Gwarchodir yr holl rywogaethau ystlumod gan y gyfraith, gan gynnwys eu safleoedd bridio a'u mannau gorffwys.

Efallai y gallwch gael trwydded gennym os na allwch osgoi eu haflonyddu na difrodi eu cynefinoedd, neu os ydych am eu harolygu neu eu gwarchod.

Ystlumod a'r gyfraith

Mae'n anghyfreithlon gwneud y canlynol:

  • dal, niweidio neu ladd ystlumod yn bwrpasol
  • difrodi neu ddinistrio man bridio neu fan gorffwys
  • rhwystro mynediad i'w mannau gorffwys neu glwydo
  • meddu ar ystlumod byw neu farw, neu rannau ohonynt, eu cludo, eu gwerthu neu eu cyfnewid
  • aflonyddu ar ystlum pan fo mewn strwythur, clwydfan neu fan diogel yn fwriadol neu'n ddi-hid

Mae angen trwydded arnoch hefyd i fod yn berchen ar rywogaethau a warchodir, eu cludo, eu gwerthu neu eu cyfnewid.

Ystlumod yn fy nghartref

Pethau i'w gwneud os ydych yn bryderus am ystlumod yn eich eiddo

Pwy all wneud cais am drwydded?

Gallwch gyflwyno cais am drwydded os ydych chi'n 18+ oed Gallwch hefyd gyflwyno cais os ydych yn 16+ oed a bod gennych gymwysterau neu ddyfarniadau bywyd gwyllt, neu os yw'r cais yn ymwneud â meddu ar rywogaethau a warchodir, eu cludo, eu gwerthu neu eu cyfnewid.

Mae'n rhaid i chi fod yn 16+ oed i weithredu fel asiant achrededig i drwyddedai.

Asiant achrededig yw unigolyn a enwir ar y drwydded sy'n gallu gweithredu ar ran y trwyddedai yn ei absenoldeb.

Cyflogir cynorthwyydd gan ecolegydd enwebedig neu ei asiantau achrededig ac mae'n gweithio oddi tano.

Nid oes angen enwi cynorthwywyr ecolegol ar y ffurflen gais / trwydded. Fodd bynnag, dylai'r ecolegydd enwebedig neu asiant achrededig gadw cofnod o'r holl gynorthwywyr sydd wedi gweithio o dan drwydded benodol, oherwydd mae'n bosib y gofynnir iddynt ddarparu hyn yn nes ymlaen.

Cael gwybod a oes angen i chi gyflwyno cais am drwydded rhywogaethau a warchodir

Gwneud cais am drwydded ystlumod

Os na allwch osgoi aflonyddu ar ystlumod na difrodi eu clwydfannau, gallwch gyflwyno cais am drwydded rhywogaeth ar-lein.

Dylech gyflwyno cais am drwydded i wneud y canlynol: