Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ffurflenni cais Trwydded Forol

Dewch o hyd i ffurflenni cais i’w lawrlwytho, ynghyd â gwybodaeth am sut i gyflwyno ceisiadau wedi’u cwblhau

Sut i wneud cais am Drwydded Forol

Mae angen trwydded ar rai gweithgareddau morol o dan Ddeddf Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.

I wneud cais am drwydded, llenwch y ffurflen berthnasol o waelod y dudalen hon a’i hanfon atom, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ategol a’r ffi berthnasol.

Pa ffurflen gais ddylwn i ei defnyddio?

Mae yna 5 math o gais am drwydded forol;

Ffurflen gais Band 1 – ar gyfer gweithgareddau penodol sy’n cael eu hystyried yn risg isel, sy’n destun proses drwyddedu symlach. Darllenwch ddogfen ganllaw Band 1 cyn cyflwyno cais Band 1.

Ffurflen Gais Gwaith Morol – Mae Gwaith Morol yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, amddiffynfeydd arfordirol, defnyddiau buddiol o ddeunyddiau wedi'u carthu, ceblau o dan y môr, pontŵn, glanfeydd, ymchwiliadau tir, adfer tir a phibellau gollwng.

Ffurflen Gais Carthu a Gwaredu – ar gyfer carthu a/neu weithrediadau gwaredu.

Ffurflen Gais Mwynau Morol – ar gyfer echdynnu mwynau morol.

Gwaith Ynni Morol – gwaith yn cynnwys adeiladu ffermydd gwynt alltraeth, pŵer islanwol a chynlluniau cynhyrchu ynni eraill, gan gynnwys morgloddiau, ceblau atraeth/tanddaearol ac o dan y môr, is-orsafoedd, gosod deunyddiau i atal erydu.

Beth ddylai gael ei chyflwyno fel gwybodaeth ategol?

Bydd pob cais Trwydded Forol yn cael ei asesu er mwyn i ni allu deall effeithiau tebygol y gweithgareddau arfaethedig, felly dylech roi gwybodaeth berthnasol i ni allu gwneud hyn.

Rhaid i'r ffurflen gais wedi'i llenwi ddod gyda chynllun lleoliad a, lle bo hynny'n briodol, llun(iau) disgrifiadol ac unrhyw asesiadau amgylcheddol ategol.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD  (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Mae'n rhaid cynnwys asesiad Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD), samplu gwaddodion a dadansoddi canlyniadau, ac asesiad risg bioddiogelwch gyda chais carthu a/neu waredu. Gellir lawrlwytho templed asesiad risg bioddiogelwch isod.

Efallai y bydd angen caniatâd Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) ar rai mathau o brosiectau sydd â'r potensial i effeithio'n sylweddol ar yr amgylchedd. Os bydd y gwaith yn dod o dan Reoliadau Gwaith Morol (EIA) a bod angen Asesiad Effaith Amgylcheddol ffurfiol, disgwylir i chi gyflwyno Datganiad Amgylcheddol gyda’ch cais.

Sut ydw i’n cyflwyno cais trwydded forol?

Gellir anfon ceisiadau drwy’r post i’r cyfeiriad isod;

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Gellir anfon ceisiadau’n electronig at;

permitreceiptcentre@ncyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Sawl copi sydd eu hangen?

Os gellir anfon y ffurflen gais a’r holl ddogfennau ategol yn electronig mewn e-bost sy'n 10MB neu’n llai, byddwn yn derbyn y cais trwy e-bost. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn am un copi caled o holl ddogfennau’r cais ar gyfer ein hadolygiad a’n cofnod ein hunain.

Os yw’r ffurflen gais a’r holl ddogfennau ategol yn rhy fawr i e-bost, byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni er mwyn penderfynu ar y dull mwyaf priodol i gyflwyno’r cais. Efallai y bydd arnom angen copïau ychwanegol o'r cais am drwydded forol a dogfennau ategol at ddibenion ymgynghori. Gall y rhain fod yn gopïau caled neu'n gopïau CD. Byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni cyn cyflwyno nifer fawr o gopïau caled er mwyn penderfynu ar y dull mwyaf priodol.

Ffioedd ymgeisio

Rhaid i'r ffi berthnasol ddod gyda’r ceisiadau. Gweler ein tudalen ffioedd a thaliadau i gael gwybodaeth am ein taliadau.

Ni fyddwn yn dechrau prosesu cais hyd nes y telir y ffi gywir.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.