Gweithdrefn Credyd Gwerthiannau Pren

Datganiad

Mae credyd i gwsmeriaid pren yn gyfleuster a ddarperir gan CNC yn ôl ei ddisgresiwn, i ganiatáu i gwsmeriaid pren rheolaidd mewn sefyllfa dda anfon pren yn ddyddiol, ac i dalu amdano yn unol â’r cyfleusterau credyd.  Mae hyn yn galluogi cwsmeriaid i reoli eu llif arian fel bod taliad yn cael ei wneud ar amser, ac mae'n lleihau'r costau trafodion i'r ddau barti.  Serch hynny, mae unrhyw gyfleuster credyd yn cyflwyno elfen o risg ariannol i CNC y mae'n rhaid ei rheoli.

Rhaid i’r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, y Tîm Cymorth Busnes a’r Tîm Gwerthiannau Pren chwarae eu rhan gyda’r Timau Gweithrediadau mewn system rheoli credyd effeithiol, sy’n ymgorffori gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, i brynwyr pren ac i CNC.

 

Rhaid i'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol wneud y canlynol:

 • Ymgysylltu'n weithredol â'r cwsmeriaid i reoli statws cyfrif a datrys ymholiadau.
 • Gosod, rheoli ac adolygu terfynau credyd.
 • Rheoli taliadau sy'n ddyledus yn weithredol.
 • Atal masnachu pan fydd y cwsmer yn methu â thalu ar amser.
 • Paratoi a dosbarthu'r bwletin dosbarthu dyddiol.

 

Rhaid i'r Tîm Cymorth Busnes wneud y canlynol:

 • Rheoli'r gwaith o anfon pren ac anfonebu hunan-filio a datrys problemau anfon gyda'r cwsmer.

 

Rhaid i’r Tîm Gwerthiannau Pren wneud y canlynol:

 • Ymgysylltu â'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol a chwsmeriaid i gytuno ar lefelau masnachu a cheisiadau credyd.
 • Ystyried y cyfaint a werthwyd ymlaen i'r cwsmer cyn dyfarnu mwy o gontractau.
 • Cynnal ymwybyddiaeth o'r farchnad o sefyllfa'r cwsmer a newidiadau posibl.

 

Rhaid i Dimau Gweithrediadau ar Leoliad wneud y canlynol:

 • Rheoli contractau gwerthu'r cwsmer i ddyddiadau dechrau a gorffen priodol ac amserol
 • Hwyluso mynediad, anfoniadau ac estyniadau amser fel y bo'n briodol, er mwyn galluogi'r cwsmer i gyflawni ei rwymedigaethau.
 • Rheoli diogelwch pren.

 

Diben

 • Arwain y gwaith o osod terfynau credyd priodol ar gyfer cwsmeriaid pren i leihau risg ariannol, i CNC, wrth ganiatáu lefel addas a digonol o fasnach i gwsmeriaid.
 • Arwain y gwaith o reoli cyfleusterau credyd yn unol â thelerau contractau gwerthiannau coed.

 

Cwmpas

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i;

 • Rheolaeth y Tîm Cymorth Busnes o anfoniadau cwsmeriaid a chredyd piblinell yn erbyn taliadau wedi'u clirio.
 • Rheolaeth y Tîm Gwerthiannau Pren o gydymffurfedd cwsmeriaid â thelerau ac amodau'r Contract Gwerthiannau Pren.
 • Rheolaeth y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol o derfynau credyd a thaliadau sy'n ddyledus.

 

Gweithdrefn

Trosolwg

 1. Rhaid i gwsmeriaid lenwi ffurflen gais credyd, trwy ofyn am hyn gan dîm y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, am gyfleuster credyd newydd neu i newid eu cyfleuster presennol a'i hanfon trwy e-bost at flwch post Pren y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol – Allocations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yna, yn unol â’r ddogfen Weithdrefn hon…

 1. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn gwirio bod y cwsmer yn gymwys ac yn gofyn am unrhyw wybodaeth sydd ei hangen i benderfynu ar y cais. Unwaith y bydd gan y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yr holl wybodaeth, y nod yw penderfynu ar y cais a hysbysu'r ymgeisydd o fewn chwe wythnos. Er y gall ceisiadau mwy cymhleth gymryd mwy o amser gan y gallai gynnwys cyngor cyfreithiol.

