Arolwg gwastraff adeiladu a dymchwel 2019

Rheolir yr arolwg gwastraff adeiladu a dymchwel ar gyfer Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Bydd yn cofnodi'r gwastraff a gynhyrchwyd gan 500 o fusnesau adeiladu a dymchwel yng Nghymru yn ystod 2019 a bydd yn rhedeg o fis Ebrill i fis Medi 2021.

Mae angen y gwaith hwn er mwyn:

 • nodi pa gyfleusterau ailgylchu a thrin gwastraff newydd y gallai fod eu hangen ledled Cymru
 • monitro perfformiad yn erbyn targedau'r Strategaeth Wastraff Genedlaethol gan gynnwys lleihau gwastraff, ailgylchu a dargyfeirio o safleoedd tirlenwi
 • cynhyrchu ystadegau at ddibenion adrodd statudol

Mae eich cyfranogiad yn yr arolwg yn rhoi gwybodaeth hanfodol i Lywodraeth Cymru a allai arwain at seilwaith ychwanegol i'ch helpu i reoli eich gwastraff yn well.

Pwy fydd yn cynnal yr arolwg

Rydym ni wedi comisiynu SLR Consulting ac Anthesis i gynnal yr arolwg hwn, mewn partneriaeth â'r elusen Groundwork Wales.

Bydd cwmnïau'n cael eu dewis ar hap a chysylltir â nhw dros y ffôn i gymryd rhan yn yr arolwg gwirfoddol.

Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal o bell a bydd y syrfëwr hyfforddedig yn cofnodi data ar yr holl ffrydiau gwastraff a gynhyrchwyd ym mlwyddyn galendr 2019, gan gynnwys yr hyn a ddigwyddodd i'r gwastraff hwn.

Os cysylltir â chi i gymryd rhan

Er mwyn sicrhau bod y canlyniadau'n ystadegol ddilys, caiff busnesau eu dewis ar hap o ddata a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Pan gysylltir â chi, os byddwch yn cytuno i gymryd rhan, bydd ein cynrychiolydd yn trefnu amser ar gyfer cynnal cyfweliad â chi. Bydd eich cyfweliad hefyd yn cael ei gynnal o bell un ai ar y ffôn neu drwy alwad fideo. Ein bwriad yw casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnom gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar eich busnes a’ch amser.

Gwybodaeth y mae angen i ni ei chasglu

Mae angen i ni gasglu gwybodaeth sylfaenol am y gwastraff a gynhyrchwyd gennych fesul prosiect, gan gynnwys yr hyn a ddigwyddodd iddo ar ôl iddo adael eich safle. Er mwyn gallu cydgasglu’r data hwn yn iawn, bydd angen i ni hefyd wybod beth yw math a maint eich busnes.

Paratowch ar gyfer y cyfweliad drwy gasglu'r data hwn a sicrhau ei fod ar gael yn rhwydd adeg y cyfweliad, gan y dylai hyn leihau hyd y cyfweliad yn sylweddol.

Os nad oes gennych ddata ar gyfer prosiectau unigol a gynhaliwyd yng Nghymru yn 2019, gallwn gymryd data cyfanredol blynyddol yn seiliedig ar gyfanswm y gwastraff a gynhyrchir gan eich busnes.

Gwastraff a gynhyrchwyd yn 2019 ar eich safle (oedd)

 • Mae angen i ni gofnodi'r holl wastraff a gynhyrchwyd gan eich busnes yn 2019 fesul prosiect. Mae hyn yn cynnwys gwastraff yn gadael y safle i'w waredu neu ei ailgylchu, a gwastraff/deunyddiau a ailddefnyddiwyd ar y safle
 • Os gwaredir yr un gwastraff mewn nifer o wahanol ffyrdd, mae angen cofnodi hyn
 • Cofnodir ffurf a natur beryglus pob ffrwd wastraff hefyd
 • Byddwn ni hefyd eisiau cofnodi cyfansoddiad bras unrhyw ffrydiau gwastraff cymysg

Tunelli blynyddol y ffrydiau gwastraff hyn

Y nod yw seilio tunelli blynyddol fesul ffrwd wastraff ar wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn eich anfonebau neu nodiadau trosglwyddo gwastraff neu ddogfennau eraill. Bydd hyn yn manylu ar naill ai symiau uniongyrchol a gesglir gan eich contractwr gwastraff fesul prosiect ac mewn tunelli, neu rai neu bob un o'r canlynol y gellir cyfrifo eu pwysau:

 • Math o finiau/sgipiau/cynwysyddion a chapasiti
 • Amlder casglu
 • Pa mor llawn (%) mae'r cynwysyddion wrth gael eu casglu
 • A yw ffactorau tymhorol yn effeithio ar gynhyrchu eich gwastraff

Os nad oes dogfennau priodol ar gael, mae gan y syrfëwr yr offer i allu gwneud amcangyfrif yn seiliedig ar y drafodaeth. Cofnodir ffynhonnell y data meintiol hwn hefyd.

Eich defnydd o gontractwyr gwastraff

Ar gyfer pob ffrwd wastraff, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau a ydych yn defnyddio contractwr preifat, awdurdod lleol neu sefydliad arall i'w chasglu a'i thrin, ei hailgylchu neu ei gwaredu.

Pa weithdrefn rheoli gwastraff rydych chi'n ei defnyddio ar gyfer pob ffrwd wastraff

Mae'r opsiynau'n cynnwys:

 • Tirlenwi
 • Adfer tir
 • Llosgi gydag Adfer Ynni
 • Llosgi heb Adfer Ynni
 • Triniaeth
 • Ailgylchu
 • Compostio
 • Ailddefnyddio neu baratoi i ailddefnyddio

Mae angen i hyn ddangos cyrchfan derfynol y gwastraff. Mae angen i ni hefyd gofnodi ble (h.y. y lleoliad bras y tu mewn neu'r tu allan i Gymru) y digwyddodd y gwaith rheoli gwastraff hwn.

Sut y byddwn yn defnyddio eich data

Dim ond y personél sy'n trefnu'r cyfweliad a'r rhai sy'n cynnal yr arolwg fydd yn defnyddio manylion eich cwmni. Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y bydd gwybodaeth a gesglir gennych yn cael ei defnyddio a chaiff ei chydgasglu fel na fydd yn bosibl nodi data cwmnïau unigol.

Bydd yr arolwg yn arwain at ddadansoddiad ar lefel ranbarthol a chenedlaethol a dim ond data wedi’i gydgasglu a ddefnyddir.

Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y defnyddir eich data. Bydd yn cael ei gadw'n ddiogel ac ni chaiff ei ddarparu i unrhyw sefydliad arall. Nid yw'r syrfewyr annibynnol yn gyflogeion y llywodraeth ac nid oes ganddynt ddiddordeb yn y ffordd rydych chi’n rhedeg eich busnes, ac nid ydynt ychwaith yn chwilio am unrhyw achosion o dorri deddfwriaeth gwastraff.

Canlyniadau'r arolwg

Bydd data'r arolwg dienw, ynghyd â data gros a dehongliad dilynol, yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2022. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi’n gyhoeddus.

Darllenwch gopi o'r adroddiad adeiladu a dymchwel o 2012.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am yr holiadur hwn, sut mae’n cael ei ddarparu a’i ddefnydd o ddata, cysylltwch â:

 • Anthesis ar Linell Gymorth yr Arolwg 020 4534 3408 neu e-bostiwch welshsurvey@anthesisgroup.com
 • Marcus Fogarty yn Cyfoeth Naturiol Cymru, e-bostiwch marcus.fogarty@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Diweddarwyd ddiwethaf