Trapio anifeiliaid Atodlen 5 ac Atodlen 6 yn ddamweiniol

Bwriad y nodyn hwn yw helpu’r rhai sy’n ymwneud â gweithgareddau trapio. Nid yw’r nodyn yn holl gynhwysol a dim ond fel ffynhonnell gyfeirio i gael gwybodaeth allweddol am drapio anifeiliaid a warchodir yn ddamweiniol y mae wedi’i fwriadu. Y darllenydd sy’n gyfrifol o hyd am sicrhau ei fod wedi ystyried yn llawn pob deddfwriaeth arall berthnasol. Os oes meysydd lle mae angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). 

Cefndir

Mae trapio rhai rhywogaethau o anifeiliaid yn drosedd o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) (“y Ddeddf”), os ydynt wedi cael eu rhestru ar un ai Atodlen 5 neu Atodlen 6 o’r Ddeddf. Os oes gan rywun reswm dilys i drapio’r rhywogaethau hyn, gallant wneud cais am drwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae rhesymau dilys yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i, gynnal iechyd a diogelwch y cyhoedd, a dibenion gwyddonol, addysgol, ymchwil neu gadwraeth, yn cynnwys modrwyo a nodi. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflenni cais perthnasol yn yr adran Gwneud Cais a Phrynu ar ein gwefan.

Atodlen 5

Troseddau Adran 9 perthnasol

Mae’r troseddau yn ymwneud â rhywogaethau anifeiliaid ar Atodlen 5 wedi’u hamlinellu yn adran 9 o’r Ddeddf. Y brif drosedd yw’r un yn adran 9(1) sy’n dweud ‘if any person intentionally kills, injures or takes any wild animal included in Schedule 5, he shall be guilty of ân offence’.

Amddiffyniad Adran 10

Mae’r prif amddiffyniad am droseddau yn adran 9 wedi’i restru yn adran 10 (3) (c) o’r Ddeddf. Dywed yr adran hon:

‘Notwithstanding anything in section 9, a person shall not be guilty of ân offence by reason of -

(c)            any act made unlawful by that section if he shows that the act was the incidental result of a lawful operation and could not reasonably have been avoided.’

Dehongliad CNC o Adran 9

Os yw rhywun yn bwriadu trapio rhywogaeth Atodlen 5 at bwrpas dilys, dylai gael trwydded gan CNC. Os, fodd bynnag, nad yw ond yn bwriadu dal anifail nad yw wedi’i restru ar Atodlen 5 na 6, gellid dadlau mai ‘the incidental result of a lawful operation…’ oedd trapio unrhyw rywogaeth Atodlen 5 yn anfwriadol.

Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, i ddibynnu ar yr amddiffyniad hwn, rhaid dangos hefyd na fyddai wedi bod yn bosibl o fewn rheswm osgoi’r trapio damweiniol.

Os yw trapiau’n cael eu gosod ar gyfer rhywogaethau nad ydynt wedi’u rhestru ar Atodlen 5 na 6, rhaid felly i’r person dan sylw gymryd pob cam rhesymol i osgoi trapio rhywogaethau 5 neu 6 nad ydynt wedi’u targedu. Gellid gwneud hyn drwy ddewis trapiau o gynllun priodol ac abwyd priodol, drwy leoli’r trap yn ofalus, neu drwy ddewis math o gynefin sy’n ffafrio’r rhywogaeth darged yn fwy na rhywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu. Hefyd, dylid ymweld â’r trapiau’n rheolaidd i atal dioddefaint diangen ac i sicrhau bod modd rhyddhau unrhyw rywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu (heb eu trafod yn ddiangen) ar y cyfle cyntaf posibl.

Os oes anifeiliaid Atodlen 5 yn dal i gael eu trapio’n rheolaidd, er bod camau rhesymol wedi cael eu cymryd i osgoi trapio damweiniol, byddai CNC yn eich annog i wneud cais am drwydded mewn perthynas â’r rhywogaeth honno. Unwaith y gwyddoch fod dull arbennig o drapio yn debygol o arwain at ddal rhywogaeth Atodlen 5, mae’n mynd yn anoddach dibynnu ar yr amddiffyniad a roddir uchod, a gallai trapio dro ar ôl tro heb feddu ar drwydded olygu bod unigolion yn agored i erlyniad posibl.

Atodlen 6

Gwaharddiad Adran 11 ar y mathau o drapiau a ddefnyddir

Mae cyfyngiadau ar y mathau o drapiau a dulliau y ceir eu defnyddio er mwyn dal anifeiliaid gwyllt. Mae a wnelo Adran 11(2) o’r Ddeddf â rhywogaethau sydd wedi’u rhestru ar Atodlen 6 a dywed:

‘if any person -

(a) sets in position any of the following articles, being an article which is of such a nature and so placed as to be calculated to cause bodily injury to any wild animal included in Schedule 6 which comes into contact herewith, that is to say, any trap or snare, any electrical device for killing or stunning or any poisonous, poisoned or stupefying substance;

(b) uses for the purpose of killing or taking any such wild animal any such article as aforesaid, whether or not of such a nature and so placed as aforesaid, or any net;

…he shall be guilty of an offence.’ 

