AEA Gwneud cais am ein barn

I gael ein barn am p'un a oes angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru arnoch ar gyfer eich prosiect coedwigaeth

Darganfod p'un a oes angen ein caniatâd arnoch

Os yw eich prosiect yn fwy na throthwy'r ardal mae'n rhaid i chi ddarganfod p'un a oes angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru arnoch drwy gwblhau a chyflwyno'r ffurflen barn. Bydd rhaid i chi hefyd ddarparu'r canlynol:

  • Map neu gynllun sy'n nodi'r tir lle bydd eich prosiect arfaethedig yn cael ei gynnal a graddau'r prosiect. Defnyddiwch fap Arolwg Ordnans clir ar raddfa o 1:10,000 neu 1:2,500
  • Disgrifiad cryno o'r gwaith arfaethedig
  • Disgrifiad o'r effeithiau y gall y prosiect ei gael ar yr amgylchedd
  • Unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol

Pryd y gallwch ddisgwyl ein penderfyniad

Dim ond pan fydd gennym yr holl wybodaeth berthnasol wrth law y gallwn wneud penderfyniad. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth yn ychwanegol at yr hyn rydych eisoes wedi'i ddarparu.

Mae'n ofynnol o dan y rheoliadau ein bod yn gwneud ein penderfyniad o fewn 28 diwrnod o dderbyn yr holl wybodaeth berthnasol ond efallai y byddwn yn gofyn i chi gytuno ar gyfnod hwy.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am eich penderfyniad naill ai drwy lythyr neu e-bost, ni ddylai gwaith yn dechrau hyd nes y byddwch yn derbyn y cadarnhad ysgrifenedig.

Os NAD oes angen caniatâd

Os nad oes angen ein caniatâd, gallwch ddechrau gweithio ar unwaith. Fel arall, byddwn yn parhau i brosesu eich cais am gymorth grant neu drwydded torri coed yn y ffordd arferol.

Os OES angen caniatâd

Os byddwn yn rhoi gwybod i chi bod angen caniatâd ar gyfer eich prosiect, bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais am ganiatâd os ydych am fynd yn eich blaen. Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys Datganiad Amgylcheddol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen AEA Gwneud cais am ein caniatâd.

Cyfnod dilysrwydd ein penderfyniadau

Bydd unrhyw benderfyniadau a wneir gennym ynglŷn â ph'un a oes angen i chi gael caniatâd ar gyfer y gwaith arnoch ai peidio yn ddilys am gyfnod o bum mlynedd, neu am unrhyw gyfnod llai na hynny a allem ei bennu.