Ydw i angen Trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop?

Os ydych chi’n gwneud gwaith datblygu neu’n cynnal unrhyw weithgarwch a fyddai’n effeithio ar Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop mae’n debyg y byddwch angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Yr ateb arall yw osgoi cyflawni trosedd

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

  • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
  • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
  • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.


Mae Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop wedi’u gwarchod o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, sy’n rhestru nifer o droseddau (gweler Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop). Os oes gennych chi reswm dilys, gallwn roi trwydded i chi wneud y gwaith yn gyfreithlon. Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith, ond gall eich helpu i benderfynu a oes angen trwydded ai peidio.

Pryd mae angen trwydded i wneud gwaith?

Mae angen trwydded ar gyfer unrhyw beth a fyddai’n drosedd o dan y Rheoliadau. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gwaith a fyddai’n tarfu (yn ôl diffiniad y ddeddfwriaeth) ar ystlumod neu bathewod, yn difrodi clwyd ystlum, neu’n difrodi neu ddinistrio safle bridio madfallod dŵr cribog.

Mae’n rhaid bodloni’r tri phrawf canlynol i gael trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru:

  • Diben y gwaith yw diogelu iechyd y cyhoedd neu sicrhau diogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig yn cynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd eu natur a chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd
  • Nid oes dewis boddhaol arall i’w gael
  • Ni fydd y gweithgarwch yn amharu ar gynnal statws cadwraethol ffafriol poblogaeth y rhywogaethau dan sylw yn eu lleoliad naturiol

Efallai y bydd y prawf olaf hwn yn nodi bod rhaid addasu’r gwaith i osgoi neu i leihau effeithiau andwyol (lliniaru), neu fod safle bridio/man gorffwys neu gynefin arall yn cael ei ddarparu yn lle’r safle gwreiddiol er mwyn diogelu’r statws cadwraethol ffafriol (digolledu). Y naill ffordd neu’r llall, bydd angen i chi gael cyngor gan ymgynghorydd ecolegol.

Ynghyd â llenwi’r ffurflen gais am drwydded, bydd angen i’r ymgynghorydd ysgrifennu datganiad o ddull yn egluro sut y bydd y gwaith yn cael ei gyflawni i leihau unrhyw effeithiau andwyol. 

Pryd alla i weithio heb drwydded?

Efallai y gallwch barhau i weithio heb drwydded mewn rhai sefyllfaoedd. Os oes modd trefnu’r gwaith mewn ffordd lle na fyddwch yn cyflawni trosedd (hy heb ddinistrio neu ddifrodi safle bridio/man gorffwys, heb ddal, lladd neu anafu unigolion, heb gymryd neu ddinistrio wyau, heb darfu), ni fydd angen trwydded arnoch.

Os yw’r gwaith yn cynnwys unrhyw darfu ar safle bridio/man gorffwys, mae’n rhaid gwneud hyn ar adeg pan na fyddwch yn aflonyddu ar y rhywogaeth, ac adfer y lle mewn pryd i’r anifail ei ddefnyddio eto yn yr un ffordd ag y gwnaeth yn y gorffennol. Mae’n rhaid adfer mewn modd tebyg at ei debyg (hy yr un defnyddiau a phwyntiau mynediad i glwyd ystlum, yr un cynefin i’r pathew / dyfrgi / madfall ddŵr gribog), a dylai fod ar gael yn syth ar ôl gorffen y gwaith (hy dim angen cyfnod sefydlu). Mewn geiriau eraill, mae’n rhaid cael ‘Ymarferoldeb Ecolegol Parhaus’. Mae Llywodraeth Cymru a Defra’n paratoi i gyhoeddi canllawiau ar hyn.

Mae hwn yn faes cyfreithiol anodd a bydd eich ymgynghorydd yn gallu eich cynghori ymhellach. Argymhellir bod yr ymgynghorydd yn ysgrifennu Datganiad o Ddull ar gyfer y gwaith, er nad oes angen trwydded, a’ch bod yn cytuno ar y datganiad gyda Cyfoeth Naturiol Cymru cyn dechrau’r gwaith. Efallai y byddai’n briodol i’r ymgynghorydd friffio’r holl staff sy’n gweithio ar y safle hefyd. Mae hyn yn lleihau’r siawns o droseddu ac yn gwneud y broses yn dryloyw ac atebol.

Dylai’r Datganiad o Ddull ddarparu cynlluniau wrth gefn o’r camau gweithredu i’w cymryd (a chan bwy) os deuir ar draws unrhyw anifeiliaid a warchodir wrth wneud y gwaith. Gall y camau gynnwys gofyn am gyngor gan yr ecolegydd ymgynghorol a/neu Cyfoeth Naturiol Cymru i benderfynu a yw’r tarfu yn ddibwys ac a yw’n bosib parhau i weithio heb fod angen trwydded.

Os oes oedi yn y gwaith neu fod natur y gwaith yn newid a bod posibilrwydd y bydd y gwaith yn tarfu ar anifeiliaid, neu na fydd safle bridio / man gorffwys ar gael iddyn nhw (hyd yn oed dros dro), dylai datblygwyr fod yn ymwybodol o hyn a gwneud cais am drwydded mewn da bryd.

Enghraifft

Os oes angen ail-doi neu drwsio adeilad sy’n cynnwys clwyd ystum, ni fydd angen trwydded arnoch chi os yw’r:

  • deunyddiau cyfredol yn cael eu newid am rai tebyg (hy yr un math o lechi toi, ffelt neu bilen debyg)
  • yr un pwyntiau mynediad yn cael eu cadw ac nad ydych yn gwneud newidiadau strwythurol i’r glwyd
  • y gwaith yn cael ei wneud pan nad oes ystlumod yno a’i gwblhau cyn yr adeg y byddan nhw’n dychwelyd i’r glwyd fel rheol