Ein rhaglen buddsoddi cyfalaf ar gyfer afonydd a'r arfordir

Mae rheoli'r perygl o lifogydd o afonydd a'r môr yn rhan bwysig o waith Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rydyn ni'n gwneud y gwaith hwn mewn sawl ffordd:

  • Trwy adeiladu amddiffynfeydd llifogydd a strwythurau eraill megis llifddorau a gorsafoedd pwmpio
  • Trwy gynnal a chadw amddiffynfeydd a strwythurau ar ôl eu hadeiladu, trwy eu cadw nhw mewn cyflwr da, a thrwy eu trwsio a'u gwella nhw yn ôl yr angen
  • Trwy waith cynnal a chadw ar y prif afonydd, trwy symud rhwystrau, llystyfiant, a silt neu raean fel bod y dŵr yn dal i lifo, ac er mwyn dileu risg sylweddol o lifogydd

Swyddogaethau statudol

Mae ein rhaglen buddsoddi cyfalaf wedi’i chymeradwyo gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. Cefnogir y Bwrdd gan y Grŵp Cynghori ar Reoli Perygl Llifogydd, mae’r ac mae’n cyflawni nifer o swyddogaethau rheoli perygl llifogydd statudol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn unol ag Adran 106, Deddf Adnoddau Dŵr 1991.

Mae'r rhaglen yn cynnwys, gan fwyaf, nifer o brosiectau â blaenoriaeth i leihau'r perygl o lifogydd. Mae hi hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith rheolaidd i gefnogi'r prosiectau hyn.

Gwaith amddiffyn rhag llifogydd

Bob blwyddyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwario tua £9m o Grant Cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer Amddiffynfeydd rhag Llifogydd. Yn aml, rydyn ni'n cael arian ychwanegol hefyd, oddi wrth Lywodraeth Cymru a ffynonellau allanol. Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi gwario £16 miliwn bob blwyddyn, ar gyfartaledd.

Cyfiawnhad economaidd ac amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn buddsoddi'r cyfalaf yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Rydyn ni'n canolbwyntio ar bethau sy'n helpu i reoli'r perygl o lifogydd, lle mae modd cyfiawnhau'r gwariant ar sail economaidd ac amgylcheddol. Mae ein gwaith ni'n cynnwys y pethau canlynol:

  • Adnewyddu amddiffynfeydd llifogydd a gorsafoedd pwmpio
  • Gwaith modelu a mapio i wella ein dealltwriaeth o'r perygl o lifogydd
  • Gwaith i ddiogelu eiddo unigol lle mae hynny'n angenrheidiol ac yn briodol
  • Ystyried yr opsiynau ar gyfer rheoli'r perygl o lifogydd mewn ardaloedd sydd mewn perygl
  • Dylunio ac adeiladu amddiffynfeydd newydd, neu adnewyddu'r rhai presennol, er mwyn diogelu eiddo sydd mewn perygl
  • Gwaith ar gynefinoedd i leihau effeithiau andwyol amddiffynfeydd rhag llifogydd, ac i wneud iawn amdanyn nhw

Rhaglen buddsoddi cyfalaf:  2015 - 16 ymlaen

Yn wahanol i waith cynnal a chadw rheolaidd sy'n digwydd bob blwyddyn fel arfer, mae gwaith cyfalaf yn rhan o raglen dreigl gyda phrosiectau mwy dros nifer o flynyddoedd. Felly, mae'r rhaglen yn dibynnu ar faint o arian sydd ar gael, sy'n sicr ym Mlwyddyn 1 ac yn ddangosol ar ôl hynny. 

Mae'r prosiectau a'r amserlen yn y rhaglen yn gallu newid gan ddibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael, y cyfiawnhad economaidd, yr ymarferoldeb technegol a'r flaenoriaeth ar sail y risg.

Os hoffech copi o’r rhaglen ariannu cyfalaf, e-bostio:
RheoliPeryglLlifogydd.Strategol@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ymgynghori

Mae ein rhaglen ni'n cael ei chytuno ar ôl ymgynghori â'n timoedd pysgodfeydd, hamdden a bioamrywiaeth.  Mae hyn yn sicrhau cynnal yr amgylchedd naturiol ac, os oes modd, ei wella trwy ein gwaith cynnal a chadw.

Gwaith yn eich ardal chi

Mae rhaglen fuddsoddi ar gael i'w gweld ac i wneud sylwadau amdani hi.  Bydd y taenlenni'n rhoi syniad o natur ac amseriad y gwaith yr ydyn ni'n bwriadu ei wneud yn eich ardal chi ar hyn o bryd.

Mae natur gwaith cyfalaf yn golygu bod newidiadau i gynnwys y rhaglen a'r amserlen yn anochel. Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cymru sy'n cytuno newidiadau i'n rhaglen buddsoddi cyfalaf ni. Ar ôl i'r pwyllgor gymeradwyo'r newidiadau, mae'r rhaglen yn cael ei diweddaru a'i chyhoeddi eto.