen fydd golygfeydd godidog ar draws copaon gwynion Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r llwybr cylchol hwn yn dychwelyd i’r maes parcio sydd yn siwrnai fer mewn car o Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ble gallwch gynhesu yn y caffi.

 • Hyd: 3 milltir (4.5 cilometr)
 • Tir dan draed: Dyma lwybr caled sy’n dilyn sawl llwybr serth ar arwyneb garw ac anwastad
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ty’n y Groes  

Dysgu mwy

Llwybr 8: Llwybr Mwynwyr, Parc Coedwig Gwydir, Gogledd-orllewin Cymru

Dau gerddwr yn Hafna

Mae pentref tlws Betws-y-Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr heddiw ond, yn ôl ar ddiwedd y 19eg ganrif, y gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Ceisiwch ymweld â’r ardal yn ystod misoedd tawelach y gaeaf a darganfod hanes y dirwedd ddiwydiannol hon. Wrth iddo ddolennu drwy Goedwig Gwydir mae Llwybr y Mwynwyr yn eich tywys drwy sawl gwahanol bwll, pob un â’i stori ei hun. Byddwch yn mynd heibio sianeli, siafftiau caeedig a mynedfeydd twneli yn ogystal ag olion hen felinau a fu’n segur ers blynyddoedd. Ar ôl ichi gael eich siâr o hanes, mae digon o gaffis a thafarndai ym Metws-y-Coed i gael paned i gynhesu’r gallon. 

 • Hyd: 2¼ milltir (3.6 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn yn dilyn ffyrdd y goedwig a llwybrau cul a geirwon, gyda rhywfaint o rannau serth a grisiau
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Hafna

Dysgu mwy

Llwybr 9: Taith Afon Irfon, Coedwig Irfon, Canolbarth Cymru

Coedwig IrfonMae’r llwybr penodedig, gwastad, hwn yn dilyn taith Afon Irfon ar ran o’i thaith o Fynyddoedd Cambria i ymuno ag Afon Gwy yn Llanfair-ym-muallt. Gallwch ymarfer mwy nag un o’ch synhwyrau yma: bydd y golygfeydd hyfryd yn llenwi eich llygaid i bob cyfeiriad; bydd tincial yr afon yn llenwi eich clustiau ar hyd y llwybr mynediad hawdd hwn; a bydd eich trwyn yn llawn o arogl sbriws y coedwigoedd pinwydd  sydd o’ch cwmpas. Dim ond ychydig filltiroedd o Lanwrtyd y mae’r llwybr, tref sy’n honni mai hi yw’r lleiaf ym Mhrydain, ond ceir yma ddigon o dafarndai a chaffis i gynhesu ar ôl eich taith.

 • Hyd: ½ mile (0.9 km)
 • Tir dan draed: Mae Taith Afon Irfon yn llwybr hawdd, gwastad heb ddim grisiau sy’n addas i bawb. Mae nifer o feini mawr wedi’u gosod ar hyd y llwybr er mwyn i chi eistedd a gor­wys am ychydig a mwynhau golygfeydd a synau’r afon. Mae’r llwybr yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd yr un llwybr. Gall cerddwyr ddewis dilyn llwybr cylchol sy’n filltir o hyd ac sy’n gadael y llwybr wyneb caled ac yn dringo llethr cymedrol i ffwrdd o’r afon ac yna dychwelyd i’r maes parcio ar hyd ffordd dawel drwy’r goedwig
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Pont Wen

Dysgu mwy

Llwybr 10: Llwybr Nyth yr Eryr, Coed Wyndcliff, Coedwigoedd Dyffryn Gwy, De Ddwyrain Cymru

View of the Wye Valley

Wrth i’r coed golli eu dail a datgelu mwy o’r olygfa tu hwnt, mae’r gaeaf yn adeg ddelfrydol i fynd am dro i weld golygfa ardderchog. Er bod tipyn o waith dringo i weld yr olygfa ar y llwybr hwn, mae’r panorama o’r copa yn cyfiawnhau’r ymdrech yn llwyr – ar ddiwrnod clir gallwch weld saith sir! Ar ôl i chi gael eich anadl yn ôl, gallwch edmygu Afon Gwy’n llwybreiddio drwy’r dyffryn 700 troedfedd islaw, a rhowch gynnig ar adnabod Castell Cas-gwent yn y pellter. Mae Llwybr Nyth yr Eryr yn mynd drwy Goed Wyndcliff, sy’n llawn o ddail yn crenshian dan eich traed. Mae’r coedydd hyn yn rhan o Ardal o Harddwch Eithriadol ehangach Dyffryn Gwy, sy’n dirwedd o bwysigrwydd rhyngwladol a warchodir.

 • Hyd: 1½ milltir (2 km)
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr hwn yn croesi tir ac i fyny grisiau anwastad a chreigiog. Mae’n waith serth dringo i fyny’r 365 gris o faes parcio Wyndcliff Isaf i Nyth yr Eryr
 • Dechrau a gorffen: Mae llwybr Nyth yr Eryr yn cychwyn o faes parcio Wyndcliff Isaf. Mae’r llwybr ychydig yn haws i’r man gweld golygfa sy’n dechrau ym maes parcio Wyndcliff Uchaf

Dysgu mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.