AEA Gwneud cais am ein caniatâd

Os oes angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru arnoch i fynd ymlaen â'ch prosiect coedwigaeth, dilynwch y broses a nodir yma er mwyn cyflwyno eich cais

Cael y wybodaeth gywir

Gofynnwch i ni pa sefydliadau cefn gwlad sydd angen i chi gysylltu â nhw er mwyn cael y wybodaeth a fydd yn eich galluogi i fynd i'r afael â phob mater sy'n berthnasol i'ch prosiect. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i baratoi eich Datganiad Amgylcheddol.

Cynnal cyfarfod cwmpasu

Mae'n hanfodol fod pob un o'r partïon perthnasol (cynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, ymgyngoreion a phartïon â diddordeb) yn cyfarfod er mwyn datblygu dealltwriaeth glir o'r materion dan sylw a sut y gellir ystyried y rhain o fewn cwmpas y prosiect. Mae hon yn weithdrefn safonol a chyfeirir ati fel cyfarfod 'cwmpasu'.

I gael rhagor o wybodaeth am drefnu a mynychu cyfarfodydd cwmpasu, darllenwch y canllaw Cyfarfod Cwmpasu (Saesneg yn unig).

Paratoi Datganiad Amgylcheddol

Diben Datganiad Amgylcheddol yw rhoi dealltwriaeth gyflawn i Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon eraill â diddordeb o ganlyniadau cynigion penodol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich Datganiad Amgylcheddol, darllenwch Cwblhau Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol mewn Coedwigaeth a Paratoi Datganiad Amgylcheddol (Saesneg yn unig).

Paratoi'r cais

Dylech dynnu ffin y gwaith arfaethedig ar fap neu gynllun (map Arolwg Ordnans clir ar raddfa o 1:10,000 neu 1:2,500).

Rhowch disgrifiad cryno o'r gwaith arfaethedig a'r effeithiau posibl ar yr amgylchedd. Gall hwn fod yn grynodeb ysgrifenedig neu gellir ei roi fel rhan o gynllun grant neu gais am drwydded torri coed.

Paratoi a chasglu gwybodaeth

Paratowch Ddatganiad Amgylcheddol ar gyfer y gwaith sy'n cynnwys y materion a godwyd yn y cyfarfod cwmpasu.

Casglwch unrhyw wybodaeth arall all fod yn berthnasol, er enghraifft, mapiau rhywogaethau, cynlluniau, arolygon, ffotograffau ac ati.

Anfonwch eich dogfennau i Dîm Rheoliadau Coedwigaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Efallai byddwn yn gofyn am gopïau lluosog o'r dogfennau cais, er mwyn eu hanfon ymlaen at ymgyngoreion fel y bo'r angen.

Rhoi cyhoeddusrwydd i'r Datganiad Amgylcheddol a'r ymgynghoriad

Unwaith y byddwn yn fodlon bod y Datganiad Amgylcheddol yn mynd i'r afael â phob mater sy'n achosi pryder, fel y cytunwyd yn y cyfarfod cwmpasu, mae'n rhaid paratoi hysbysiad cyhoeddus.

Mae'n rhaid i chi osod yr hysbyseb cyhoeddus (hysbyseb) mewn dau bapur newydd lleol. Noder mai chi sy'n gyfrifol am gost gwneud hyn. I gael manylion am gynnwys yr hysbysiad, gweler y llyfryn cyfarwyddyd AEA (Saesneg yn unig) neu gofynnwch i ni am gyngor.

Copïau mewn mannau cyhoeddus

Mae'n rhaid i chi hefyd sicrhau bod copïau ar gael mewn mannau cyhoeddus, megis y llyfrgell neu'r swyddfa bost leol. Byddwn yn eich helpu i benderfynu ar leoliadau addas.

Ymgynghori yn briodol

Byddwn hefyd yn rhoi manylion y cais i ymgyngoreion addas, cyrff statudol ac awdurdodau lleol. Mae'n rhaid i'r partïon hyn roi eu sylwadau i ni o fewn 28 diwrnod. Gellir rhoi sylwadau a gyflwynir i bartïon eraill â diddordeb. Bydd cynigion ar gyfer plannu coed newydd neu dorri coed yn ymddangos ar y Gofrestr Cynlluniau Grant a Cheisiadau i Dorri Coed.

Penderfyniadau terfynol

Bydd ein penderfyniad ar eich cais yn un o'r canlynol:

  • Rhoddwyd caniatâd yn amodol ar amodau safonol (y dylid cychwyn y gwaith o fewn 5 mlynedd o ddyddiad y caniatâd ac y'i gorffennir ddim hwyrach na 10 mlynedd o ddyddiad y caniatâd)
  • Rhoddwyd caniatâd yn amodol ar amodau safonol ac amodau eraill
  • Gwrthodwyd caniatâd

Cyhoeddi ein penderfyniad

Ar ôl eich hysbysebu chi a phartïon eraill â diddordeb am y penderfyniad, byddwn yn hysbysebu ein penderfyniad yn yr un papurau newydd lle rhoddwyd yr hysbysiad o'r cais am ganiatâd. Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn gyfrifol am gost yr hysbysiad hwn.