Sut i wneud cais am drwydded amgylcheddol

Diweddariad Coronafirws

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig. Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am sut i wneud cais am drwydded ansawdd dŵr, gwastraff, gosodiad, offer symudol neu wastraff mwyngloddio, a chael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r broses gwneud cais.

Ffurflenni cais

Pa bryd bynnag y byddwch yn gwneud cais am drwydded newydd, neu’n newid trwydded bresennol, neu’n trosglwyddo neu ildio, mae’n rhaid i chi gwblhau’r holl ffurflenni cais perthnasol a’u hanfon atom, ynghyd â’r holl wybodaeth ategol angenrheidiol. Bydd ein ffurflenni cais a chanllawiau ategol yn eich helpu i ddeall beth sydd ei angen.

Mae ein ffurflenni cais wedi cael eu dylunio i’w cael eu llenwi’n electronig. Byddwch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i fedru defnyddio’r ffurflenni electronig. Os ydych yn cael problemau wrth geisio defnyddio’r ffurflenni, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 neu drwy e-bostio permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk

Rydym wedi newid ein ffurflenni cais

Mae gennym ffurflenni newydd i’w defnyddio pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded ar gyfer gwaith ansawdd dŵr, gwastraff, gosodiad, offer symudol neu wastraff mwyngloddio. Gellir gweld y ffurflenni ar y tudalennau
'Gwneud cais am...’ perthnasol.

Bydd y gwelliannau yn sicrhau y bydd gennym yr wybodaeth rydym ei hangen i brosesu eich cais yn effeithiol. Rydym wedi ymrwymo i wella sut rydym yn cydweithio. Bydd y ffurflenni newydd yn helpu i gwblhau hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r ffurflenni wrth gyflwyno cais. Efallai byddwn yn dychwelyd hen ffurflenni heb eu prosesu.

Cyngor ar ddefnyddio’r ffurflenni cais

Cliciwch ar y ffurflen berthnasol, i’w hagor. Er enghraifft, os ydych am roi gwybodaeth amdanoch chi, yna cliciwch ar ‘Ffurflen gais Rhan A’.

Unwaith i chi glicio’r ‘Rhan’ rydych ei hangen, mae gennych y dewis un ai i agor y ffeil yn uniongyrchol yn Word i weithio arni, a’i harbed unrhyw amser. Neu gallwch arbed y ffeil i’ch cyfrifiadur i weithio arni’n ddiweddarach. Dewiswch eich hoff ddull.

Wrth agor y ffeiliau, efallai bydd angen i chi glicio ‘View, Edit document’ neu ‘Enable content’ i weld y ffurflen yn gliriach.

Bydd angen arbed y ffurflenni yn y fformat .docx er mwyn i’r blwch ateb weithio. Ni fyddwch yn gallu mewnbynnu atebion yn y blychau a roddir os byddwch yn arbed y ffurflenni yn y fformat .doc.

Gallwch ehangu’r ffurflen ar y sgrin drwy glicio’r botwm + ar y bar ‘zoom’, ar waelod y sgrin ar y dde. Neu, gallwch newid yr olwg o’r ffurflen drwy glicio’r tab ‘View’ ar y bar offer (top y sgrin) a dewis eich hoff osodiad drwy adran ‘Views’ y bar offer.

Mae gan y ffurflenni flychau ateb sy’n dod yn ‘fyw’ pan agorwch y ffurflen. Bydd angen i chi sgrolio (i fyny ac i lawr) drwy’r ddogfen i symud i’r blychau ateb perthnasol.

Ni fydd angen i chi gwblhau’r holl gwestiynau ym mhob ffurflen. Mae yna ganllawiau sy’n dweud wrthych pa gwestiynau rydych angen eu cwblhau. Dim ond yr adrannau sy’n berthnasol i’ch cais y bydd angen eu cwblhau.

Dylech ddarllen y canllawiau sydd ynghlwm â’r ffurflen cyn ei chwblhau. Mae’r dogfennau canllawiau mewn fformat pdf. Cliciwch ar ‘Canllawiau Rhan A’ a bydd y ddogfen yn agor yn syth. Gallwch ei harbed i’ch cyfrifiadur os dymunwch. I fynd yn ôl i’r dudalen ‘Gwneud cais am...’ cliciwch ar y saeth ar yn ôl yn y bar offer ar dop y sgrin.

Angen cymorth i gwblhau eich cais?

Os ydych angen cymorth i ddeall pa ffurflenni y bydd angen i chi eu cwblhau a’r wybodaeth sydd angen ei derbyn, ac os oes gennych swyddog cydymffurfio safle, gallwch siarad yn uniongyrchol â nhw.

Os nad oes gennych swyddog safle, gallwch gysylltu â ni ar 0300 065 3000 neu ar e-bost yn ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk, a byddwn yn eich cyfeirio at swyddog lleol a fydd yn gallu eich cynorthwyo gyda hyn a gydag unrhyw ymholiadau cyn gwneud cais.

Ble i anfon eich cais

Gallwch anfon eich cais ar e-bost neu ei bostio. Gallwn brosesu’r cais yn gynt os byddwn yn ei dderbyn ar e-bost (yn electronig). Anfonwch eich ffurflen gais a’r ddogfennaeth atodol i:

E-bost: permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk
Post: Canolfan Derbyn Trwyddedau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Newport Road, Caerdydd, CF24 0TP
Anfonwch un ai: un copi electronig (CD) ac un copi papur, NEU ddau gopi papur.
Adborth?

Rydym am wybod beth yw eich barn am ein ffurflenni cais. Gall eich sylwadau yn ein helpu i wella ein gwasanaeth.

Anfonwch unrhyw sylwadau ac awgrymiadau atom yn: permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk gan ddefnyddio’r pennawd pwnc ‘EPR application form feedback’