Ffurflenni cais Trwydded Forol

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Sut i wneud cais am Drwydded Forol

Mae angen trwydded ar rai gweithgareddau morol o dan Ddeddf Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.

I wneud cais am drwydded, llenwch y ffurflen berthnasol o waelod y dudalen hon a’i hanfon atom, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ategol a’r ffi berthnasol.

Pa ffurflen gais ddylwn i ei defnyddio?

Mae yna 4 math o gais am drwydded forol:

  • Ffurflen gais Band 1 – ar gyfer gweithgareddau penodol sy’n cael eu hystyried yn risg isel, sy’n destun proses drwyddedu symlach. Darllenwch ddogfen ganllaw Band 1 cyn cyflwyno cais Band 1

  • Ffurflen Gais Carthu a Gwaredu – ar gyfer carthu a/neu weithrediadau gwaredu

  • Ffurflen Gais Mwynau Morol – ar gyfer echdynnu mwynau morol

  • Ffurflen gais Gwaith Morol – Ar gyfer unrhyw beth nad yw’n cael ei gynnwys yn y ffurflenni cais uchod. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i amddiffynfeydd arfordirol, prosiectau ynni adnewyddadwy alltraeth, defnydd buddiol o ddeunyddiau a garthwyd, ceblau tanfor, pontynau, glanfeydd, ymchwiliadau tir, adfer tir, a phibellau gollwng.

Beth ddylai gael ei chyflwyno fel gwybodaeth ategol?

Bydd pob cais Trwydded Forol yn cael ei asesu er mwyn i ni allu deall effeithiau tebygol y gweithgareddau arfaethedig, felly dylech roi gwybodaeth berthnasol i ni allu gwneud hyn.

Rhaid i'r ffurflen gais wedi'i llenwi ddod gyda chynllun lleoliad a, lle bo hynny'n briodol, llun(iau) disgrifiadol ac unrhyw asesiadau amgylcheddol ategol.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD  (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Mae'n rhaid cynnwys asesiad Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD), samplu gwaddodion a dadansoddi canlyniadau, ac asesiad risg bioddiogelwch gyda chais carthu a/neu waredu.

Rhaid i geisiadau i gynaeafu neu dyfu anifeiliaid a phlanhigion dyfrol (gwymon neu bysgod cregyn) hefyd gynnwys:

  • Asesiad Risg Mordwyo (NRA) – cysylltwch ag Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau a Trinity House i helpu gyda hyn.  
  • Cynllun bioddiogelwch
  • Protocol Dal Mamaliaid Morol yn Anfwriadol – cysylltwch â’n gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio i helpu gyda hyn.
  • Manylion unrhyw nodweddion safle gwarchodedig – cysylltwch â’n gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio i helpu gyda hyn.
  • Tystiolaeth eich bod wedi ymgynghori â’r sefydliadau perthnasol i baratoi eich cais.

Efallai y bydd angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth neu asesiadau ychwanegol fel y gallwn ddeall effeithiau tebygol y gweithgareddau arfaethedig.

Gallai fod angen cydsyniad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) ar rai mathau o brosiectau lle mae’n bosibl y ceir effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Os yw’r gweithgareddau’n dod o dan y Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) a bod angen Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ffurfiol, bydd disgwyl i chi gyflwyno Datganiad Amgylcheddol gyda’ch cais.

Sut ydw i’n cyflwyno cais trwydded forol?

Cwblhau y cais am drwydded forol band 1.

Gellir anfon ceisiadau’n electronig: permitreceiptcentre@ncyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Sawl copi sydd eu hangen?

Os gellir anfon y ffurflen gais a’r holl ddogfennau ategol yn electronig mewn e-bost sy'n 20MB neu’n llai, byddwn yn derbyn y cais trwy e-bost. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn am un copi caled o holl ddogfennau’r cais ar gyfer ein hadolygiad a’n cofnod ein hunain.

Os yw’r ffurflen gais a’r holl ddogfennau ategol yn rhy fawr i e-bost, byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni er mwyn penderfynu ar y dull mwyaf priodol i gyflwyno’r cais. Efallai y bydd arnom angen copïau ychwanegol o'r cais am drwydded forol a dogfennau ategol at ddibenion ymgynghori. Gall y rhain fod yn gopïau caled neu'n gopïau CD. Byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni cyn cyflwyno nifer fawr o gopïau caled er mwyn penderfynu ar y dull mwyaf priodol.

Ffioedd ymgeisio

Rhaid i'r ffi berthnasol ddod gyda’r ceisiadau. Gweler ein tudalen ffioedd a thaliadau i gael gwybodaeth am ein taliadau.

Ni fyddwn yn dechrau prosesu cais hyd nes y telir y ffi gywir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Application marine minerals licence (Saesneg yn unig) WORD [1.3 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf