Hysbysiad preifatrwydd a Pholisi Diogelu Data

Rydym yn ymrwymog i amddiffyn eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch a sut rydym yn amddiffyn eich preifatrwydd. Mae hefyd yn amlinellu'r hawliau sydd gennych o ran sut rydym yn ymdrin â'ch data personol.

Rydym yn cydymffurfio â phob agwedd ar fframwaith deddfwriaethol diogelu data'r DU, sy'n cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE), a'r Ddeddf Diogelu Data, fel y'i diwygir a'i diweddarir o dro i dro (y "ddeddfwriaeth berthnasol").

Rydym yn rheolydd data oherwydd ein bod yn pennu'r dibenion a'r ffyrdd o brosesu gwybodaeth bersonol. Ein rhif cofrestru ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw [              ]. 

Mae gennym swyddog diogelu data sy'n sicrhau ein bod yn parchu eich hawliau ac yn dilyn y gyfraith. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y ffordd rydym yn diogelu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â'r swyddog diogelu data yn dataprotection@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu drwy ffonio 03000 065 3000 a gofyn i siarad â'r swyddog diogelu data.

Rydym yn darparu amrediad eang o wasanaethau gwahanol, o reoleiddio a rhybuddio am lifogydd i roi cyngor. Mae gan bob gwasanaeth ei hysbysiad preifatrwydd penodol ei hun, sy'n amlinellu pwy y gallem rannu eich gwybodaeth ag ef a pham. Mae pob hysbysiad preifatrwydd sy'n ymwneud â gwasanaeth yn esbonio'r rheswm cyfreithiol sy'n darparu'r sail ar gyfer ymdrin â'ch data personol.

A ydych chi'n gwybod beth a olygir wrth “data personol”?

Gall data personol fod yn unrhyw beth sy'n adnabod ac yn ymwneud ag unigolyn byw. Gall hyn gynnwys gwybodaeth a allai, pan gaiff ei rhoi ochr yn ochr â gwybodaeth arall, adnabod unigolyn o ganlyniad. Er enghraifft, gallai hyn ymwneud â'ch enw a'ch manylion cyswllt.

A oeddech chi'n gwybod y gallai peth o'ch data personol fod yn “arbennig” neu'n “sensitif”?

Mae peth data personol yn “arbennig” neu'n “sensitif”, sy'n golygu bod angen ei amddiffyn yn fwy. Yn aml, mae'n ymwneud â gwybodaeth na fyddech yn dymuno ei rhannu ac sydd yn bersonol iawn i chi. Mae hyn yn debygol o gynnwys unrhyw beth a allai ddatgelu'r canlynol:

 • Eich rhywioldeb a'ch iechyd rhywiol
 • Eich credoau crefyddol neu athronyddol
 • Eich ethnigrwydd
 • Eich iechyd corfforol neu feddyliol
 • Eich aelodaeth o undebau llafur
 • Eich safbwyntiau gwleidyddol
 • Eich data genetig/biometrig
 • Eich hanes troseddol

Data personol pwy rydym yn ymdrin ag ef?

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn prosesu data personol sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o unigolion, gan gynnwys y canlynol:

 • Staff, contractwyr, ymgynghorwyr a chynghorwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys gwirfoddolwyr, asiantwyr, gweithwyr dros dro ac achlysurol, cyflenwyr a myfyrwyr
 • Unigolion sy'n prynu unrhyw un o'n cynhyrchion
 • Unigolion sy'n defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau
 • Unigolion sy'n trosglwyddo gwybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru o’u gwirfodd, neu sy'n gwneud cais am wybodaeth, e.e. achwynwyr
 • Aelodau o staff blaenorol ac arfaethedig a buddiolwyr
 • Unigolion a nodwyd yn ystod ein hymchwiliadau neu ein hymholiadau a gweithgareddau rheoleiddiol
 • Rhanddeiliaid a phartneriaid allanol
 • Unigolion a recordiwyd ar luniau teledu cylch cyfyng

Pa fath o ddata personol rydym yn ymdrin ag ef?

Gallai Cyfoeth Naturiol Cymru brosesu data personol yn ymwneud â neu'n cynnwys y canlynol:

 • Manylion personol fel enw, cyfeiriad, manylion cyswllt a manylion bywgraffiadol
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Manylion ariannol
 • Sgiliau a diddordebau
 • Manylion yn ymwneud â chyflogaeth, addysg a hyfforddiant
 • Nwyddau neu wasanaethau a ddarparwyd
 • Lluniau teledu cylch cyfyng
 • Trwyddedau
 • Gwybodaeth am iechyd a diogelwch
 • Manylion ynghylch unrhyw ymholiad a gyflwynwyd i ni
 • Manylion ynghylch unrhyw gŵyn, honiad, digwyddiad, ymgyfreitha sifil a/neu ddamwain

Pam fod angen eich data personol arnom?

