Llwybrau cerdded hydrefol

Dewiswch eich llwybr

Rydym wedi dewis pum coetir a gwarchodfa natur lle gallwch fwynhau cerdded yng nghanol lliwiau’r hydref.
 
Mae’r llwybrau cerdded wedi eu harwyddo o’r dechrau i’r diwedd a cheir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.
 
Mae pob llwybr cerdded wedi’i raddio i roi syniad o’i anhawster. Dysgwch fwy am raddau llwybrau cerdded.

Taith Llyn Elsi, Parc Coedwig Gwydir, Gogledd Orllewin Cymru

Gadewch brysurdeb Betws-y-coed i ganfod llyn tawel a hardd wedi’i amgylchynu gan goed yn floedd o liwiau’r hydref. Dilynwch y llwybr o amgylch y llyn wrth iddo fynd yn ôl ac ymlaen ar hyd ac oddi wrth y dŵr, a mynd heibio cofeb â mainc lle gallwch fwynhau’r olygfa. Mae’r llwybr yn ailymuno â’r prif lwybr a byddwch yn dychwelyd y ffordd y daethoch, yn ôl i Fetws-y-coed.

 • Hyd: 4 milltir/6.2 cilomedr
 • Gradd: Anodd
 • Tir dan draed: Taith gerdded galed sy’n dringo 230 metr wrth i’r llwybr godi, ac sy’n disgyn yn serth o’r dref ac yn dilyn cyfuniad o ffyrdd coedwig a llwybrau cerdded mwy cul, sy’n llai na 100 centimedr o ran lled mewn rhai mannau, ar wyneb anwneuthuredig ac anwastad, lle y gallwch ddisgwyl llaid, cerrig, a gwreiddiau coed.
 • Cychwyn a gorffen: y tu ôl i Eglwys y Santes Fair (wrth ochr siop Cotswolds Outdoor), Betws-y-coed

Dysgu mwy

 • Sut i gyrraedd yma, llwybrau cerdded eraill a chyfleusterau eraill ym Mharc Coedwig Gwydir
 • Lawrlwythwch fap o’r llwybr ar waelod y dudalen hon

Llwybr Darganfod Anifeiliaid, Tan y Coed, Canolbarth Cymru

Byddwch yn barod i fwynhau lliwiau gwefreiddiol y tymor ar hyd y llwybr byr hwn drwy goed ffawydd tal mewn coedwig heddychlon. Mae coed ffawydd yn creu arddangosfa am gyfnod hir dros yr hydref am fod eu dail yn araf droi o felyn golau i oren tywyll. Pan fydd y dail yn disgyn maen nhw’n creu carped dwfn sy’n crensian ar lawr y goedwig, ac sy’n llawer o hwyl cerdded drwyddo. Cyn i chi gychwyn, cymerwch daflen ar gyfer Llwybr Darganfod yr Anifeiliaid yn y maes parcio a rhowch her i’r plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid pren sydd wedi'u cuddio ymysg y coed ar hyd y ffordd.

 • Hyd: 1 milltir/1.8 cilomedr
 • Gradd: Cymedrol
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr yn dilyn heolydd y goedwig a llwybrau garw, cul, gyda rhai creigiau, gwreiddiau coed a mwd, a cheir ambell i ddringfa a disgynfa ar hyd y ffordd. Nid yw’n addas ar gyfer cerbydau babanod
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Tan y Coed, ger Machynlleth

Dysgu mwy

 • Sut i gyrraedd yma, llwybrau cerdded eraill a chyfleusterau yn Nhan y Coed
 • Lawrlwythwch fap o’r llwybr ar waelod y dudalen hon

Llwybr Cors Caron, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, Canolbarth Cymru

Mentrwch allan ar y llwybr pren yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron i edmygu’r dewis rhyfeddol o liwiau brown, coch a gwin sydd i’w gweld yn y tirlun bendigedig hwn. Mae’r ardal eang hon o wlyptir yn cynnig golygfa ddramatig ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae’r lliwiau’n hoelio’r sylw yn yr hydref. Mae lliwiau rhwd y gyforgors, y gwely cyrs a’r glaswelltir yn wrthgyferbyniad trawiadol yn erbyn gwyrddni’r bryniau o gwmpas, ac ar ddechrau’r hydref bydd y grug yn dal yn ei flodau. Dyma le rhagorol i weld byd natur hefyd, ac ar ddyddiau ychydig yn gynhesach mae’n bosib y gwelwch chi was y neidr a’r fursen yn saethu ar draws wyneb y dŵr, neu hyd yn oed fadfall neu wiber yn torheulo ar y llwybr pren, yn gwneud y gorau o heulwen gynnes ola’r flwyddyn.

