Ar gyfer Deiliaid Trwydded Gocos Cilfach Tywyn Cyfredol YN UNIG

Gwybodaeth am adnewyddu trwydded

Mae Cynllun Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Gogos Cilfach Tywyn 1965 yn amlinellu nod Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu pysgodfa gocos lewyrchus yng Nghilfach Tywyn sy’n cynnal, amddiffyn a gwella anghenion y gymuned a’r amgylchedd y mae’n dibynnu arnynt ar gyfer:

  • gweithredu a chynnal pysgodfa gynaliadwy sy’n gallu darparu incwm rheolaidd i ddeiliaid trwydded
  • osgoi effeithiau anffafriol ar y safle dynodedig Ewropeaidd a phreswylwyr lleol
  • gwella gwaith rheoli, monitro a gorfodi o fewn Pysgodfa Cilfach Tywyn

Sut ydw i’n adnewyddu fy nhrwydded gocos Cilfach Tywyn?

Bydd angen ichi adnewyddu eich trwydded bob blwyddyn. Cwblhewch holl adrannau Ffurflen Gais y Drwydded

Manylion daliadau

RHAID i’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid dderbyn Manylion Daliadau erbyn 10fed o bob mis ar gyfer cocos a gasglwyd y mis blaenorol. Gellir anfon Manylion Daliadau drwy’r post neu drwy e-bost i’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid (cyfeiriad isod).

Trwydded Gocos - Rhestr aros

I’r ymgeiswyr hynny sy’n dymuno aros ar y rhestr aros ar gyfer Trwydded Gocos Cilfach Tywyn, anfonwch ffurflen gais adnewyddu wedi ei chwblhau i’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid erbyn 28 Chwefror.

Ffurflen Gais Adnewyddu Rhestr Aros

Gellir anfon ceisiadau drwy’r post neu drwy e-bost i’r cyfeiriad isod.

Sylwer, mae’r Rhestr Aros WEDI CAU ar gyfer ymgeiswyr newydd fel y nodwyd yn adran 39 y Cynllun Rheoli.

Manylion cyfeiriad ar gyfer ymholiadau a ffurflenni a gwblhawyd

Anfonwch yr holl ymholiadau, Ffurflenni Cais am Drwydded wedi eu cwblhau, Ffurflenni Cais Adnewyddu Rhestrau Aros a Manylion Daliadau i’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid:

Ebost:

pysgodfacilfachtywyn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ysgrifennwch atom yn:

Trwyddedu Cocos Cilfach Tywyn
Canolfan Gofal Cwsmeriaid Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 OTP

Ffoniwch ni yn:

0300 065 3000

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am bysgod cregyn ar wefan Cyngor Sir Abertawe a gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gorchymyn pysgodfa gocos cilfach Tywyn 1965 Cynllun rheoli PDF [1.2 MB]