Amddiffyniad Adran 11 

Rhoddir yr amddiffyniad canlynol mewn perthynas â’r drosedd a amlinellir uchod yn adran 11(6) o’r Ddeddf:

‘In any proceedings for an offence under subsection (2)(a) it shall be a defence to show that the article was set in position by the accused for the purpose of killing or taking, in the interests of public health, agriculture, forestry, fisheries or nature conservation, any wild animals which could be lawfully killed or taken by those means and that he took all reasonable precautions to prevent injury thereby to any wild animals included in Schedule 6.’ 

Dehongliad CNC o Adran 11

Os oes angen trapio unrhyw anifail Atodlen 6, dylid cael trwydded gan CNC. Fodd bynnag, os nad anifeiliaid Atodlen 6 yw’r targed, mae’n debygol y byddai amddiffyniad cyhyd â bod ‘all reasonable precautions to prevent injury’ i anifeiliaid Atodlen 6 wedi cael eu cymryd.

Felly, dylid dewis trap o gynllun priodol i atal anafiadau i rywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu. Dylid defnyddio dulliau eraill, fel dewis abwyd ar gyfer y targed penodol, dewis y cynefin mwyaf addas a lleoli’r trap fel sy’n fwyaf addas i leihau’r risg o drapio rhywogaethau eraill. Bydd ymweld â’r trapiau’n rheolaidd yn lleihau dioddefaint dianghenraid ac yn sicrhau bod modd rhyddhau rhywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu ar unwaith.

Os gwelwch fod rhywogaeth Atodlen 6 yn dal i gael ei dal er bod camau rhesymol wedi cael eu cymryd i osgoi trapio rhywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu, eto, byddai’n ddoeth gwneud cais am drwydded ar gyfer y rhywogaeth honno. Unwaith y gwyddoch fod dull arbennig o drapio yn debygol o arwain at ddal rhywogaeth Atodlen 6, mae’n mynd yn anoddach dibynnu ar yr amddiffyniad a roddir uchod, a gallai trapio dro ar ôl tro heb feddu ar drwydded olygu bod unigolion yn agored i erlyniad posibl.

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

O dan reoliad 41 (1) (a) o Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (“y Rheoliadau Cynefinoedd”), mae’n drosedd i rywun ddal, anafu neu ladd yn fwriadol unrhyw anifail gwyllt o Rywogaeth a Warchodir gan Ewrop, sy’n cael ei rhestru yn Atodlen 2 o’r Rheoliadau Cynefinoedd. Nid yw’r nodyn canllaw hwn yn cwmpasu rheoliad 41 yn fanwl, gan ei fod yn ymdrin yn bennaf â dal damweiniol, yn hytrach na bwriadol.

Mae’n ofynnol yn ôl Rheoliad 50 i’r corff cadwraeth natur priodol (yng Nghymru mae’r cyfrifoldeb hwn yn disgyn ar CNC) i nodi’r risgiau a chynnal cofnodion am ddal a lladd anifeiliaid o Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop yn ddamweiniol, ac asesu i ba raddau y mae angen monitro dal damweiniol yn achos anifeiliaid o Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop. Caiff y wybodaeth hon ei defnyddio wedyn i roi cyngor i Weinidogion Cymru ynglŷn â’r gofynion monitro i’r dyfodol. Dyna pam y mae’n rhaid hysbysu CNC am unrhyw achosion o ddal neu ladd Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop yn ddamweiniol, pa un a yw hyn wedi digwydd fel rhan o weithgaredd trwyddedig neu ddidrwydded.

Dylid nodi, lle caiff erlyniad ei ddwyn o dan adran 42 o’r Rheoliadau Cynefinoedd, nad yw hynny’n atal erlyniad rhag cael ei ddwyn hefyd o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad os yw hynny’n briodol

Llygon Cyffredin 

Edrychwch ar y ‘Nodiadau ar drapio llygon’ i gael manylion sut i sicrhau bod llygon yn gallu dianc o drapiau os nad nhw yw’r targed; a sut i ddarparu trapiau ar gyfer llygon os ydynt yn cael eu trapio o dan drwydded.

Canllawiau Eraill 

Mae gwefan Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain hefyd yn rhoi cyngor defnyddiol ynglŷn â thrapio, yn cynnwys osgoi rhywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu.

Gallwch weld rhestr gyfredol o anifeiliaid Atodlen 5 a 6 gan ddefnyddio'r dolenni isod:-

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69/schedule/5

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69/schedule/6