 • Hyd: 1½ milltir/2.6 cilomedr
 • Gradd: Hygyrch
 • Tir dan draed: Llwybr cylchol yw’r llwybr pren hygyrch dros ran de-ddwyreiniol y gors. Mae’n mynd heibio cuddfan fawr ble gallwch fwynhau golygfeydd heddychlon dros y tir a gweld y bywyd gwyllt. Ceir meinciau a lleoedd pasio ar hyd y ffordd
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Dysgu mwy

Llwybr Cilgwyn, Coed Cilgwyn, De Orllewin Cymru

Mwynhewch y lliwiau tymhorol ysblennydd yn y coetir bach hwn sy’n swatio mewn cornel wledig o Sir Gaerfyrddin. Ceir yma gyfuniad hyfryd o wahanol goed, gan gynnwys ffynidwydd Douglas mawr, sbriws a hen goed ffawydd ar y glannau. Mae'r ffawydd llachar yn gorchuddio llawr y coetir â’u dail yn yr hydref yn barod i chi grensian drwyddynt wrth ddilyn ein llwybr cylchol sydd wedi’i arwyddo.

 • Hyd: 2 milltir/3.4 cilomedr
 • Gradd: Cymedrol
 • Tir dan draed: Mae'r llaybr yn dringo’n gyson o’r dechrau a cheir ambell ran serth. Dim grisiau. Argymhellir esgidiau cerdded sydd â gafael da. Gall y llwybrau fod yn llithrig pan fo hi’n wlyb.
 • Dechrau a gorffen: safle parcio bach ger mynedfa’r coetir, ger Llanymddyfri.

Dysgu mwy

 • Sut i gyrraedd yma a chyfleusterau yng Nghoed Cilgwyn
 • Lawrlwythwch fap o’r llwybr ar waelod y dudalen hon

Rhyfeddodau Whitestone, Dyffryn Gwy, De Ddwyrain Cymru

Mwynhewch y golygfeydd dros afon a cheunant dramatig Gwy drwy’r coed lliwgar o’r tair golygfan ar y llwybr hwn. Mae Dyffryn Gwy wedi bod yn denu ymwelwyr am ganrifoedd ac mae’r hydref yn adeg ragorol i ymweld â’r coetiroedd hyn sydd ymysg y rhai harddaf ym Mhrydain. Mae’r cymysgedd o goed - o goed derw a choed ffawydd urddasol i goed ynn, ceirios a phisgwydd dail bach - yn arddangos amrywiaeth gyfoethog o liwiau hydrefol.

 • Hyd: 1¼ filltir/1.8 cilomedr
 • Gradd: Hawdd
 • Tir dan draed: Llwybr cylchol. Tir gwastad yn bennaf, un darn caregog. Mae pob golygfan â mainc.
 • Cychwyn a gorffen: maes parcio Whitestone, ger Cas-gwent

Dysgu mwy

 • Sut i gyrraedd yma, llwybrau cerdded eraill a chyfleusterau yn Whitestone
 • Lawrlwythwch fap o’r llwybr ar waelod y dudalen hon

Cynlluniwch eich taith a mwynhewch eich ymweliad!

Ewch i wefan Traveline Cymru i gael gwybodaeth am deithio ar fws, coets a thrên yng Nghymru.

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn rhoi cyngor defnyddiol i chi ar sut i baratoi eich taith, gofalu eich bod chi ac eraill yn ddiogel a sut i helpu i sicrhau bod cefn gwlad yn parhau i fod yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau.

Ydych chi’n chwilio am rywle arall i fynd iddo? 

Ewch i’n tudalen Lleoedd i ymweld â hwy.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taith Llyn Elsi PDF [909.3 KB]
Llwybr Cors Caron PDF [766.8 KB]
Llwybr Cilgwyn PDF [2.0 MB]
Rhyfeddodau Whitestone PDF [884.5 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf