System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd

Masnachu allyriadau yn y DU

Sylwer y cafodd System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ei disodli gan Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU ar 1 Ionawr 2021.

Dylai'r holl ymgeiswyr newydd gyfeirio at Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU.

Dylai'r holl ddeiliaid trwydded cyfredol:

 • gyfeirio at Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU am wybodaeth am y cynllun hwn a
 • pharhau i gydymffurfio â'ch amodau a rhwymedigaethau trwydded cyfredol o dan System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd tan 30 Ebrill 2021

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd a Brexit / ymadael â’r UE

Roedd trefniadau pontio ar waith yn dilyn y DU yn ymadael â’r UE ar 31 Ionawr 2020 fel rhan o'r Cytundeb Ymadael, a wnaeth sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd tan 31 Rhagfyr 2020, sef diwedd Cam III.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd gofyn i osodiadau cyfranogol barhau i fonitro eu hallyriadau a chydymffurfio ag amodau eu trwydded.

Yn chwarter cyntaf 2021, mae gofyn i weithredwyr goladu eu data allyriadau a chadarnhau eu hallyriadau'n annibynnol a'u cwblhau yn ETSWAP erbyn 31 Mawrth 2021.

Mae gofyn i osodiadau sydd wedi optio allan goladu eu data allyriadau hefyd ond nid oes gofyn iddynt gadarnhau eu hallyriadau'n annibynnol.

Mae gofyn i weithredwyr hefyd sicrhau bod ganddynt ddigon o lwfansau i dalu am allyriadau eu gosodiadau ac ildio digon o lwfansau i dalu am eu hallyriadau erbyn 30 Ebrill 2021.

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer gosodiadau yn GOV.UK Cam III System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: canllawiau ar gyfer gosodiadau

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer gweithredwyr awyrennau yn GOV.UK Cam III System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: canllawiau i weithredwyr awyrennau

Gallwch weld yr wybodaeth ddiweddaraf ar Gov.uk  System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd a goblygiadau Brexit.

Sut mae System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio

Mae System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio ar egwyddor ‘capio a masnachu’.

Caiff 'cap' ei roi ar gyfanswm y nwyon tŷ gwydr penodol sy'n gallu cael eu hallyrru gan osodiadau dan y system, sy'n cael ei leihau dros amser fel bod cyfanswm yr allyriadau'n disgyn.

O fewn y cap, mae cwmnïau'n derbyn neu'n prynu lwfansau allyriadau, y gallant eu masnachu gyda'i gilydd yn ôl yr angen. Gallant hefyd brynu symiau cyfyngedig o gredydau rhyngwladol gan brosiectau arbed allyriadau ym mhedwar ban byd. Mae'r cyfyngiad ar gyfanswm y lwfansau sydd ar gael yn sicrhau bod gwerth ganddynt.

Ar ôl pob blwyddyn, mae'n rhaid i gwmni ildio digon o lwfansau i dalu am ei holl allyriadau, neu bydd yn derbyn dirwyon mawr. Os bydd cwmni'n lleihau ei allyriadau, gall gadw'r lwfansau wrth gefn i dalu am ei anghenion yn y dyfodol neu eu gwerthu i gwmni arall sydd heb ddigon o lwfansau.

Darllenwch fwy am y System Masnachu Allyriadau a marchnadoedd carbon yn GOV.UK.

Darllenwch fwy am benderfynu pris carbon System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn GOV.UK.

Darllenwch fwy am System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: deddfwriaeth a chyhoeddiadau ymchwil yn GOV.UK.

Prynu a gwerthu lwfansau allyriadau

Mae gan osodiadau'r hyblygrwydd i brynu lwfansau ychwanegol ar ben unrhyw ddyraniad am ddim, neu i werthu unrhyw lwfansau dros ben sy'n cael eu creu o leihau eu hallyriadau. O fewn cyfyngiadau, gallant hefyd brynu credydau oddi wrth fathau penodol o brosiectau arbed allyriadau cymeradwy ym mhedwar ban byd.

Rhagor o wybodaeth am system Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: lwfansau yn GOV.UK

Yr hyn y mae'r lwfansau'n ei gynrychioli

Mae pob lwfans yn rhoi'r hawl i'r deiliad allyrru un dunnell o CO2, sef y prif nwy tŷ gwydr, neu swm cyfwerth o ddau nwy tŷ gwydr arwyddocaol arall, ocsid nitraidd (N2O) a pherfflworocarbonau (PFCs).

