Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymchwil Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Mae’r rhaglen ymchwil hon yn canolbwyntio ar reoli peryglon llifogydd ac erydiad arfordirol

Flood and Coastal Erosion Risk Management R and D

Llifogydd yw un o'r peryglon naturiol mwyaf sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y newidiadau yn ein hinsawdd yn arwain at law trymach a mwy rheolaidd, tywydd mwy stormus ac y bydd lefelau'r môr yn codi. Mae'r ffactorau hyn yn debygol o gynyddu effaith ac amlder llifogydd ac mae angen i ni fod yn barod. Mae angen i ni sicrhau bod ein penderfyniadau, ein gweithrediadau a’n cyngor i’r Llywodraeth yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth gadarn, o ansawdd sicr.

Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Er mwyn ein helpu i gwrdd â’n hanghenion gwyddoniaeth a thystiolaeth, rydym yn cydweithio â  Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Defra ar y Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol.

Nod y rhaglen, sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, yw bodloni anghenion pob awdurdod llifogydd ac arfordir gweithredol drwy ddarparu tystiolaeth allweddol er mwyn:

  • llywio'r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth
  • deall ac asesu peryglon arfordirol a llifogydd
  • rheoli asedau llifogydd ac erydiad arfordirol mewn ffordd gynaliadwy
  • paratoi ar gyfer a rheoli llifogydd yn effeithiol Mae prosiectau cyfredol y rhaglen, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

Prosiectau cyfredol

Mae prosiectau cyfredol y rhaglen, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

  • Dulliau ymarferol o drosglwyddo neu ddatgomisiynu asedau – Llunio arweiniad ymarferol ar gyfer y rheini sy’n gysylltiedig â’r gwaith o drosglwyddo neu ddatgomisiynu asedau
  • Amcangyfrif llifogydd mewn dalgylchoedd bach – Mae angen deall amcangyfrifon llif a maint yn well ar gyfer dalgylchoedd ag arwynebedd sy’n llai na 25km2. Mae’r prosiect hwn yn ceisio gwella cynrychiolaeth dalgylchoedd bach yn y gronfa ddata ‘HiFlows-UK’ ac adolygu technegau’r ‘Flood Estimation Handbook’ (FEH)
  • Perfformiad glaswellt a phridd wrth wrthsefyll erydiad – Gwella dealltwriaeth o berfformiad glaswellt a phridd o ran gwrthsefyll erydiad. Dyma’r cam cyntaf i ddiweddaru a gwella canllawiau cyfredol ar gyfer cynllunwyr a rheolwyr asedau
  • Gallu pysgod a llysywod i deithio heibio i seilwaith rheoli perygl llifogydd – Nod y prosiect hwn yw datblygu canllawiau newydd ac offer ategol sy’n cyfuno’r gwaith ymchwil, y canllawiau a’r profiad ymarferol diweddaraf. Bydd yn helpu i gyflawni a chynnal mesurau hwyluso pysgod a llysywod. Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol iawn i berchnogion a gweithredwyr gorsafoedd pwmpio
  • Rhoi Pobl wrth Galon Rhybuddion Llifogydd sy’n Seiliedig ar Effeithiau – Cyflwyno tystiolaeth allweddol er mwyn datblygu rhybuddion llifogydd defnyddiol a llawn gwybodaeth sy’n cymell y rheini sydd mewn perygl i gymryd camau priodol

Prosiectau a gwblhawyd

Mae prosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

Cyfleoedd ymchwil eraill

Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i chwilio am ragor o gyfleoedd i lenwi bylchau o ran gwybodaeth a thystiolaeth, er enghraifft trwy grantiau cynghorau ymchwil neu drwy weithio gyda phrifysgolion yn cysylltu gweithgareddau ymchwil gyda rhaglenni gwaith CNC.

Enghreifftiau diweddar yw prosiectau a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), lle’r ydym wedi gweithio gydag eraill i gefnogi'r prosiect a darparu astudiaethau achos:

Bydd gweithredu allbynnau'r prosiectau hyn yn sicrhau bod CNC yn parhau i wneud penderfyniadau ar sail y wyddoniaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni;

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid

0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

Cyfeiriad e-bost

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfeiriad post

Cyfoeth Naturiol Cymru
d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Tŷ Cambria 29
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.