 2. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn copïo'r cais i'r Tîm Gwerthiannau Pren. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn ystyried yr wybodaeth ariannol a bydd y Tîm Gwerthiannau Pren yn ystyried sefyllfa fasnachu'r cwsmer o ystyried contractau a werthir ymlaen llaw.

 3. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn cynnig terfyn credyd ac yn trafod gyda'r Tîm Gwerthiannau Pren i gytuno ar sefyllfa.

 4. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol a'r Tîm Gwerthiannau Pren yn cymhwyso'r penderfyniad yn unol â'r canllawiau hyn.

 5. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn monitro, rheoli ac adolygu pob cyfleuster credyd, gan gysylltu â'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cymorth Busnes yn ôl yr angen.

Telerau credyd gwerthiannau pren

Cwsmeriaid sy'n cael eu bilio

Mynegir telerau credyd ar gyfer gwerthiannau pren yn nhelerau ac amodau’r contract fel…

Mae taliad yn ddyledus ar ddiwedd y mis yn dilyn y mis y codir yr anfoneb.

Codir anfonebau'r diwrnod canlynol gan MyNRW ar gyfer pob anfoniad o bren.  Er mwyn rheoli gwerth ‘piblinell’ yr anfoniadau, maent yn cael amcangyfrif o bwysau o 25 tunnell yr un nes bod y llwyth wedi'i bwyso a'r pwysau gwirioneddol wedi'i gofnodi.  Nid yw'r biblinell yn cynnwys TAW a ychwanegir unwaith y codir yr anfoneb.

Mae'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn anfon cyfriflenni at gwsmeriaid yn fuan ar ôl diwedd pob mis i ddangos yr holl anfonebau (pwysau amcangyfrifedig neu wirioneddol) a godwyd gan gynnwys yr addasiadau credyd neu ddebyd ar gyfer pwysau anfon amcangyfrifedig wedi'u trosi i'r ffigurau gwirioneddol yn ystod y mis.  Rhaid talu balans y gyfriflen ar gyfer pob anfoneb sy'n ddyledus i'w thalu. 

 

Enghraifft

Mae'r cwsmer yn anfon 20 llwyth o bren ym mis Mehefin ar delerau credyd.  Yna, mae'r data anfon o System Gwerthiannau Pren (TSS) (Tîm Cymorth Busnes) yn bwydo'n awtomatig i MyNRW (Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol) sy'n cynhyrchu 20 anfoneb newydd yn ystod mis Mehefin.  Mae'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn anfon cyfriflen at y cwsmer ar ddechrau mis Gorffennaf sy'n ymgorffori'r anfonebau newydd, unrhyw daliadau a wnaed ym mis Mehefin ac unrhyw addasiadau i bwysau amcangyfrifedig.  Rhaid i'r cwsmer dalu'r balans ar y datganiad hwnnw erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Rhaid gwneud taliadau dyledus yn llawn.  Efallai na fydd cwsmeriaid yn atal rhan o daliad dyledus er mwyn cadw balans credyd ar eu cyfrif, oni bai bod cynllun talu rheolaidd wedi’i gytuno gyda’r cwsmer a’i fod yn cael ei fodloni.

Cwsmeriaid sy'n hunan-filio

Bydd cwsmeriaid hunan-filio yn anfon ffeil CSV dros yr e-bost o ddata anfon ynghyd â'u hanfoneb yn wythnosol i'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol.  Bydd pob anfoneb yn cynnwys un neu lawer o anfoniadau.  Bydd y Cwsmer yn gwneud taliad yn erbyn anfoneb ei gyflenwr ar ddiwedd y mis canlynol yn unol â threfniadau credyd ar gyfer cwsmeriaid sy'n derbyn bil.

Cymhwysedd ar gyfer cyfleuster credyd

Cynigir credyd yn ôl disgresiwn CNC yn unig.  Serch hynny, rhaid ystyried ceisiadau credyd a'u cynnig mewn ffordd deg a chyfiawn.  Nid yw hyn yn golygu bod gwahanol gwsmeriaid yn cael cyfleusterau credyd cyfartal, gan y bydd lefel y credyd a gynigir yn benodol i amgylchiadau pob cwsmer. Fodd bynnag, rhaid i bob cwsmer gael yr un cyfleoedd i wneud cais a chael ei ystyried ar gyfer cyfleusterau credyd, ac mae pob cwsmer i gael ei drin yn gyfartal wrth i CNC reoli ei gredyd.  Mae triniaeth gyfartal yn golygu er enghraifft, y bydd yn ofynnol i bob cwsmer wneud pob taliad wrth iddo ddod yn ddyledus.

 

Cwsmeriaid Newydd

Bydd yn ofynnol i gwsmeriaid pren newydd fasnachu fel cwsmeriaid arian parod am hyd at 12 mis cyn gofyn am derfyn credyd.  Bydd y Tîm Cymorth Busnes yn hysbysu pob cwsmer newydd am y broses dalu a'r weithdrefn anfon cyn y codiad cyntaf.  Gall y Rheolwr Gwerthiannau Pren a Marchnata, mewn cytundeb â’r Gwasanaethau Trafodion Ariannol, leihau’r cyfnod hwnnw ar unrhyw adeg ac i unrhyw gyfnod byrrach o amser os yw’n fodlon bod gan y cwsmer neu ei gynrychiolydd hanes masnachu hysbys yn y diwydiant eisoes, trwy wybodaeth leol a mewnbwn gan y Pennaeth Gwerthu a Marchnata.

Bydd y broses o fonitro cwsmeriaid credyd newydd gan y Gwasanaethau Ariannol Trafodiadol yn un drwyadl a bydd unrhyw daliad a fethwyd neu un sydd wedi mynd yn uwch na'r terfyn am unrhyw reswm o gwbl, yn arwain at atal credyd a masnachu hyd nes y bydd yr holl daliadau dyledus, neu unrhyw daliadau interim ychwanegol, wedi'u clirio.

 

Gweithred Warant

Yn lle masnachu arian parod, gall cwsmer newydd (neu gwsmer y mae ei statws cyfreithiol wedi newid er enghraifft, trwy uno corfforaethol neu brynu allan) gynnig Gweithred Warant gan riant-gwmni mwy ar gyfer cyfleuster credyd y cwsmer y gofynnwyd amdano.  Bydd hyn yn dderbyniol os nad oes cyfyngiad amser ar y Weithred a bod y Tîm Cyfreithiol yn cytuno arni.

Bydd terfyn credyd y cwsmer yn cael ei osod ar 95% o'r terfyn credyd y gofynnwyd amdano a bydd anfoniadau'n cael eu gohirio os eir y tu hwnt i hynny, nes bod taliadau dyledus neu unrhyw daliadau interim wedi'u clirio.  Gall y cwsmer fasnachu o dan Weithred Gwarant am gyfnod amhenodol os oes angen.

Rhaid ailgadarnhau dilysrwydd Gweithred Warant trwy lythyr gyda'r rhiant-gwmni o bryd i'w gilydd yn unol ag adolygiadau arferol o gyfleusterau credyd.  Rhaid i'r cwsmer drefnu'r cadarnhad hwn a thalu unrhyw gostau cysylltiedig.