Gallai fod angen inni ddefnyddio peth o'ch gwybodaeth i wneud y canlynol:

 • Cwblhau dyletswyddau rheoleiddiol a statudol
 • Rheoli ein tir
 • Ymateb i ddigwyddiadau amgylcheddol
 • Ymchwilio i gwynion a darparu cyngor a gwybodaeth
 • Anfon sylwadau hyrwyddo ynghylch y gwasanaethau rydym yn eu darparu
 • Helpu amrediad eang o bobl i ddefnyddio'r amgylchedd fel adnodd dysgu
 • Cydweithredu â'r cyhoedd a’r sectorau preifat a gwirfoddol i wella ein hamgylchedd naturiol
 • Casglu tystiolaeth, monitro ein hamgylchedd, comisiynu a chynnal gwaith ymchwil, datblygu ein gwybodaeth, ac fel corff cofnodion cyhoeddus
 • Cyflogi staff, yn ogystal â chefnogi cyflogaeth arall trwy waith contract, gweinyddu staff, iechyd galwedigaethol a lles
 • Rheoli cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth, hysbysebu a'r cyfryngau
 • Rheoli cyllid a chontractau
 • Adolygu, esbonio ac archwilio'n fewnol
 • Rheoli adeiladau ac ystadau, gan gynnwys caffael, prydlesu a gwerthu asedau
 • Rheoli cerbydau a thrafnidiaeth
 • Rheoli systemau technoleg gwybodaeth
 • Darparu gwasanaethau cyfreithiol
 • Trwyddedu a chofrestru
 • Cyflawni gwaith ymchwil, gan gynnwys arolygon ac ymgynghoriadau
 • Rheoli iechyd a diogelwch
 • Rheoli digwyddiadau ac ar gyfer marchnata
 • Atal a/neu ganfod troseddau (gan gynnwys materion ynghylch diogelwch cenedlaethol)
 • Cyflawni unrhyw ddyletswydd neu gyfrifoldeb cyfreithiol Cyfoeth Naturiol Cymru

Gyda phwy rydym yn rhannu data personol?

Efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn datgelu data personol i amrywiaeth o dderbynwyr, gan gynnwys y rheiny y caiff data personol ei gasglu ganddynt.

Weithiau, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddarparu data personol i sefydliadau neu unigolion eraill pan fydd yn ofynnol inni wneud hynny, neu bydd caniatâd inni wneud hynny, o dan neu yn unol ag unrhyw Ddeddf neu ddeddfwriaeth, yn unol ag unrhyw reol gyfreithiol, ac yn unol â gorchymyn llys. Efallai y byddwn yn datgelu data personol hefyd at ddibenion ac yn gysylltiedig ag unrhyw achosion cyfreithiol neu ar gyfer cael cyngor cyfreithiol.

Rydym yn defnyddio amrediad o sefydliadau naill ai er mwyn storio data personol neu er mwyn helpu i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Lle y mae gennym y trefniadau hyn, mae cytundeb ar waith bob amser i sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â'i ofynion cyfreithiol.

Pe bai angen, byddwn yn cwblhau asesiad o’r effaith ar breifatrwydd cyn inni rannu data personol gyda sefydliadau eraill, i sicrhau ein bod yn diogelu eich preifatrwydd ac yn cydymffurfio â'r gyfraith. 

O ble rydym yn casglu ac yn rhannu data personol?

Gallai Cyfoeth Naturiol Cymru gasglu data personol o amrediad eang o ffynonellau, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i'r canlynol:

 • Y llywodraeth ganolog ac asiantaethau ac adrannau’r llywodraeth
 • Asiantaethau a chyrff gorfodi’r gyfraith a diogelwch
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Awdurdodau trwyddedu
 • Cynrychiolwyr cyfreithiol
 • Awdurdodau erlyn
 • Sefydliadau'r sector preifat sy'n gweithio gyda'r heddlu mewn strategaethau gwrth-drosedd
 • Sefydliadau'r sector gwirfoddol
 • Archwilwyr
 • Unigolion eu hunain, perthnasau, gwarchodwyr, neu unigolion eraill sy'n gysylltiedig â'r unigolyn
 • Cyflogwyr cyfredol, blaenorol neu arfaethedig yr unigolyn
 • Ymgynghorwyr neu ymarferwyr gofal iechyd, cymdeithasol a lles
 • Sefydliadau addysg a hyfforddiant a chyrff arholi
 • Swyddogion cyswllt busnes ac ymgynghorwyr proffesiynol eraill
 • Cyflogeion ac asiantau Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyflenwyr a darparwyr nwyddau neu wasanaethau
 • Sefydliadau ac ymgynghorwyr ariannol
 • Asiantaethau gwirio credyd
 • Sefydliadau arolygon ac ymchwil
 • Cymdeithasau masnach a chyflogwyr a chyrff proffesiynol
 • Llywodraeth leol
 • Sefydliadau gwirfoddol ac elusennol
 • Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddio
 • Y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol
 • Proseswyr data sy'n gweithio ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Ein gwefan a'n hapiau
 • Galwadau ffôn a dderbyniwyd, negeseuon testun, negeseuon trwy'r post neu dros e-bost, neu gyfathrebu trwy sianeli ar-lein, fel y cyfryngau cymdeithasol
 • Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
 • Y Fenter Atal Twyll Genedlaethol
 • Swyddfa'r Cabinet
 • Darparwyr TG
 • Cyrff neu unigolion sy'n gweithio ar ein rhan (e.e. contractwyr peirianneg a TG, ymgynghorwyr cyfreithiol, neu sefydliadau arolygon, ac yn y blaen)
 • Asiantaethau gorfodi’r gyfraith a diogelwch

