Cyflwr Tir Halogedig yng Nghymru Ebrill 2016

Mae Rhan 2A o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn gosod dyletswydd statudol ar yr asiantaeth briodol i lunio adroddiad ar gynnydd a wneir wrth nodi ac adfer tir halogedig. Gan mai Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff amgylcheddol newydd yng Nghymru sy’n ymgymryd â’r swyddogaeth hon, mae wedi llunio’r adroddiad ‘Cymru yn unig’ cyntaf dan Ran 2A y drefn tir halogedig


Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffeithiau a ffigurau allweddol a gasglwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru ar weithgareddau sector tir halogedig. Yn arbennig, mae’n cyflwyno gwybodaeth ar ddyletswyddau statudol a gyflawnir dan Ran 2A y Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (y drefn tir halogedig) ers iddi gael ei chyflwyno yng Nghymru ar 1 Gorffennaf 2001 hyd at 31 Rhagfyr 2013.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cyflwr Tir Halogedig yng Nghymru Ebrill 2016 PDF [2.0 MB]