 

Sicrwydd Banc

Gall busnesau newydd heb hanes masnachu neu set o gyfrifon lunio dogfen Sicrwydd Banc ysgrifenedig yn cynnig gwarantu terfyn credyd y gofynnwyd amdano.  Bydd hyn yn dderbyniol ar yr amod bod y Sicrwydd Banc yn ymdrin yn benodol â gwerth coed coll CNC os bydd y cwsmer yn methu, ac mae'n nodi y bydd y banc yn rhoi'r sicrwydd hwnnw am o leiaf 24 mis.  Rhaid i’r cwsmer drefnu a thalu i’w banc ddarparu unrhyw ddogfen neu lythyr ychwanegol y mae CNC yn gofyn amdano i roi’r sicrwydd penodol hwn.

Bydd credyd y cwsmer yn cael ei osod ar 90% o ffigwr y Sicrwydd Banc a bydd anfoniadau'n cael eu hatal os eir y tu hwnt i hwnnw, hyd nes y bydd taliadau dyledus neu unrhyw daliadau interim wedi'u clirio.

Rhaid i'r cwsmer wneud cais am derfyn credyd CNC a chael caniatâd o fewn 24 mis, wedi'i ategu gan ei gofnod masnachu a chyfrifon blynyddol.  Os caniateir cyfleuster credyd, a gall fod yn llai na ffigur y Sicrwydd Banc, mae'r cyfleuster credyd yn disodli'r Sicrwydd Banc, na ellir dibynnu arno mwyach.  Os gwrthodir cyfleuster credyd, rhaid i'r cwsmer ddarparu Sicrwydd Banc newydd neu bydd yn dychwelyd i fasnachu fel cwsmer arian parod yn unig.

Terfynau credyd

Mae terfynau credyd yn ôl disgresiwn CNC ac maent ar waith i leihau risg fasnachol CNC.  Gall cwsmeriaid nad ydynt yn dymuno masnachu gyda CNC ar y telerau credyd a gynigir fasnachu fel cwsmer arian parod yn unig gan wneud blaendaliadau cyn anfon.

 

Ystyried lefelau masnachu cwsmeriaid gyda CNC

Yn gyffredinol, ac ar yr amod nad oes unrhyw risgiau sylweddol wedi'u nodi, dylai terfyn credyd gweithio ar gyfer cwsmeriaid pren sy'n derbyn bil geisio darparu ar gyfer wyth i ddeg wythnos o gapasiti masnachu arferol.  Mae hyn er mwyn caniatáu ar gyfer taliad ar delerau'r contract gwerthiannau coed, yn ogystal ag ymyl i ganiatáu ar gyfer parhad, er enghraifft i ganiatáu rhywfaint o fasnachu yn ystod y broses arferol o ddatrys unrhyw faterion anfon.

Mae terfynau credyd sy'n llawer uwch na'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer lefel masnachu'r cwsmer yn risg uwch i CNC a dylid eu rheoli i lawr i lefel fwy derbyniol pryd bynnag y caiff y terfyn ei adolygu (gweler yr adran ‘Adolygu terfynau credyd’ isod).

 

Ystyried gwybodaeth ariannol

Mae graddfeydd credyd a gynhyrchir gan asiantaethau credyd fel Experian yn rhan bwysig o’r darlun cyfan, ond efallai nad ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu amodau’r farchnad ar gyfer masnachu pren crwn lle mae opsiynau cyflenwi cyfyngedig (tyfwyr) a chwsmeriaid mwy yn dibynnu’n drwm ar gyflenwad cyson gan CNC.

Pan fydd cwsmer yn gofyn am derfyn credyd newydd, neu un uwch, bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn ffurfio golwg gychwynnol o derfyn credyd addas o ddata ariannol y cwsmer (adroddiad Experian a set ddiwethaf o gyfrifon, neu Ddatganiad Elw a Cholled, Gwarant neu Sicrwydd), yn ogystal â'i hanes masnachu blaenorol gyda CNC, a byddant hefyd yn gwirio gwybodaeth Tŷ'r Cwmnïau. Ar gyfer cynnydd mewn terfynau credyd, dylid hefyd ystyried rheolaeth flaenorol ar gredyd yn yr arfaeth a rheoli taliadau dyledus. Ni fyddem fel arfer yn derbyn terfynau sy'n fwy na data credyd Experian

Gellir rhoi pwysiad cymharol uwch ar Weithredoedd Gwarant a/neu Sicrwydd Banc a gynigir gan y cwsmer wrth ystyried gwybodaeth ariannol.  Gweler yr adran ‘Cymhwysedd’.

 

Pennu terfyn credyd priodol

Dim ond fel dangosydd o ddisgwyliadau'r cwsmer y dylid trin y terfyn credyd y mae'r cwsmer wedi gofyn amdano yn hytrach na ffigur i'w gytuno ai peidio.  Efallai y bydd CNC yn penderfynu cynnig terfyn credyd is yn lle gwrthod y cais yn llwyr.

Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn pennu terfyn credyd priodol ar gyfer y cwsmer mewn trafodaeth â’r Rheolwr Gwerthu a Marchnata Pren, gan ystyried y farn ariannol ynghyd â’r lefelau masnachu angenrheidiol ac unrhyw wybodaeth am y farchnad, tueddiadau prisiau neu wybodaeth arall y gallai’r Rheolwr Gwerthu a Marchnata Pren fod yn ymwybodol ohoni.

Bydd y rhesymeg dros unrhyw benderfyniad yn cael ei gofnodi a'i gadw gan y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol gyda ffeiliau credyd y cwsmer. Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol hefyd yn ystyried p'un a oes angen mathau eraill o sicrwydd megis gwarantau banc yn briodol.

Bydd Rheoli ein Harian yn pennu pwy fydd yn cymeradwyo newidiadau i derfynau credyd.

 

Cymhwyso'r terfyn credyd

Os bydd y terfyn credyd y cytunwyd arno yn darparu ar gyfer lefel cais y cwsmer, yna bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn delio â'r cwsmer (a'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cymorth Busnes yn ôl yr angen) i sefydlu'r cyfleuster y gofynnwyd amdano a'i reoli.

Os nad yw'r terfyn credyd y cytunwyd arno yn cynnwys y lefel y gofynnwyd amdani, yna bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn trafod gyda'r cwsmer yn gyntaf.   Unwaith y bydd terfyn gostyngol neu ffordd arall ymlaen wedi’i chynnig (e.e. lefel fasnachu is neu daliadau interim i gynnwys terfyn credyd is), bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn hysbysu'r Tîm Gwerthiannau Pren ac yn delio â’r cwsmer (a'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cymorth Busnes yn ôl yr angen) i sefydlu’r cyfleuster hwnnw a'i reoli.

 

Cynlluniau talu

Gellir defnyddio cynlluniau talu i ganiatáu gwerthu parseli pren newydd i gwsmer sy'n masnachu'n agos at ei derfyn credyd, neu i gwsmer reoli lefel fasnachu sy'n uwch na'r hyn a ganiateir gan ei derfyn credyd. 

Fel rhan o’u rheolaeth arferol o gwsmeriaid credyd, efallai y bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn ei gwneud yn ofynnol i gwsmer wneud taliadau interim rheolaidd (er enghraifft taliadau bob pythefnos) i ganiatáu lefelau masnachu dros dro a fyddai fel arall yn achosi i fasnachu yn yr arfaeth fynd y tu hwnt i’w derfyn credyd.  Yn ddelfrydol, dylai cynllun talu hefyd geisio creu lle ychwanegol i ganiatáu masnachu nes bydd y taliad nesaf yn ddyledus. 

Gall y cwsmer hefyd ofyn am gynllun talu i'w helpu i reoli ei lefel fasnachu hefyd. 

Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn penderfynu ac yn rheoli unrhyw gynllun talu ychwanegol, fel sy'n briodol ar gyfer y cwsmer unigol.  Dylid hysbysu'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cymorth Busnes os yw cynllun talu yn cael ei ystyried ar gyfer unrhyw gwsmer.  Os bydd y cwsmer yn penderfynu peidio â gwneud hyn ar gais y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, yna mae’r terfyn credyd yn gadarn a bydd anfoniadau’n cael eu hatal bob tro y cyrhaeddir y terfyn credyd nes bod yr holl daliadau dyledus, neu unrhyw daliadau interim ychwanegol, wedi’u clirio.

 

Monitro credyd dyddiol

Mae ffeil bilio'r cwsmer yn cael ei chynhyrchu'n awtomatig gan y System Gwerthiannau Pren bob nos, ei lanlwytho i'r System Rheoli Dogfennau a'i hanfon at ‘MyNRW enquiries’ i'w gwirio.  Unwaith y caiff ei gwirio gan y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, caiff ei lanlwytho i MyNRW i gynhyrchu anfonebau.  Mae'r cwsmer yn hysbysu'r Tîm Cymorth Busnes am ddata anghywir a materion eraill i ymchwilio iddynt a'u datrys.

Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn paratoi'r bwletin credyd dyddiol yn rhestru'r sefyllfa gyfredol ar gyfer pob cwsmer ac yn ei anfon at y rhestr ddosbarthu y cytunwyd arni y maent yn ei chynnal.  Unwaith y flwyddyn bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn gwirio bod derbynwyr y bwletin credyd yn briodol ac yn gywir. 

Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn monitro defnydd credyd yn barhaus.  Yn gyffredinol, os yw cyfradd y taliad dros fis yn cyfateb i'r gyfradd credyd a ddefnyddiwyd dros fis, yna mae masnachu'n barhaus o amgylch terfyn credyd y cwsmer yn dderbyniol.

Dylai unrhyw ddiffyg mewn taliad dyledus a anfonebwyd achosi ataliad ar anfoniadau pellach hyd nes y gwneir taliad. 

 

Pob cwsmer

Cam 1             Mae'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn anfon e-bost at y cwsmeriaid sy'n mynd dros 80% o'u terfyn y diwrnod hwnnw yn rhoi gwybod am y sefyllfa.

Cam 2             Mae'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn anfon e-bost at y cwsmeriaid sy'n mynd dros 95% o'u terfyn y diwrnod hwnnw yn eu cynghori i dalu swm i'w cyfrif ar unwaith.                         

Cam 3             Dylid cysylltu ar unwaith â chwsmeriaid nad ydynt wedi talu swm y gofynnwyd amdano'r diwrnod cynt, ac sydd felly'n mynd dros eu terfyn credyd, i sefydlu achos rhesymol megis;

 • Mae'r cwsmer yn aros am gredyd gan CNC. Caniateir diwrnod ychwanegol cyn gweithredu ymhellach.
 • Dywed y cwsmer ei fod wedi talu'r diwrnod hwnnw. Caniateir diwrnod ychwanegol cyn gweithredu ymhellach.

Os na sefydlir achos rhesymol, neu os nad yw’r diwrnod ychwanegol i unioni’r sefyllfa yn arwain at ostyngiad mewn credyd i fod yn is na’r terfyn, rhaid atal y cwsmer ar unwaith rhag anfon mwy o bren (Gweler yr adran ‘Atal anfoniadau’ isod).

 

Cwsmeriaid sy'n hunan-filio

Gall y gyfradd anfon amrywio llawer yn ystod wythnos waith yn dibynnu ar ffactorau fel tywydd, mynediad, a gofynion rheoli contract. Gall gwerth credyd yn yr arfaeth cwsmer sy'n hunan-filio fod yn fwy na'i derfyn dros dro hyd nes y telir yr anfoneb nesaf (yn wythnosol fel arfer).  Anfonir Mynegai Meincnodi Gwerthiant yn wythnosol, nid yw taliad o reidrwydd yn cael ei wneud yn wythnosol.

Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn monitro holl werth credyd yn yr arfaeth hunan-filwr i wirio'r amrywiadau masnachu uniongyrchol hyn.  Lle mae credyd yn yr arfaeth yn uchel dros dro, mae hyd at 110% o'r terfyn[1] credyd yn dderbyniol am bum diwrnod busnes (un wythnos) neu lai.  Bydd mynd y tu hwnt i'r terfynau hyn am fwy nag un wythnos yn ysgogi ataliad ar anfoniadau hyd nes y gwneir taliad ychwanegol neu'r taliad dyledus nesaf.

