Cyfleusterau deunyddiau: asesu, hysbysu, samplu ac adrodd

Rhaid i gyfleusterau deunyddiau - a elwir yn aml yn gyfleusterau ailgylchu deunyddiau - ddidoli gwastraff ailgylchadwy yn ddeunyddiau y gellir eu hailddefnyddio. Rhaid i weithredwyr cyfleusterau deunyddiau rheoleiddiedig yng Nghymru:

 • ddweud wrthym pan fydd eu hasesiad eu hunain yn dangos eu bod yn bodloni'r diffiniad o gyfleuster deunyddiau
 • talu ffi gynhaliaeth i ni
 • samplu gwastraff sy'n dod i mewn ac sy'n mynd allan
 • dadansoddi cyfansoddiad samplau
 • anfon y canlyniadau atom ni bob chwarter.

Hunanasesu eich cyfleuster gwastraff

Gall eich cyfleuster fod yn gyfleuster deunyddiau os yw'r canlynol i gyd yn berthnasol:

 • Mae gennych drwydded amgylcheddol sy'n caniatáu derbyn deunydd sych cymysg sy’n ddeunydd cartrefi neu’n debyg i ddeunydd cartrefi.
 • Mae unrhyw ran o’r gwastraff sych cartrefi neu wastraff tebyg yr ydych yn ei dderbyn yn cynnwys o leiaf 50% yn ôl pwysau o ddau neu ragor o blith: gwydr, metel, papur neu blastig.
 • Rydych yn derbyn o leiaf 1000 tunnell fetrig o'r deunydd hwn yn flynyddol.
 • Rydych yn didoli'r deunydd yn ddau neu ragor o'r deunyddiau targed canlynol: gwydr, metel, papur neu blastig i'w hailgylchu.

Fel gweithredwr, rhaid i chi hunanasesu a yw eich cyfleuster wedi’i gynnwys yn y diffiniad o gyfleuster deunyddiau.

Gall natur a maint y cyfleusterau newid, felly bydd angen i chi ailasesu a yw eich cyfleuster yn bodloni'r diffiniad ar ddechrau pob cyfnod adrodd.

Dywedwch wrthym am eich cyfleuster

Os bydd eich asesiad yn dangos eich bod yn gweithredu cyfleuster deunyddiau, rhaid i chi ein hysbysu ni erbyn diwedd y cyfnod adrodd chwarterol y gwnaethoch ei asesu ynddo. Mae’r cyfnodau adrodd chwarterol fel a ganlyn:

 • 1 Ionawr i 31 Mawrth
 • 1 Ebrill i 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf i 30 Medi
 • 1 Hydref i 31 Rhagfyr

Byddwn yn codi ffi gynhaliaeth arnoch fel y’i disgrifir yn ein cynllun taliadau.

Fel gweithredwr, dylech ddweud wrthym os nad yw'r cyfleuster bellach yn bodloni’r diffiniad o gyfleuster deunyddiau.

Samplu a mesur mewnbynnau ac allbynnau gwastraff

Rhaid i weithredwyr samplu a mesur mewnbynnau gwastraff cymysg a ffrydiau allbwn ailgylchu bob chwarter.

Defnyddiwch ganllawiau rhaglen WRAP (Waste and Recycling Action Programme) ar sut i wneud y gwaith gofynnol o ran samplu a dadansoddi cyfansoddiad. Dyma'r safonau derbyniol sylfaenol.

Cyflwynwch eich cofnod gwastraff

Rhaid i weithredwyr cyfleusterau deunyddiau gyflwyno’u cofnod gwastraff i ni bob chwarter. Dysgwch sut a phryd i gyflwyno'ch cofnod.

Ein harolygiadau

Byddwn yn archwilio cyfleusterau deunyddiau i:

 • wirio'r gweithdrefnau samplu sydd wedi'u rhoi ar waith
 • archwilio'r data a anfonwyd atom yn erbyn yr hyn a welir ar y safle.

Byddwn yn trefnu un ymweliad â gweithredwyr fel y gall ein swyddogion arsylwi ar y gwaith samplu a dadansoddi cyfansoddiadol ar y safle. Byddwn yn cadarnhau bod y safonau priodol yn cael eu defnyddio ac yn cynghori pan fo angen gwelliannau.

Mynediad i gofnodion a data samplu cyfleusterau deunyddiau

Cyn hyn trefnwyd fod data ar gael i’r cyhoedd drwy Borth Adrodd Cyfleusterau Deunyddiau WRAP.

Gan nad yw'r porth bellach ar gael, byddwn yn cyhoeddi data 2020 ar ein gwefan yn ddiweddarach yn 2021.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf