Adroddiadau tystiolaeth morol ac arfordirol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfres CNC - rhif yradroddiad  Cyfres CNC - teitl  adroddiad a thystiolaeth 
 4 Monitro'r dolffin trwyn potel a'r llamhidydd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion a Phen Llŷn a'r Sarnau 2011 - 2013 
5 Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim, 2013
26  Asesu manteision economaidd-gymdeithasol ardaloedd morol sy'n cael eu gwarchod 
35 Proses ar gyfer gweithredu Dull Ecosystem o reoli pysgodfeydd yng Nghymru: adolygiad o lenyddiaeth
36 Y Dull Ecosystem ar waith: astudiaethau achos byd-eang, arfer dda a gwersi a ddysgwyd
49  Atgynhyrchiad a chysylltedd riffiau Sabellaria alveolata yng Nghymru
50 Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2014
55 Monitro ACA rhynglanwol Zostera noltii yn Angle Bay, ACA Morol Sir Benfro, 2013 
58  Monitro rhynglanwol, ACA Pen Llyn a'r Sarnau Awst 2013
59 Monitro rhynglanwol riffiau creigiog ACA Morol Sir Benfro. Tueddiadau poblogaeth rhywogaethau penodol 2005 i 2014 
64 Monitro ACA Rhynglanwol y Zostera marina ym Mhorth Dinllaen, ACA Pen Llŷn a'r Sarnau, 2016 
65 Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd, Ynys Sgomer 2014 
66 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2014
67 Arolwg amrywiaeth noethdagellogion ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2014 
68 Parth Cadwraeth Morol Sgomer. Dosbarthiad ac amlder Zostera marina yn North Haven 2014 
69 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2014 
70 Adroddiad blynyddol gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2013 
71 Adroddiad Morloi Sgomer 2013 
72 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2013 
75  Monitro rhynglanwol ACA ledled Cymru, ACA Pen Llyn a'r Sarnau Awst 2014
80 Asesiad morwedd cenedlaethol ar gyfer Gymru
81  Effeithiau cloddio am abwyd ar y Gann: Adolygiad o dystiolaeth
82  Canllawiau er gwybodaeth ar gyfer gofynion nodweddu safleoedd mamaliaid morol ar safleoedd ynni tonnau a ffrydiau llanwol yng Nghymru 
83  ** Adroddiad ar ddata dyfnforol a gasglwyd ac a goladwyd gan CCGC/CNC rhwng 2011 a 2014
144 Dadansoddiad o ddata System Monitro Llongau'r Glannau o longau cregyn bylchog fu'n pysgota yn nyfroedd Cymru rhwng 2012 a 2015 
147  Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd Ynys Sgomer 2015 
148 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2015
149 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
150  Modelu sensitifrwydd cynefinoedd gwely'r môr i effeithiau pysgota cyfunol 
155  Tueddiadau tymhorol a ffenoleg yn niferoedd y morloi llwyd (Halichoerus grypus) ifanc ym Mhenrhyn Marloes, Cymru
156  Ffenoleg bwrw lloi morloi llwyd ar Ynys Dewi, Sir Benfro 
158  Dosbarthiad a niferoedd Echinus esculentus a rhywogaethau dethol o'r seren fôr ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
159 Arolwg o amrywiaeth sbyngau ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2015 
161  Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2015
191

Monitro Dolffiniaid Trwyn Potel ym Mae Ceredigion 2014 - 2016

Appendix 2

194  Cyfrifiad o niferoedd magu morloi llwyd Ynys Sgomer 2016
195 Arolwg o forloi llwyd ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer, Penrhyn Marloes 1992-2016
196  Arolwg cregyn bylchog Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016
197 Adroddiad statws prosiect Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016 
198  Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2016
205  Arolwg monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2016 
208 Cyngor er gwybodaeth ar gyfer datblygu canllawiau ar asesiadau modelu niferol prosesau ffisegol morol, arfordirol ac aberol 
215 Arolwg Modiolus Rhiannon CNC 2015: dadansoddiad o fideos a delweddau llonydd
217 Tueddiadau tymhorol a ffenoleg yn niferoedd morloi llwyd (Halichoerus grypus) ifanc ynys Sgomer 
226 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
227 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Caerfyrddin ac Aberoedd: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
228 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
229 Ardal Cadwraeth Arbennig Aber Dyfrdwy: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
231 Ardal Cadwraeth Arbennig Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
232 Ardal Cadwraeth Arbennig Y Fenai a Bae Conwy: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
233 Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
234 Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
235 Ardal Cadwraeth Arbennig Môr Hafren: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018 
243

Canllawiau ar Arferion Gorau ar gyfer Arolwg Llinell Sylfaen a Gofynion Monitro Prosesau Ffisegol Arfordirol a Morydol i hysbysu AEA o Brosiectau Datblygu Mawr

250 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2017
251 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2017-18
252 Cyfrifiad o niferoedd magu'r morlo llwyd, Ynys Sgomer 2017
256 Arolwg blynyddol monitro hinsawdd rhynglanwol Cymru MarClim 2017
261 Dolffiniaid Risso Ynys Enlli: Catalog Ffotograffau Adnabod
274 Cyfleusterau profi ynni’r llanw ac arolygon ac astudiaeth achos mamaliaid morol
280

EIRPHOT: Asesiad hanfodol o gronfa ddata lluniau adnabod morloi llwydion (Halichoerus grypus) Cymru

301

Crynodeb monitro rhynglanwol ACA Afon Menai a Bae Colwyn, 2010 i 2017

308 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: Nodi cyfleoedd i gyflawni buddion amgylcheddol drwy ddatblygu cynllun
309 Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn / Cemlyn Bay : Asesiad dangosol wedi’i ddiweddaru o gyflwr nodweddion ar lefel safle Tachwedd 2018
321 Cyfrifiad Bridio Morlo Llwyd Ynys Sgomer 2018
322  Parth Cadwraeth Morol Sgomer Dosbarthu a Digonedd o Zostera marina yn Aberdaugleddau 2018
323 Adroddiad blynyddol Parth Cadwraeth Morol Sgomer 2018
324 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morol Sgomer 2018-19
325 Arolwg amrywiaeth noethdagellogion ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer 2018
345 Arolwg Monitro Hinsawdd Rhynglanwol Cymru MarClim 2018
357 Cynorthwyo gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: Gwella ecosystemau morol
397 Adroddiad statws prosiect Gwarchodfa Natur Morl Sgomer 2019-20
400

Parth Cadwraeth Morol Skomer - Dosbarthiad ac amlder Echinus esculentus a rhywogaethau dethol o sêr môr 2019

428

Amcangyfrif potensial dalfa garbon amgylchedd morol Cymru

460

Parth Cadwraeth Morol Skomer - Arolwg Amrywiaeth Sbyngau 2019

468

Skomer MCZ Commercial pot fishing activity mapping 1989 to 2019