Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cais am drwydded arbennig newydd

Canfod ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau arbennig newydd ynghyd â’r canllawiau i gwblhau’r ffurflenni cais

Ar y tudalen hwn gallwch ganfod ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau arbennig newydd ynghyd â’r canllawiau i’w cwblhau.

Beth i’w gynnwys yn eich cais

Wrth wneud eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r ffurflenni priodol yn gywir ac yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • cynlluniau’n dangos lleoliad eich gwaith;
  • dyluniadau manwl yn dangos beth rydych yn dymuno ei wneud, ynghyd ag unrhyw gyfrifiadau;
  • datganiad dull ar gyfer y gwaith, yn cynnwys manylion o sut y bwriedir gwneud y gwaith ac unrhyw fesurau diogelu/lliniaru amgylcheddol a weithredir

I gwblhau cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd bydd angen i chi gwblhau Rhan B a Rhan F (gweler isod).

Gwaith parhaol a dros dro

Bydd y ffurflen gais yn holi a yw’r gwaith yn barhaol, neu dros dro.

Mae ‘gwaith parhaol’ fel arfer yn cyfeirio at adeiledd a fydd yn aros yn ei le unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau.

Mae ‘gwaith dros dro’ yn cyfeirio at adeileddau neu weithgareddau sydd eu hangen fel rhan o’r cam adeiladu, er enghraifft, sgaffaldiau, argaeau coffr, sianelau dargyfeirio neu beiriannau.

Datganiadau dull

Bydd angen datganiadau dull manwl yn nodi sut bydd y gwaith yn cael ei wneud cyn cael caniatâd ar gyfer gwaith dros dro. Efallai bydd angen Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd ar wahân i waith dros dro i sicrhau bod y cam adeiladu wedi’i ystyried yn ofalus.

Faint fydd cost gwneud cais?

Bydd costau gwneud cais am Drwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd yn amrywio yn ôl y cynllun arfaethedig. Mae mwy o fanylion yn y ffurflen gais F3. Cysylltwch â ni cyn cyflwyno’r cais i sicrhau eich bod yn cynnwys y ffi briodol os gwelwch yn dda.

Ble mae angen anfon y cais a’r ffi?

  • Mae’r ffurflen gais yn cynnwys manylion lle dylech anfon eich ffurflen wedi’i chwblhau a’r ffi. Os ydych chi angen cymorth, efallai yr hoffech gysylltu â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid a all eich cyfeirio at aelod o staff fydd yn gallu delio â’ch cais a’r taliad. Gallwch anfon copi printiedig o’ch cais i’r swyddfa ranbarthol berthnasol, neu anfonwch eich cais atom ni ar e-bost

Beth sy’n digwydd pan rydym yn derbyn eich cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd?

Mae’r adran hon yn rhoi manylion ar sut rydym yn asesu eich cais er mwyn penderfynu a yw’n bosibl dyroddi trwydded ai peidio.

Beth rydym yn ei wneud

Pan fyddwn yn derbyn eich cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd, rydym yn gwirio eich bod wedi cwblhau’r ffurflen yn gywir ac wedi cyflwyno’r wybodaeth ategol angenrheidiol. Rydym hefyd yn gwirio os ydych wedi talu’r ffi gwneud cais gywir. Byddwn yn eich hysbysu os bydd rhywbeth ar goll. Pan fydd eich cais yn cwrdd â’r gofynion hyn, fe ystyrir eich ffurflen gais yn un ‘briodol’.

Asesiad

Yna rydym yn asesu eich cais a phenderfynu dyroddi Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd ai peidio. Efallai byddwn angen mwy o wybodaeth ar y cam hwn er mwyn deall eich cynnig yn llawn.

Faint o amser mae’n cymryd i gael Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd?

Yn y mwyafrif o achosion, byddwn yn caniatáu neu wrthod ceisiadau o fewn dau fis i’r dyddiad o dderbyn eich cais. Os ystyrir bod eich cais yn debygol o gael effaith niweidiol ar yr amgylchedd, byddwn yn caniatáu neu wrthod cais o fewn 4 mis.

Ein penderfyniad ar p’un ai i ganiatáu neu wrthod eich cais

Pan fyddwn yn gwneud ein penderfyniad byddwn yn ystyried p’un ai fydd eich gwaith arfaethedig yn debygol o gael effaith ar berygl llifogydd, draeniad tir a’r amgylchedd ehangach. Byddwn hefyd yn ystyried deddfwriaeth arall, er enghraifft, Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

Dylwch gofio bod derbyn caniatâd ddim yn cadarnhau:

  • bod eich cynigion yn gynllun diogel;
  • bod eich cynigion yn cydymffurfio â deddfwriaeth arall, fel deddfwriaeth iechyd a diogelwch;
  • bod gennych ganiatâd i ymgymryd â gwaith ar dir neu afonydd nad ydych yn berchen arnynt;
  • Mae’n rhaid i chi gael caniatâd gan y tirfeddiannwr a’r awdurdod perthnasol i ymgymryd â’r gwaith arfaethedig

Os gwrthodir y cais

Os byddwn yn gwrthod rhoi Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd, byddwn yn ysgrifennu atoch gyda’r rhesymau dros ein penderfyniad ac yn egluro sut gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad.

Apeliadau

Os gwrthodir rhoi caniatâd ac rydych yn credu bod hyn yn afresymol, neu fod Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd wedi’i rhoi ac rydych yn credu bod yr amodau yn afresymol, gallwch apelio at Weinidogion Cymru. Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau mwy o fanylion am y broses apelio.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen gais Rhan B8 WORD [137.3 KB]
Ffurflen gais Rhan F3 WORD [355.8 KB]
Form CC1 Credit and debit card payments only (Saesneg yn unig) PDF [372.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.