Sgrinio AEA

Sgrinio AEA o dan Reoliadau Gwaith Morol 2007 (diwygiad)

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Beth yw Sgrinio AEA?

Cyn cyflwyno cais am drwydded forol, gall ymgeiswyr posibl ofyn am ‘farn sgrinio’ gan y tîm Trwyddedu Morol i bennu a oes Asesiad Effeithiau Amgylcheddol yn ofynnol mewn perthynas â’r gwaith arfaethedig. Ar y dudalen hon, rhoir manylion y broses sgrinio a sut mae ymgeisio.

Sut mae ymgeisio am farn sgrinio?

Dylai ymgeiswyr posibl ddarparu’r wybodaeth a roir isod i’r Ganolfan Derbyn Trwyddedau:

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

E-bost: permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dylid nodi ‘Barn Sgrinio Forol’ yn glir ar yr ohebiaeth.

Codir ffi sefydlog ar geisiadau am farn sgrinio. Gellir gweld ein lefel gwasanaeth ar gyfer penderfynu cais cwmpasu yma.

Pa wybodaeth y dylid ei darparu gyda chais am farn sgrinio?

Fel sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Gwaith Morol, rhaid i gais am farn sgrinio gynnwys:

Siart neu fap (neu’r ddau) sy’n ddigonol i adnabod lleoliad y prosiect a’r gweithgarwch wedi’i reoleiddio

Disgrifiad o’r prosiect cyfan, gan gynnwys:

  • Disgrifiad o’r nodweddion ffisegol ar y prosiect cyfan (a gwaith dymchwel os yw’n berthnasol), gan gynnwys dulliau gweithio
  • Disgrifiad o leoliad y prosiect, o ran sensitifrwydd amgylcheddol yr ardal y mae’n debygol o effeithio arni
  • Disgrifiad o’r agweddau ar yr amgylchedd y mae’r prosiect yn debygol o effeithio’n sylweddol arnynt
  • Disgrifiad o unrhyw effeithiau sylweddol tebygol y prosiect ar yr amgylchedd, neu effeithiau felly o ganlyniad i’r canlynol: gweddillion disgwyliedig ac allyrru a chynhyrchu gwastraff, lle bo’n berthnasol; Defnyddio adnoddau naturiol, yn enwedig pridd, tir, dŵr a bioamrywiaeth a
  • Gwybodaeth neu sylwadau eraill felly y bydd yr ymgeisydd yn dymuno eu rhoi, gan gynnwys disgrifiad o unrhyw nodweddion ar y prosiect neu fesurau a ragwelir i osgoi neu atal yr hyn a allai fel arall gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd

Wrth lunio’r wybodaeth uchod i ofyn am farn sgrinio, rhaid ystyried y meini prawf dewis a nodir yn Atodlen 1 o’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) (sef Materion sy’n berthnasol i ystyried a ydy prosiect Atodlen 2 yn debygol ai peidio o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd).

Dylid hefyd darparu manylion unrhyw gais a wnaed i awdurdod caniatáu arall neu Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â’r cyfan neu ran o’r gwaith arfaethedig. Dylai hyn nodi a ydy’r awdurdod caniatáu hwnnw wedi gofyn am Ddatganiad Amgylcheddol (DA) ar gyfer y prosiect ac, os felly, dylid darparu copi o’r DA i gefnogi’ch cais am farn sgrinio.

Argymhellwn gyflwyno cais am farn gwmpasu hefyd ar yr un pryd â’r cais am farn sgrinio.

Sut mae barn sgrinio yn cael ei llunio?

Cyn rhoi barn sgrinio, byddwn yn ystyried y gwaith arfaethedig mewn perthynas ag Atodlen A1 ac A2 o’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA). Ar gyfer prosiectau sy’n berthnasol i Atodlen A2, byddwn yn ystyried a ydy’r meini prawf dewis a nodir yn Atodlen 1 o’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) yn berthnasol i’r prosiect.

Byddwn hefyd yn ymgynghori ag arbenigwyr mewnol a chyrff ymgynghori allanol, a allai gynnwys Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (CEFAS) a’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol.

A allaf gyflwyno cais heb gael barn sgrinio?

Gallwch, disgwylir mai dyma fydd yn digwydd ar gyfer prosiectau llai o faint lle mae’n annhebygol y bydd angen AEA.

Fodd bynnag, os nad ofynnir am farn sgrinio ar gyfer prosiect rydym yn credu sydd efallai angen AEA, ni fyddwn yn bwrw ati gyda'r cais tan fyddwn yn gyntaf wedi dod o hyd i  farn sgrinio.