 

Atal anfoniadau

At ddibenion rheoli credyd, bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn rheoli'r broses hon ac yn penderfynu pryd y bydd cwsmer yn cael ei ‘atal’.  Bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn hysbysu Tîm Cymorth Busnes drwy e-bost cyn gynted ag y gwneir y penderfyniad ac yn gofyn i'r Tîm Cymorth Busnes atal (ac ailddechrau) anfon rhagor o PINs anfon at y cwsmer.  O ystyried y gall gwerth credyd yn yr arfaeth adeiladu'n gyflym, rhaid gwneud hyn yn gyflym i roi cyfle i'r cwsmer unioni ei gyfrif ar unwaith.

Rhaid sicrhau bod y cwsmer yn gwbl ymwybodol o'r bwriad i atal anfoniadau oherwydd ei fod yn mynd y tu hwnt i'r terfynau credyd neu'n peidio â thalu symiau dyledus, cyn i'r cam gweithredu ‘atal’ gael ei roi ar waith.  Mae'r ‘rhybudd teg’ hwn wedi'i ymgorffori yn y cytundeb hunan-filio, a'r broses tri cham a amlinellir yn yr adran ‘Monitro credyd’ uchod, felly ni ddylai fod angen ei wneud ar wahân.  Serch hynny, dylai'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol wirio bod ‘rhybudd teg’ wedi'i roi cyn atal anfoniadau.

Dylid anrhydeddu anfoniadau y gofynnwyd amdanynt eisoes ar yr adeg y mae'r cwsmer yn cael ei atal. 

 

Adolygu terfynau credyd

Bydd pob terfyn credyd yn cael ei adolygu o leiaf unwaith bob 12 mis gan y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol.  Defnyddir rota i'w cynnal trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na'r cyfan ar yr un pryd.  Disgwylir i gwsmeriaid roi gwybod i ni am newid i'w statws masnachu trwy adolygu ei “Ffurflen Holiadur Gwerthiannau Pren” sy'n rhagofyniad ar gyfer cynnig mewn e-Werthiant Coed.  Mae hyn yn cynnwys uno, meddiannu, Dyfarniadau Llys Sirol, Trefniant Gwirfoddol Unigol, DVO neu gyhuddiadau a ffeiliwyd yn erbyn busnes.  Bydd unrhyw newid hysbys neu newid a amheuir yn statws masnachu cwsmer, (gan gynnwys gwybodaeth am y farchnad gan staff gweithrediadau neu werthu) hefyd yn sbarduno adolygiad credyd.

Os yw'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, ar yr adeg y disgwylir adolygiad, wedi cynnal adolygiad fel yr uchod, wedi ystyried cais cwsmer i gynyddu terfyn credyd, neu wedi ystyried ymyriad fel cynllun talu yn y tri mis blaenorol, mae hynny'n cyfrif fel adolygiad a gellir gohirio'r adolygiad tan y flwyddyn nesaf.

Bydd adolygiad credyd yn dechrau gyda'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn hysbysu'r cwsmer trwy e-bost ac yn gofyn am unrhyw newidiadau i'r ffurflen gais credyd wreiddiol.  Bydd yr adolygiad wedyn yn dilyn yr adran Terfynau Credyd uchod. Dylid gofyn am wybodaeth ychwanegol os oes angen (gweler Sicrwydd Banc uchod).   Lle nad oes unrhyw newidiadau wedi'u datgan a dim arwydd o bryderon o fasnachu yn y gorffennol, gellir lleihau Cam 3 i wiriad Experian a datganiad enillion a cholledion y llynedd.

 

Rheoli gostyngiadau terfyn credyd

Pan fydd cyfleuster credyd yn cael ei leihau yn dilyn adolygiad, rhaid i'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol hysbysu'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cymorth Busnes ac yna hysbysu'r cwsmer yn ysgrifenedig.  Rhaid i'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol gynnig amserlen resymol i gyflawni'r gostyngiad heb achosi newid sylweddol yng ngallu masnachu / llif arian y cwsmer.