Gofynion i’r rhai sy’n rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd

Ym mhob blwyddyn gydymffurfio, mae angen i osodiad sy'n cymryd rhan yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd wneud y canlynol:

 • Monitro allyriadau sydd wedi'u nodi yn eu trwydded nwyon tŷ gwydr drwy gydol y flwyddyn galendr
 • Cyflwyno adroddiad allyriadau am y flwyddyn adrodd flaenorol drwy ETSWAP erbyn 31 Mawrth
 • Ildio lwfansau allyriadau sydd gyfwerth â chyfanswm yr allyriadau yn yr adroddiad erbyn 30 Ebrill

Dylai’r rhai sy’n rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru barhau i ddefnyddio ETSWAP ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd i reoli gweithgareddau cydymffurfiaeth.

Cewch ragor o wybodaeth am fonitro ac adrodd yn GOV.UK System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: monitro ac adrodd 

Awdurdod cymwys y DU

Y DU yw'r aelod-wladwriaeth ar gyfer cydymffurfiaeth o fewn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, a'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yw awdurdod cymwys y DU. Mae BEIS hefyd yn gosod polisi'r DU, gan weithio mewn partneriaeth gyda'r gweinyddiaethau datganoledig ac adrannau eraill o’r llywodraeth. Mae'r cyfrifoldeb dros weithredu a rheoleiddio System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn ddaearyddol ar y cyfan.

Darllenwch y canllawiau ar ddweud wrthym am unrhyw newidiadau i'ch gweithrediadau yn GOV.UK System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: hysbysu eich rheoleiddiwr am newidiadau i'ch gweithrediadau 

Rôl Asiantaeth yr Amgylchedd

Asiantaeth yr Amgylchedd yw gweinyddwr y DU ar ran asiantaethau amgylcheddol y DU (Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon ac CNC) ac mae’n cynnal a chadw ETSWAP.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am yr holl weithgareddau rheoleiddio, cydymffurfio, gorfodi, archwilio a thrwyddedu (gan gynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, trosglwyddiadau, dirymiadau, hysbysiadau, newidiadau i weithgareddau/capasiti a cheisiadau’r Gronfa Newydd-ddyfodiaid) sy'n ymwneud â gosodiadau yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn gyfrifol am ymateb i ymholiadau technegol a godir gan gyfranogwyr yng Nghymru.

Rheoli cyfranogiad yn y system

Caiff yr holl geisiadau am drwyddedau, amrywiadau, hysbysiadau a chyflwyniadau adroddiadau eu rheoli drwy offeryn cynllunio, adrodd a rheoli allyriadau nwyon tŷ gwydr ar-lein, sef Rhaglen Awtomeiddio Llif Gwaith y System Masnachu Allyriadau (ETSWAP). Mae angen i ymgeiswyr newydd, ac eithrio gosodiadau alltraeth, fynd i ETSWAP a chofrestru gosodiad newydd dan Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU, sef y cynllun a wnaeth ddisodli System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2021.

Efallai y bydd angen i weithredwyr gosodiad sydd wedi newid ei gapasiti neu lefelau gweithgarwch ddweud wrthym a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio'r daenlen 'Newydd-ddyfodiaid ac Achosion o Gau'.

Cysylltwch â ni yn  GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am y fersiwn ddiweddaraf o'r daenlen.

Darllenwch fwy am gyfrifon a cheisiadau System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn Gov.uk ’System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: agor cyfrifon ETSWAP a Chofrestrfa'r Undeb a chyflwyno ceisiadau.

Sut i wneud cais am drwydded allyriadau nwyon tŷ gwydr ar gyfer Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Mae'n rhwymedigaeth gyfreithiol ar weithredwr unrhyw osodiad sefydlog neu weithgaredd hedfan yng Nghymru sy'n cyflawni gweithgaredd a restrir yn Atodiad I CYFARWYDDEB YR UE 2003/87/EC y mae allyriadau carbon deuocsid yn ganlyniad iddo feddu ar drwydded allyriadau nwyon tŷ gwydr a ddyroddir gan CNC a chydymffurfio â hi. Mae hyn hefyd yn berthnasol i allyriadau nwyon tŷ gwydr ychwanegol, sef methan, ocsid nitraidd, hydrofflwrocarbonau, perfflwrocarbonau a sylffwr hecsafflworid.

Mae'n rhaid i geisiadau am drwyddedau allyriadau nwyon tŷ gwydr newydd, neu ddiwygiadau i rai cyfredol, gael eu gwneud gan ddefnyddio Rhaglen Awtomeiddio Llif Gwaith y System Masnachu Allyriadau (ETSWAP).

Gosodiadau sefydlog 

Mae gosodiadau fel gorsafoedd pŵer, purfeydd olew a phlatfformau alltraeth, yn ogystal â diwydiannau sy'n cynhyrchu haearn a dur, sment a chalch, papur, gwydr, cerameg a chemegau, yn cael eu dosbarthu fel gosodiadau sefydlog. 

Taliadau System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 

Byddwch yn ymwybodol fod y newidiadau hyn ond yn gymwys i daliadau yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau, anfonwch e-bost atom yn:ghghelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. 

Gwneud cais am drwydded newydd 

Pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded newydd, bydd rhaid i chi dalu tâl sy'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'r tâl hefyd yn cwmpasu'r gost ar gyfer agor cyfrif yng Nghofrestrfa'r Undeb. 

Ceisiadau newydd Taliadau cyfredol

Categori A ac optio allan – allyrru llai na 50 ciloton y flwyddyn

£1,372 

Categori B – allyrru o leiaf 50 ciloton y flwyddyn a dim mwy na 500 ciloton y flwyddyn

£2,560 

Categori C – allyrru mwy na 500 ciloton y flwyddyn

£6,113 

Byddwn yn amcangyfrif eich allyriadau blynyddol tebygol oni bai eich bod yn gallu darparu ffigur allyriadau blynyddol sydd wedi'i gadarnhau. 

Ceisiadau am newidiadau i drwyddedau cyfredol

Mae'r taliadau hyn yn berthnasol pan fydd angen i ni gynnal asesiad technegol o'ch cais er mwyn amrywio eich trwydded. 

Newidiadau i drwydded Taliadau cyfredol

Amrywiadau trwydded lle telir ffi wrth gyflwyno cais

£440 

Amrywio trwydded heb gyflwyno cais

£440 

Amrywio trwydded (diddymu statws eithriedig)

£440 

Cynyddu'r targed allyriadau

Os ydych yn weithredwr sydd wedi'i eithrio a'ch bod yn gwneud cais i gynyddu eich targed allyriadau yn dilyn cynnydd mewn capasiti, mae'n ofynnol eich bod yn talu tâl sy'n cwmpasu cost amrywiad eich trwydded. 

£1,147 

Trosglwyddo trwydded

Mae hyn yn daladwy naill ai gan y trosglwyddwr neu'r trosglwyddai (ond nid y ddau). 

£440 

Ildio trwydded

Os byddwch yn gwneud cais i ildio'ch trwydded neu os cyflwynwn rybudd ein bod yn dirymu eich trwydded, bydd angen i chi dalu tâl ildio neu ddirymu.

£686 

Dirymu trwydded

£686 

Cronfa Newydd-ddyfodiaid 

£1,147 

Os bydd y wybodaeth rydych yn ei hanfon gyda'ch cais yn anghywir neu'n anorffenedig, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu tâl pellach os bydd angen i ni wneud newid arall i'ch targed.

Nid oes tâl ar gyfer pob amrywiad trwydded. Os ydym yn credu mai newid gweinyddol yn unig yw'r amrywiad, ni fydd angen i chi dalu tâl. Os ydych yn ansicr a oes rhaid i chi dalu tâl amrywio, anfonwch e-bost at GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Tâl parhau ar gyfer gosodiadau sefydlog

Mae'r tâl parhau yn daladwy bob blwyddyn ac mae'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'n cwmpasu'r costau canlynol:

 • parhau eich trwydded
 • parhau eich defnydd o Gofrestrfa’r Undeb
 • prosesu hysbysiadau
 • delio ag amrywiadau gweinyddol neu fân amrywiadau i gynlluniau monitro
 • archwiliadau cydymffurfiaeth
 • darparu desg gymorth
 • gweithgareddau archwilio cydymffurfiaeth os ydych yn osodiad sydd wedi'i eithrio

Os yw eich allyriadau blynyddol fel a ganlyn: 

Categorïau parhau Taliadau cyfredol

Llai na 50 ciloton y flwyddyn

£2,611 

O leiaf 50 ciloton a dim mwy na 500 ciloton y flwyddyn

£3,400

Yn fwy na 500 ciloton y flwyddyn

£4,178

Wedi optio allan / dim allyriadau (CATEGORI NEWYDD)

Mae tâl ar gyfer un nad yw'n allyrrydd yn berthnasol i nifer gyfyngedig o osodiadau nad ydynt yn allyrru nwyon tŷ gwydr o'r rhan honno o'r gweithgaredd rheoledig a weithredir yn y gosodiad. Nid yw'n berthnasol i'r rhai sy'n adrodd allyriadau gwerth sero o ganlyniad i losgi neu ddefnyddio ffrydiau ffynhonnell biomas.

£1,004

Os ydych yn ymuno â System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd rhan o'r ffordd trwy flwyddyn, codir cyfran o'r tâl parhau arnoch yn ôl nifer y diwrnodau sy'n weddill yn y flwyddyn. Bydd y cyfrifiad yn cychwyn o'r dyddiad y rhoddir neu y trosglwyddir eich trwydded.

Os byddwch yn ildio eich trwydded, neu os caiff ei dirymu, a bod hyn yn digwydd rhan o'r ffordd trwy flwyddyn, byddwn yn ad-dalu cyfran o'r tâl parhau blynyddol rydych wedi'i dalu. Bydd y cyfrifiad yn seiliedig ar nifer y diwrnodau sydd ar ôl yn y flwyddyn.

Ceisiadau ac amrywiadau trwyddedau i weithredwyr hedfan

Y taliadau ar gyfer ceisiadau ac amrywiadau trwyddedau i weithredwyr hedfan fel a ganlyn:

Ceisiadau Taliadau cyfredol

Cais am gynllun allyriadau

£768 

Amrywio cynllun allyriadau

Efallai y codir y tâl hwn hefyd os ydym wedi cyflwyno hysbysiad amrywio i chi. 

£440 

Cais am gynllun meincnodi

£850 

Cais am y Gronfa Arbennig

Mae hyn hefyd yn talu am gost eich cais ar gyfer eich cynllun meincnodi. 

£1,147 

Nid oes tâl ar gyfer pob amrywiad i gynllun allyriadau. Os ydym yn credu mai newid gweinyddol yn unig yw'r amrywiad, ni fydd angen i chi dalu tâl. Os nad ydych yn sicr a oes angen i chi dalu tâl amrywiad, anfonwch e-bost at: GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Tâl parhau ar gyfer gweithredwyr hedfan 

Mae'r tâl parhau yn daladwy bob blwyddyn ac mae'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'n cwmpasu'r costau canlynol: 

 • parhau eich lle fel gweithredwr awyrennau yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 
 • prosesu hysbysiadau 
 • parhau eich defnydd o Gofrestrfa’r Undeb 
 • delio ag amrywiadau gweinyddol neu fân amrywiadau i gynlluniau 
 • archwilio cydymffurfiaeth 
 • darparu desg gymorth a datrys problemau

Mae'r tâl parhau yn cynnwys dwy ran. Mae'n cynnwys elfen tâl sefydlog o'r enw tâl sylfaenol. Rydych chi'n talu hwn os ydych yn cynnal gweithgareddau hedfan am unrhyw ran o'r flwyddyn gydymffurfio. Mae'r tâl sylfaenol yn ddibynnol ar eich allyriadau: 

Tâl parhau hedfanaeth Taliadau sylfaenol cyfredol

Llai na 50 ciloton y flwyddyn (tâl sylfaenol) 

£1,966 

O leiaf 50 ciloton a dim mwy na 500 ciloton y flwyddyn (tâl sylfaenol)

£2,550 

Mwy na 500 ciloton y flwyddyn (tâl sylfaenol) 

£3,133 

Mae angen i chi hefyd dalu tâl amrywiol sy'n dibynnu ar hyd y cyfnod rydych chi wedi cael cynllun allyriadau ar waith yn ystod blwyddyn gydymffurfio. 

