Y Bele a'r Ffwlbart

Cigysyddion yw'r bele a'r ffwlbart sy'n cael eu gwarchod i raddau gwahanol gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Mae'r bele yn anifail prin iawn ond mae poblogaeth y ffwlbart ar gynnydd unwaith eto

Bele

Mae'r bele yn brin iawn yng Nghymru. Mae ambell un wedi cael ei gofnodi'n ddiweddar o Sir Gâr i Eryri, ond yr unig sbesimen i gael ei ganfod yn y 40 mlynedd diwethaf oedd un a laddwyd ar y ffordd yn y canolbarth yn 2012.

Mae gan y bele wddf lliw hufen a chot lliw siocled brown. Mae'n ddringwr ystwyth ac mae angen iddo gael tyllau addas mewn coed i fagu rhai bach. Mae'r bele'n bwyta mamaliaid bach, adar, chwilod, cnau ac aeron. Mae'n dibynnu ar leoliadau coediog, a chreigiog yn aml iawn, sy'n tueddu i fod yn bell oddi wrth bobl.

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) yn gwarchod y bele'n llwyr dan Atodlen 5. Mae hefyd wedi'i gynnwys yn Atodlen 6, sy'n gwahardd dulliau penodol o ddal a lladd.

Ar gyfer rhywogaethau Atodlen 5, mae'n drosedd gwneud y canlynol:

 • Cymryd, lladd neu anafu'n fwriadol
 • Difa neu ddinistrio ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Tarfu ar y rhywogaeth yn ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Rhwystro mynediad at ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Gwerthu, cynnig gwerthu / neu roi i’w gwerthu
 • Meddu

Ffwlbart

Roedd y ffwlbart o fewn dim i ddiflannu o Gymru erbyn 1900 ar ôl cael ei erlid, ond mae'r boblogaeth wedi adennill tir yn rhyfeddol ers hynny. Mae'n byw ym mhob rhan o Gymru unwaith eto er, fe fyddwch chi’n ffodus iawn i gael cipolwg o un.

Mae gan y ffwlbart farciau 'bandit' unigryw o amgylch ei lygaid a chot frown frith. Mae'n chwip o heliwr – gall ddal cwningod yn eu tyllau, a nofio hyd yn oed. Mae'n byw mewn cynefinoedd amrywiol yn cynnwys twyni tywod, tir ffermio, coedwigoedd a chorsydd.

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) yn rhestru'r ffwlbart yn Atodlen 6. Mae'n gwahardd rhai mathau o ladd neu gymryd anifeiliaid, sy'n cael eu rhestru yn Adran 11. Maen nhw'n cynnwys defnyddio'r canlynol:

 • Unrhyw drap neu fagl, dyfais electronig neu sylwedd gwenwynig / sy'n achosi i'r anifail gysgu
 • Unrhyw rwyd
 • Unrhyw arf awtomatig neu led-awtomatig
 • Unrhyw ddyfais ar gyfer goleuo targed / dyfais anelu
 • Unrhyw ddyfais dallu
 • Unrhyw nwy neu fwg
 • Unrhyw recordiad sain fel anifail denu
 • Unrhyw gerbyd mecanyddol

Os ydych chi'n gosod trapiau i ddal rhywogaethau sy'n bla, neu dan drwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), dylech ddarllen y nodiadau canllaw canlynol: 'Trapio anifeiliaid Atodlen 5 ac Atodlen 6 yn ddamweiniol' ac 'Adrannau Perthnasol Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981'.

Os ydych chi am gynnal arolygon / ymchwil a fyddai'n cyflawni troseddau dan y ddeddfwriaeth hon, rhaid i chi wneud cais am drwydded gan CNC.