Gall y cwsmer gynnig amserlen arall i’w alluogi i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol a bydd CNC yn ystyried sefyllfa’r cwsmer yn ffafriol, ar yr amod y gellir cwblhau’r trawsnewid o fewn amserlen gyffredinol o bedwar mis.

 

Contractau gwerthiannau pren newydd

Tua phythefnos cyn pob e-Werthiant Coed cenedlaethol, bydd y Tîm Gwerthiannau Pren yn gofyn am gyngor gan y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol ynghylch p'un a yw unrhyw gwsmeriaid yn peri pryder ynghylch eu defnydd o gredyd a'u taliadau.  Gallai arwyddion o bryder gynnwys y canlynol:

 • Masnachu'n gyson agos at eu terfyn credyd yn ystod y tri mis diwethaf
 • Methu â gwneud taliad llawn yn y chwe mis diwethaf
 • Cynllun talu ar waith i reoli terfyn credyd
 • Derbyniwyd cais i gynyddu cyfleuster credyd

Bydd Arweinydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol, neu gynrychiolydd, yn cael ei wahodd i bob cyfarfod dyfarnu e-Werthiant Coed i gynnig cyngor ar y diwrnod.  Os bydd y Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol yn tynnu sylw cwsmer at bryder a bod y cwsmer hwnnw’n cynnig y cynigion uchaf yn y gwerthiant, ni fydd y cynigion hynny’n cael eu derbyn cyn i'r Tîm Gwerthiannau Pren drafod y goblygiadau posibl gyda'r Tîm Cymorth Cyllid Trafodiadol.  Yn dilyn y drafodaeth honno, bydd y Rheolwr Gwerthu a Marchnata Pren yn penderfynu naill ai gwerthu rhai neu bob un o’r contractau newydd i’r cwsmer, neu werthu i isgynigiwr yn lle hynny.  Bydd pob argymhelliad a phenderfyniad yn cael eu cofnodi gan y Tîm Gwerthiannau Pren fel rhan o'r ddogfennau gwerthu.

 

Polisïau/Gweithdrefnau Cysylltiedig

Ychwanegwch fel dolenni.

Protocol hunan-filio

Atodlen contract gwerthu 5 – trefn anfon

Rheoli ein Harian

Proses tocyn pwyso DI DRN

Proses Map DRN y System Gwerthiannau Pren

Polisi Adfer Dyled CNC

 

Cysylltu

Mae'r weithdrefn hon a'r weithdrefn gysylltiedig yn eiddo i'r Pennaeth Cyllid ac yn cael eu rheoli gan y Gwasanaethau Cyllid Trafodiadol.  Fe'i datblygir mewn partneriaeth â'r Tîm Gwerthiannau Pren a'r Tîm Cefnogi Busnes.

Cymeradwyaeth

Cymeradwywyd gan:  Pennaeth Cyllid

Cymeradwywyd gan:  Grŵp y Tîm Arwain / y Tîm Gweithredol

Fersiwn ac Adolygiad

Cyhoeddwyd yn gyntaf ar (dyddiad). 1/10/21

I'w adolygu gyntaf ymhen 12 mis, ac yna bob dwy flynedd.  Gwneir diwygiadau'n gynharach lle bydd newid perthnasol i ddeddfwriaeth neu i anghenion busnes, ac yn sgil cynnal trafodaethau â'r undebau llafur cynrychiadol.

[1] Ar gyfer cwsmeriaid sy'n hunan-filio sy'n masnachu ar Sicrwydd Banc neu Weithred Warant, mae'r credyd sydd ar gael yn cael ei ostwng i 90% o'r swm sicr neu 95% o'r swm gwarantedig fel y nodir yn yr adran Cwsmeriaid Newydd.

Diweddarwyd ddiwethaf