Os ydych yn cymhwyso fel gweithredwr awyrennau yn y Deyrnas Unedig rhan o'r ffordd trwy flwyddyn gydymffurfio, codir tâl pro rata arnoch yn seiliedig ar nifer y diwrnodau sy'n weddill yn y flwyddyn. Bydd y tâl yn cychwyn o'r dyddiad sydd ar eich cynllun allyriadau, nid o'r dyddiad y gwnaethoch gais am y cynllun. 

O fewn unrhyw flwyddyn galendr unigol, os bydd eich cynllun allyriadau yn cael ei atal a'i ailgychwyn eto yng nghanol y flwyddyn, ni fydd rhan amrywiol eich tâl yn cael ei haddasu. 

Mae'r taliadau amrywiol fel a ganlyn: 

Tâl parhau hedfanaeth Taliadau amrywiol cyfredol

Llai na 50 ciloton y flwyddyn (amrywiol/b) 

£645 

O leiaf 50 ciloton a dim mwy na 500 ciloton y flwyddyn (amrywiol/b) 

£850 

Mwy na 500 ciloton y flwyddyn (amrywiol/b) 

£1,044 

Pennu taliadau allyriadau ar gyfer gweithredwyr sefydlog a hedfan 

Mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft os nad ydych yn cyflwyno eich adroddiad allyriadau blynyddol, byddwn yn codi tâl o £125 yr awr i amcangyfrif eich allyriadau blynyddol adroddadwy. Byddwn yn anfon anfoneb atoch am unrhyw daliadau. 

Taliadau Cofrestrfa’r Undeb 

Mae cost agor Cyfrif Daliannol Gweithredwr (OHA) neu Gyfrif Daliannol Gweithredwr Awyrennau (AOHA) newydd wedi'i chynnwys yn y tâl am wneud cais am drwydded neu gynllun allyriadau newydd. 

Categorïau cofrestru Tâl cyfredol

Agor cyfrif yn y gofrestrfa

£195 

Tâl parhau blynyddol ar gyfer y gofrestrfa

£389 y flwyddyn 

Agor cyfrif gwiriwr

£195 

Mae angen i chi dalu tâl parhau’r flwyddyn lawn hyd yn oed os ydych ond wedi dal cyfrif am ran o flwyddyn.

Newid neu enwebu cynrychiolwyr awdurdodedig

Nid oes angen i weithredwyr sydd â Chyfrif Daliannol Gweithredwr (OHA) neu Gyfrif Daliannol Gweithredwr Awyrennau (AOHA) dalu i newid cynrychiolydd awdurdodedig (AR) neu gynrychiolydd awdurdodedig ychwanegol (AAR). 

Os ydych chi'n fath arall o ddeiliad cyfrif (naill ai'n unigolyn â chyfrif daliannol neu gyfrif masnachu), nid ydych chi'n talu am y ddau gynrychiolydd awdurdodedig cyntaf sy'n ofynnol wrth wneud cais am gyfrif, ond codir tâl o £55 am unrhyw gynrychiolwyr awdurdodedig a chynrychiolwyr awdurdodedig ychwanegol sy'n ychwanegol neu'n newydd.

Platfformau masnachu allanol 

Gellir cysylltu platfformau masnachu allanol â Chofrestrfa'r Undeb i hwyluso masnachu lwfansau ac unedau Kyoto rhwng sawl trydydd parti. 

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn codi tâl o £125 yr awr i asesu ceisiadau ar gyfer cyfrifon platfformau masnachu allanol. Bydd cost gwaith a wneir gan drydydd partïon fel ymgynghorwyr TG yn cael ei throsglwyddo i berchnogion y platfformau masnachu allanol hynny.

Sut i dalu am eich trwydded

Talu am eich trwydded drwy drosglwyddiad electronig 

Os ydych am dalu am eich trwydded neu am eich cais am drwydded trwy drosglwyddiad electronig, defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad.  

Enw'r wwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad y cwmni: Adran Incwm, Bwlch Post 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc: RBS

Cyfeiriad: National Westminster Bank Plc., 2 1/2 Devonshire Square, Lundain, EC2M 4BA

Cod didoli: 60-70-80

Rhif cyfrif: 10014438​

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw’ch cwmni.

Dylech gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun. s na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu’ch taliad a’ch cais.

Talu am eich trwydded dros y ffôn

Ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm)

E-bost ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf