Rydym yn adolygu ein dull o ymdrin â’r caniatadau yr ydym yn eu rhoi ar gyfer saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dinistrio eu nythod a'u hwyau.

Mae hwn yn adolygiad eang a bydd yn edrych ar y gwahanol fathau o ganiatadau yr ydym yn eu cynnig. Bydd yn edrych ar y prosesau yr ydym yn eu defnyddio i gyflawni'r gweithgareddau hyn.

Mae sawl prosiect yn yr adolygiad hwn:

  • Adolygiad o'n dull o drwyddedu rheoli adar gwyllt (trwyddedau cyffredinol a phenodol)
  • Adolygiad o effaith adar sy'n bwyta pysgod ar bysgodfeydd Cymru. Bydd hyn yn cyfarwyddo ein dull o drwyddedu rheoli adar gwyllt.
  • Adolygiad o'n dull o reoleiddio saethu neu ddal adar gwyllt ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
  • Adolygiad o'n dull o reoleiddio'r defnydd o drapiau cawell i reoli adar gwyllt
  • Sicrhau parhad gwasanaeth ar gyfer darparu trwyddedu rheoli adar gwyllt tra bo'r adolygiad ar y gweill
  • Ein hymateb i'r her gyfreithiol gyfredol i nifer o'n trwyddedau cyffredinol 

Bydd y prosiectau yn bwrw golwg ar ein gwaith caniatadau cyfredol ac yn ceisio gwneud gwelliannau.

Bydd yr adolygiad yn dod i ben erbyn diwedd 2021.

Digwyddiad Rhanddeiliaid

Drwy gydol yr adolygiad byddwn yn cysylltu â rhanddeiliaid a bydd cyfleoedd i gymryd rhan ar lefel prosiect.

Byddwn yn lansio galwad am dystiolaeth, lle byddwn yn annog unrhyw un sydd â thystiolaeth sy'n berthnasol i'r adolygiad sicrhau ei bod ar gael i ni.

Yn ddiweddarach yn y broses, byddwch yn gallu rhoi sylwadau ar unrhyw newidiadau i'r caniatadau hyn drwy ymgynghoriad cyhoeddus. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth o'r ymgynghoriad cyhoeddus i gyfarwyddo ein gwaith yn y dyfodol.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac yn cysylltu â chyrff eraill y DU a chanddynt gyfrifoldebau trwyddedu bywyd gwyllt. Mae’r rhain yn cynnwys Natural England, NatureScot a Defra.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ynghylch yr adolygiad adar gwyllt.