Canllawiau

Mae canllawiau a chyfarwyddyd i’ch helpu chi i gwblhau eich cais a chydymffurfio ag amodau eich trwydded amgylcheddol wedi’u cynnwys yn yr adrannau perthnasol

Os ydych yn mynd i ymgymryd â gweithgarwch perygl llifogydd efallai bydd angen i chi ymgeisio am drwydded amgylcheddol i wneud y gweithgarwch.

Beth yw gweithgarwch perygl llifogydd?

Mae gweithgarwch perygl llifogydd yn cynnwys:

 • Codi unrhyw adeiledd (boed dros dro neu'n barhaol) mewn, dros neu o dan brif afon
 • Gwneud unrhyw waith atgyweirio neu addasu unrhyw adeiledd (boed dros dro neu'n barhaol) mewn, dros neu o dan brif afon os yw'r gwaith yn debygol o effeithio ar lif y dŵr yn y brif afon neu effeithio ar unrhyw waith draenio
 • Codi neu newid unrhyw adeiledd (boed dros dro neu'n barhaol) a luniwyd er mwyn cynnwys  neu ddargyfeirio llifogydd mewn unrhyw ran o'r brif afon
 • Unrhyw waith carthu, codi neu gymryd unrhyw dywod, silt, balast, clai, graean neu ddeunyddiau eraill oddi wrth neu oddi ar wely neu lannau’r brif afon (neu achosi deunyddiau o'r fath gael eu carthu, codi neu eu cymryd), gan gynnwys carthu hydrodynamig a dadsiltio
 • Unrhyw weithgarwch sy’n debygol o ddargyfeirio cyfeiriad llif y dŵr i mewn neu allan o brif afon neu newid lefel y dŵr yn y brif afon
 • Unrhyw weithgarwch o fewn 8 metr i brif afon heb lanw (neu o fewn 8 metr i amddiffynfa llifogydd neu gwlfer ar yr afon) neu unrhyw weithgarwch o fewn 16 metr i brif afon gyda llanw (neu o fewn 16 metr i unrhyw amddiffynfa llifogydd neu gwlfer ar yr afon honno) sy'n debygol o:
  • achosi difrod i neu beryglu sefydlogrwydd glannau’r afon honno neu unrhyw gwlfer;
  • achosi difrod i unrhyw waith rheoli afonydd;
  • newid, ail-greu, terfynu neu ddileu unrhyw waith rheoli afonydd;
 • dargyfeirio neu rwystro dŵr llifogydd neu ddylanwadu ar ddraeniad yr afon honno; neu ymyrryd â mynediad Cyfoeth Naturiol Cymru i ac ar hyd yr afon
 • Unrhyw weithgarwch (ac eithrio gweithgarwch a ganiateir (gweler isod am ddiffiniad)) ar orlifdir sydd:
  • mwy nag 8 metr o brif afon heb lanw neu yn fwy na 16 metr o brif afon gyda llanw; neu
  • mwy nag 8 metr o unrhyw adeiledd amddiffyn rhag llifogydd neu gwlfer ar brif afon heb lanw neu fwy na 16 metr oddi wrth unrhyw adeiledd amddiffyn rhag llifogydd neu gwlfer ar brif afon gyda llanw, sy'n debygol o ddargyfeirio neu rwystro llifddyfroedd, niweidio unrhyw waith rheoli afon neu effeithio ar ddraeniad
 • Unrhyw weithgarwch o fewn 16 metr i sylfaen amddiffynfa fôr sy'n debygol o:
  • beryglu sefydlogrwydd, achosi difrod i neu leihau effeithiolrwydd yr amddiffynfa fôr honno; neu
  • ymyrryd â mynediad Cyfoeth Naturiol Cymru i ac ar hyd yr amddiffynfa fôr
 • Unrhyw weithgarwch o fewn 8 metr i sail amddiffynfa a weithredir o bell sy'n debygol o
  • beryglu sefydlogrwydd, achosi difrod i neu leihau effeithiolrwydd yr amddiffynfa honno, neu
  • ymyrryd â mynediad Cyfoeth Naturiol Cymru i ac ar hyd yr amddiffynfa honno

Unrhyw dyllu neu gloddio o fewn 16 metr i sail amddiffynfa a weithredir o bell sy'n debygol o achosi niwed i neu beryglu sefydlogrwydd yr amddiffynfa honno. 

Unrhyw dyllu neu gloddio o fewn 16 metr i brif afon neu unrhyw adeiledd amddiffyn rhag llifogydd, neu gwlfer ar yr afon honno, sy'n debygol o achosi niwed i neu beryglu sefydlogrwydd glannau’r afon.

Canllawiau rheoleiddio

Gellir cael nodiadau canllaw rheoleiddio ar bolisi a materion dehongli cyfreithiol sy’n gysylltiedig â gweithredu’r Rheoliadau Trwyddedau Amgylcheddol ar ein tudalennau Nodiadau Canllaw Rheoleiddio (RGN's).

Ffioedd

Codir ffi ymgeisio i dalu ein costau o benderfynu eich trwydded. Mae’r ffioedd wedi eu gosod yn y ddogfen Ffioedd a Thaliadau CNC sydd ar gael ar wefan CNC. Nid oes ffi am gofrestru eithriad gweithgaredd perygl llifogydd, neu ar gyfer amrywio neu ildio trwydded, er y gellid cyflwyno hyn yn y dyfodol.

Datganiadau Sefyllfa

Efallai bydd angen i ni gadarnhau ein sefyllfa o ran materion technegol  penodol ac egluro sut byddwn yn defnyddio polisïau a rheoliadau o ran Trwyddedau Gweithgarwch Perygl Llifogydd. Nodir y wybodaeth hon ar ffurf datganiad sefyllfa. 

Rydym wedi creu Datganiad Sefyllfa sy’n disgrifio sut byddwn yn trin rhai gweithgareddau o berygl llifogydd ar raddfa fach. Byddem yn eich cynghori i edrych ar y ddogfen hon cyn mynd ati i wneud cais.