Trwyddedau Cyffredinol 2020 - Adar

Mae pob rhywogaeth o adar gwyllt yng Nghymru yn cael eu gwarchod. Mae trwyddedau cyffredinol yn caniatáu gweithgareddau penodol gyda rhai rhywogaethau fel nad oes angen trwyddedau unigol i wneud y gweithgareddau hynny'n gyfreithlon

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

 • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
 • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
 • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cyhoeddi trwyddedau cyffredinol i ganiatáu cyflawni camau penodol heb fod angen gwneud cais am drwydded benodol. Cyhoeddir pob trwydded gyffredinol at bwrpas penodol ac mae rhai wedi'u cyfyngu i rai rhywogaethau yn unig.

Adolygiad Hydref 2019 o drwyddedau cyffredinol

Ar 7 Hydref 2019 dirymwyd pedair trwydded gyffredinol a chyhoeddwyd fersiynau newydd (GL001, GL002, GL004 a GL016). Mae'r rhain yn cynnwys 15 o rywogaethau adar gwyllt a dibenion penodol yr ydym yn eu hystyried yn briodol yn dilyn adolygiad o wybodaeth.

Mae'r trwyddedau cyffredinol newydd ar gael i'w lawrlwytho isod a byddant yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2020.

Y pedair trwydded gyffredinol newydd yw:

 • GL001 - Trwydded i ladd neu gymryd rhai adar gwyllt i atal difrod difrifol i dda byw, porthiant da byw, cnydau, llysiau neu ffrwythau neu i atal clefyd rhag lledaenu i dda byw, porthiant da byw, cnydau, llysiau neu ffrwythau.
  Rhywogaethau mae'n berthnasol iddynt: Brân Dyddyn, Pioden, Jac-y-do, Colomen Graig, Ysguthan, Gŵydd Canada
 • GL002 - Trwydded i ladd neu gymryd rhai adar gwyllt at ddibenion gwarchod iechyd y cyhoedd ac atal clefyd rhag lledaenu i bobl.
  Rhywogaethau mae'n berthnasol iddynt: Colomen Graig
 • GL004 - Trwydded i ladd neu gymryd rhai adar gwyllt at ddibenion cadwraeth adar gwyllt.
  Rhywogaethau mae'n berthnasol iddynt: Brân Dyddyn, Pioden, Jac-y-do, Sgrech y coed
 • GL016 - Trwydded i gymryd rhai adar gwyllt o adeiladau bwyd at ddibenion cynnal iechyd y cyhoedd a diogelwch y cyhoedd
  Rhywogaethau mae'n berthnasol iddynt: Mwyalch, Llwyd y gwrych, Robin goch, Aderyn y to, Drudwen, Bronfraith, Titw tomos las, Titw mawr, Siglen fraith

Lawrlwytho gwybodaeth bellach am yr adolygiad, pam roedd ei angen a'r hyn mae'n ei olygu.

Os ydych chi'n bwriadu gweithredu o dan drwydded gyffredinol, rhaid i chi fod yn fodlon eich bod yn gweithredu o fewn darpariaethau'r drwydded gyffredinol honno ac felly'r gyfraith. Eich cyfrifoldeb chi yw darllen amodau'r drwydded i sicrhau ei bod yn berthnasol i'ch sefyllfa ac i gydymffurfio â'r amodau.

Adolygiad pellach

Yn 2020, byddwn yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r holl drefniadau trwyddedu ar gyfer adar yng Nghymru, a fydd yn cynnwys yr holl drwyddedau cyffredinol a phenodol (a elwir weithiau'n drwyddedau pwrpasol).

I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau cyffredinol CNC gallwch gysylltu â'r llinell ymholiadau cyffredinol ar 03000 653000

neu e-bostio: specieslicence@naturalresourceswales.gov.uk

Gweithgareddau eraill a rhywogaethau adar

Os oes angen i chi reoli rhywogaethau adar nad ydynt wedi'u rhestru ar y trwyddedau cyffredinol newydd, am resymau iechyd a diogelwch (gan gynnwys hedfan), rhesymau cadwraeth neu i atal difrod i dda byw, cnydau neu bysgodfeydd dylech wneud cais am drwydded benodol gan ddefnyddio ein ffurflenni cais swyddogol ar-lein.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Trwydded Cyffredinol 001 2020 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn atal niwed difrifol i amaethyddiaeth neu bysgodfeydd neu atal clefydau rhag lledaenu PDF [207.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 002 2020 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn gwarchod iechyd y cyhoedd a diogelwch y cyhoedd PDF [199.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 004 2020 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn gwarchod fflora, fawna, gan gynnwys adar gwyllt PDF [207.8 KB]
Trwydded Cyffredinol 005 2020 Trwydded i ganiatau lladd neu gymryd neu ddinistrio wyau hwyaden goch PDF [151.0 KB]
Trwydded Cyffredinol 006 2020 Trwydded i gymryd wyau adar o flychau nythu wedi eu gadael PDF [134.1 KB]
Trwydded Cyffredinol 007 2020 Trwydded i gadw adar gwyllt yn rhestredig ar atodlen 4 at ddiben eu hadfer PDF [154.4 KB]
Trwydded Cyffredinol 008 2020 Trwydded i gymryd wyau hwyaden wyllt (anas platyrhynchos) i fagu a rhyddhau PDF [130.2 KB]
Trwydded Cyffredinol 009 2020 Trwydded i ryddhau adar ar atodlen 9 sydd wedi bridio yn y gwyllt PDF [127.6 KB]
Trwydded Cyffredinol 010 2020 Trwydded i ganiatáu gwerthu rhai adar byw a fagwyd mewn caethiwed PDF [142.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 011 2020 Trwydded i ganiatáu gwerthu ac arddangos llinos flodiog (Carduelis flammea flammea) PDF [130.1 KB]
Trwydded Cyffredinol 012 2020 Trwydded i werthu adar marw PDF [136.1 KB]
Trwydded Cyffredinol 013 2020 Trwydded i ganiatáu arddangos adar gwyllt byw penodol sydd wedi’u bridio mewn caethiwed mewn sioe gystadleuol ac i ganiatáu cadw adar penodol mewn cawellau arddangos at ddibenion eu hyfforddi PDF [161.9 KB]
Trwydded Cyffredinol 014 2020 Trwydded i ganiatau deori wyau adar sydd yn atodlen 4 a chadw’r cywion sy’n deillio ohonynt am hyd at 15 niwrnod heb eu cofrestru PDF [136.4 KB]
Trwydded Cyffredinol 015 2020 Trwydded i labordai gadw gwaed a samplau meinwe eraill a gymrwyd yn ystod ymchwiliad troseddau PDF [126.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 016 2020 Trwydded i gymryd adar gwyllt penodol o er mwyn cadw adar o adeiladau bwyd at ddiben diogelu iechyd cyhoeddus a diogelwch cyhoeddys PDF [162.7 KB]
WCA 018 Trwydded I Feddu Ar Sbesimenau Marw At Ddibenion Gwaith Ymchwil Ac Addysgol Ac At Ddibenion Unrhyw Arddangosfa Gyhoeddus PDF [93.0 KB]
General bird licences October 2019 review FAQ Frequently asked questions about the October 2019 general bird licence review PDF [426.7 KB]