Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio / Map Cyngor Datblygu

Mae galw mawr am y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau os ydych yn cael trafferth gweld y Map Llifogydd ar gyfer Cyllunio. Byddwn yn parhau i fonitro'r gwasanaeth. 

Map Cyngor Datblygu

Bydd y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn disodli'r Map Cyngor Datblygu o 1 Rhagfyr 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, fydd y Map Cyngor Datblygu ddim ag unrhyw rym ym mroses gwneud penderfyniadau cynllunio. 

Bydd y Map Cyngor Datblygu ar gael o hyd ar ein gwefan tan Ionawr 2022. 

(Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y botwm uchod i'w agor mewn tab newydd)

 

Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio

Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio ar gyfer cynlluniau defnydd tir. Dylid ei ddefnyddio gyda Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 i lywio unrhyw ddatblygiadau newydd o ran perygl llifogydd. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio fframwaith ar sail risgiau i gynghori ceisiadau cynllunio.

Mae’r map yn cynnwys data am sut bydd newid hinsawdd yn effeithio ar ardaloedd sydd mewn perygl o llifogydd dros y ganrif nesaf. Mae'n dangos yr ardaloedd all cael eu heffeithio gan lifogydd tasai ddim amddiffynfeydd yn bresennol. 

Am y risg presennol, sy'n ysytyried amddiffynfeydd, gweld ein map Asesiad Pergyl Llifogydd Cymru. Does gan y map ddim statws swyddogol ar gyfer dibenion cynllunio, gan nad yw'n ystyried effaith newid hinsawdd yn y dyfodol. Gyda'i gilydd, mae'r ddau fap hyn yn ffurfio Map Llifogydd Cymru. 

Mae dwy olyfga gan y map: 

  • Sylfaenol - mae hwn yn cynnwys digon o ddata ar gyfer sgrinio lefel uchel yn erbyn TAN 15
  • Manwl - mae hwn yn cynnwys manylion ychwanegol a all gael eu defnyddio ar gyfer Asesiadau Canlyniadau Llifogydd 

(Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y botwm uchod i'w agor mewn tab newydd)

 

Beth mae'r haenau map yn ei feddwl? 

Mae gan y Map Llifogydd ar gyfer Cyllunio yr haenau canlynol sy'n dangos ystod posibl llifogydd, gan gymryd bod dim amddiffynfeydd rhag llifogydd yn bodoli: 

Afonydd - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 1% (1 mewn 1000 i 1 mewn 100) o gyfle llifogydd o afonydd mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithio newid hinsawdd. 

Afonydd - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 1% (1 mewn 100) o gyfle llifogydd o afonydd mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Afonydd a Môr - Parth Llifogydd 2

Risg 0.1% o haenau Parth Llifogydd Afonydd a Môr gyda'i gilydd.

Afonydd a Môr - Parth Llifogydd 3

Risg 1% o haenau Parth Llifogydd Afonydd a Môr gyda'i gilydd.

Môr - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 0.5% (1 mewn 1000 i 1 mewn 200) o gyfle llifogydd o'r môr mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Môr - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 0.5% (1 mewn 200) o gyfle llifogydd o'r môr mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 1% (1 mewn 1000 i 1 mewn 100) o gyfle llifogydd o ddŵr wyneb a/neu gyrsiau dŵr bach mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 1% (1 mewn 100) o gyfle llifogydd o ddŵr wyneb a/neu gyrsiau dŵr bach mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Parthau Amddiffynol TAN15

Ardal sy'n elwa o amddiffynfeydd llifogydd Awdurdodau Rheoli Risg gydag isafswm Safon Diogelu: 

  • 1 mewn 100 mlynedd (amser presennol) ar gyfer afonydd
  • 1 mewn 200 mlynedd (amser presennol) ar gyfer y môr

Llifogydd hanesyddol

Ardaloedd lle mae llifogydd wedi'u cofnodi.

Lleoliadau amddiffynfeydd llifogydd

Mwy o wybodaeth am leoliad a safon diogelu amddiffynfeydd llifogydd ffurfiol.

Risg llifogydd o gronfeydd

Mwy o wybodaeth am risg llifogydd o gronfeydd.

Prif afonydd

Mwy o wybodaeth am brif afonydd. Os ydy cynnig cynllunio wrth ymyl prif afon, efallai bod rhaid i chi gael trwydded, yn ychwanegol i ganiatâd cynllunio. 

Rheolwr Model Lleol CNC

Ardaloedd lle mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru fodelau llifogydd lleol manwl, sy'n gallu bod yn ddefnyddiol i hysbysu asesiad canlyniadau llifogydd i gefnogi cais cynllunio. Cysylltwch â datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am fynediad at y data hyn. 

Cynlluniau Rheoli'r Traethlin ac erydu arfordirol 

Mwy o wybodaeth am Gynlluniau Rheoli'r Traethlin ac erydu arfordirol. Rhaid i chi ystyried y cynlluniau hyn ar gyfer ceisiau datblygu arfordirol. Mae cyfraddau erydu ar y map ar gyfer cyfnodau byr, canolig a thymor hwy. Mae'r rhain ar sail 'cyfraddau hyder' (o 5%, 50% a 95%) ac yn dilyn polisiau cyfredol y Cynllun Rheoli'r Traethlin.

Herio ein mapiau llifogydd

Dysgwch fwy am ein gwybodaeth risg llifogydd, gan gynnwys canllawiau ar: 

Herio ein map llifogydd

Datblygu eich modelau hydrolig eich hunain

Modelu ar gyfer Asesiadau Canlyniadau Llifogydd

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o MapDataCymru.

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Diweddarwyd ddiwethaf