Sut mae'r gyfraith yn ein caniatáu i ddefnyddio eich data personol

Mae nifer o resymau cyfreithiol pam y gallai fod angen inni gasglu a defnyddio eich data personol. Nid oes gennym yr hawl i gasglu a defnyddio data personol oni bai fod y canlynol yn berthnasol:

 • Rydych wedi rhoi caniatâd
 • Rydych wedi ymrwymo i gontract gyda ni
 • Mae'n ofynnol ar gyfer cyflawni ein dyletswyddau statudol
 • Mae'n ofynnol ar gyfer amddiffyn rhywun mewn argyfwng
 • Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith
 • Mae'n ofynnol at ddibenion cyflogi
 • Mae'n ofynnol ar gyfer cyflenwi'r gwasanaethau rydym yn eu darparu
 • Mae'n ofynnol ar gyfer achosion cyfreithiol
 • Mae'n ofynnol ar gyfer gwarchod iechyd cyhoeddus neu'r amgylchedd
 • Mae'n ofynnol ar gyfer archifo neu ymchwil neu at ddibenion ystadegol

Rydym yn defnyddio'r hyn sydd ei angen arnom yn unig

Ni fyddwn yn casglu ac yn defnyddio data personol oni bai y bydd ei angen arnom i ddarparu gwasanaeth neu i fodloni gofyniad cyfreithiol.

Os nad oes angen data personol arnom, ni fyddwn yn ei gofnodi neu ni fyddwn yn gofyn i chi amdano. Er enghraifft, mewn arolwg, efallai na fydd angen eich manylion cyswllt, felly byddwn yn casglu eich ymatebion i’r arolwg yn unig.

Os ydym yn defnyddio eich data at ddibenion ymchwil a dadansoddi, byddwn yn eich gwneud yn ddienw ar bob adeg neu'n defnyddio enw gwahanol oni bai eich bod wedi cytuno y gallwn ddefnyddio eich data personol ar gyfer yr ymchwil honno.

Ni fyddwn yn gwerthu eich data personol i unrhyw un arall

Eich hawliau

Mae'r GDPR yn rhoi nifer o hawliau i chi o ran cael eich hysbysu ynghylch y data personol rydym yn ei dderbyn ac yn ei ddefnyddio.

Sut rydym yn diogelu eich data personol?

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd y gwaith o ddiogelu eich data personol sydd o dan ein rheolaeth o ddifrif. Byddwn yn cymryd camau rhesymol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol. Byddwn yn sicrhau bod polisïau, hyfforddiant, a mesurau technegol a gweithdrefnol priodol ar waith i amddiffyn ein systemau gwybodaeth â llaw a systemau gwybodaeth electronig rhag data yn cael ei golli a’i gamddefnyddio. Gall y mesurau hyn gynnwys y canlynol:

 • Amgryptio, sy'n golygu y caiff gwybodaeth ei chuddio fel na ellir ei darllen heb wybodaeth arbennig (fel cyfrinair). Gwneir hyn trwy ddefnyddio cod cyfrinachol neu'r hyn a elwir yn “seiffr”. Yna, gellir dweud bod yr wybodaeth gudd hon wedi'i “hamgryptio”
 • Gosod ffugenw, sy'n golygu y byddwn yn defnyddio enw gwahanol fel y gallwn guddio rhai rhannau o'ch data personol. Mae hyn yn golygu y gallai unigolyn y tu allan i Cyfoeth Naturiol Cymru weithio ar eich gwybodaeth ar ein rhan heb wybod mai eich gwybodaeth chi ydoedd
 • Rheoli mynediad at systemau a rhwydweithiau er mwyn rhwystro pobl nad oes ganddynt yr hawl i gael mynediad at eich data personol rhag cael mynediad ato
 • Hyfforddi ein staff er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o'r ffordd i ymdrin â data personol a sut a phryd i adrodd pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le
 • Profi ein technoleg yn rheolaidd a'n ffyrdd o weithio, gan gynnwys bod yn gyfredol o ran y diweddariadau diogelwch diweddaraf

Archwilio mwy