Gwybodaeth ar Drwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

Mae Rhywogaethau anifeiliaid a Warchodir gan Ewrop – eu safleoedd bridio a'u mannau gorffwys – yn cael eu gwarchod rhag i unrhyw un darfu arnyn nhw a'u niweidio. Mae rhai planhigion yn cael eu gwarchod hefyd. Gallwch gael trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru i osgoi torri'r gyfraith

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

 • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
 • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
 • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Mae rhai rhywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid wedi dirywio i’r fath raddau ar draws Ewrop fel eu bod nhw bellach yn cael eu gwarchod gan y gyfraith. Roedd Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 ('y Rheoliadau Cynefinoedd') yn rhoi Cyfarwyddeb Cynefinoedd 1992 y Gymuned Ewropeaidd, a oedd yn rhestru'r rhywogaethau hyn, mewn grym yng nghyfraith y DU. All y dudalen hon ddim trafod pob agwedd ar y gyfraith, ond mae'n rhoi cyflwyniad i ddangos i chi sut gallwch chi helpu i warchod rhywogaeth brin.

Rhywogaethau anifeiliaid

Mae'r anifeiliaid tir canlynol yng Nghymru yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, ac maen nhw wedi'u rhestru yn Atodlen 2 y Rheoliadau Cynefinoedd:

 • Ystlumod (pob rhywogaeth)
 • Pathew, Muscardinus avellanarius
 • Madfall Ddŵr Gribog, Triturus cristatus
 • Llyffant y Twyni, Bufo calamita
 • Dyfrgi, Lutra lutra
 • Madfall y Tywod, Lacerta agilis

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n drosedd i:

 • Ddal, anafu neu ladd yn fwriadol unrhyw anifail Ewropeaidd gwyllt sydd wedi ei ddiogelu
 • Aflonyddu yn fwriadol ar anifeiliaid gwyllt o unrhyw rywogaeth o'r fath
 • Cymryd yn fwriadol neu ddinistrio wyau anifail o'r fath, neu
 • Difrodi neu ddinistrio safle bridio neu fan gorffwys anifail o'r fath

Mae tarfu’n cynnwys, ond nid yw wedi’i gyfyngu i, unrhyw darfu sy’n debygol:

1. o amharu ar eu gallu –

 • i oroesi, bridio neu atgenhedlu, neu i fagu neu feithrin eu rhai bach, neu
 • yn achos anifeiliaid rhywogaeth sy’n gaeafgysgu neu sy’n mudo, yn amharu ar eu gallu i wneud hynny

2. o effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad neu niferoedd y rhywogaeth y maen nhw’n perthyn iddo yn lleol

Bydd Defra a Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi dogfen ganllaw ar y cyd ar ddehongli’r troseddau sy’n gysylltiedig â tharfu, difa a dinistrio safleoedd bridio a mannau gorffwys.

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddu, cludo a gwerthu.

Rhywogaethau planhigion

Mae'r planhigion canlynol sy'n tyfu yng Nghymru yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, ac maen nhw wedi'u rhestru yn Atodlen 5 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017:

 • Tegeirian y Fign Galchog, Liparis loeselii
 • Llyriad-y-dŵr Arnofiol, Luronium natans
 • Rhedynen Cilarne, Trichomanes speciosum
 • Tafolen y Traeth, Rumex rupestris

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n drosedd casglu, torri, dadwreiddio neu ddinistrio'n fwriadol unrhyw blanhigyn gwyllt sy'n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop.

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddiant, cludo a gwerthu.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau dan Reoliad 55 y Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn i chi allu cadw at y gyfraith. Rydym ni'n rhoi trwyddedau at y dibenion penodol a restrir yn y Rheoliadau, os ydych chi'n bodloni'r tri phrawf canlynol:

 • mae diben y gwaith yn cyd-fynd ag un o'r dibenion sydd wedi'u rhestru yn y Rheoliadau Cynefinoedd (gweler isod)
 • does yna ddim dewis arall boddhaol
 • ni fydd y weithred a awdurdodir yn cael effaith niweidiol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraethol ffafriol yn eu hystod naturiol

Dibenion trwyddedu

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, gellir rhoi trwyddedau ar gyfer cyfres benodol o ddibenion yn cynnwys:

 • diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig eraill yn cynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd eu natur a chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd
 • dibenion gwyddonol ac addysgol
 • gosod modrwy neu nod ar anifeiliaid/adar
 • gwarchod anifeiliaid gwyllt neu blanhigion gwyllt
 • gwarchod unrhyw gasgliad sŵolegol neu fotanegol
 • atal clefyd rhag lledaenu
 • atal difrod difrifol

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y trwyddedau hyn, darllenwch 'Ydw i angen trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop?'.

Fel arfer rhaid ichi fod o leiaf 18 oed i wneud cais am drwydded neu gael eich enwi fel asiant neu gynorthwyydd achrededig ar drwydded. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am drwydded neu gael eich enwi ar drwydded os ydych yn 16 oed o leiaf ac os oes gennych gymwysterau neu ddyfarniadau trwyddedu bywyd gwyllt. Gall eithriadau fod yn gymwys ar gyfer cael sbesimenau marw neu rannau neu ddeilliadau o rywogaethau a warchodir yn eich meddiant os bwriedir eu defnyddio at ddibenion addysgol neu wyddonol.

Gweithio gydag ecolegydd

Os yw’r gwaith yr ydych yn ei wneud yn debygol o effeithio ar rywogaethau a warchodir, gall y bydd angen ichi ddefnyddio gwasanaeth ecolegydd er mwyn cael cyngor proffesiynol.

Bydd yr ecolegydd yn sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol rhywogaethau a warchodir ac yn gofalu bod eich prosiect yn lliniaru unrhyw effaith ar y rhywogaethau a warchodir. Gallai hefyd gwblhau a pharatoi'r dogfennau cais.

Mae A Householder’s Guide to Engaging an Ecologist a What to expect from a Bat Survey: A Guide for UK Homeowners ar gael ar wefan CIEEM.

Hysbysiad preifatrwydd a Pholisi Diogelu Data

Rydym yn ymrwymog i amddiffyn eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.