AEA Trothwyon prosiect coedwigaeth

Darganfod p'un a oes angen Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol ar eich prosiect coedwigaeth

Prosiectau, trothwyon a lleoliadau

Mae Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (AEA) 'prosiectau' Coedwigaeth yn seiliedig ar gyfuniad o drothwyon ardal a'u lleoliad o fewn ardaloedd sensitif neu y tu allan iddynt.

Ceir trothwy ardal ar gyfer pob prosiect coedwigaeth. Os bydd y darn o dir y mae'r prosiect arfaethedig arno yn fwy na throthwy'r ardal, efallai y bydd angen AEA.

Ardaloedd sensitif ac ardaloedd nad ydynt yn sensitif

Ceir trothwyon ardal ar wahân ar gyfer tir mewn ardaloedd sensitif ac ardaloedd nad ydynt yn sensitif. Fel arfer ni fydd angen caniatâd ar gyfer prosiectau sydd ag ardal sy'n llai na'r trothwy.

Trothwyon ardal ar gyfer y mathau gwahanol o brosiect

Math o brosiect: Coedwigaeth

Trothwy lle mae unrhyw ran o'r tir mewn ardal sensitif: Dau hectar lle mae'r tir mewn Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol neu Ardal Harddwch Cenedlaethol. Ni cheir trothwy mewn ardaloedd sensitif eraill.

Trothwy lle nad yw rhan o'r tir mewn ardal sensitif: 5 hectar

Math o brosiect: Datgoedwigo

Trothwy lle mae unrhyw ran o'r tir mewn ardal sensitif: 0.5 hectar lle mae'r tir mewn Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol neu Ardal Harddwch Cenedlaethol. Ni cheir trothwy mewn ardaloedd sensitif eraill.

Trothwy lle nad yw rhan o'r tir mewn ardal sensitif: 1 hectar

Math o brosiect: Ffyrdd Coedwig

Dim trothwy

Trothwy lle nad yw rhan o'r tir mewn ardal sensitif: 1 hectar

Math o brosiect: Chwareli Coedwig

Trothwy lle mae unrhyw ran o'r tir mewn ardal sensitif: Dim trothwy

Trothwy lle nad yw rhan o'r tir mewn ardal sensitif: 1 hectar

Pwysig: Os cwblhawyd unrhyw waith mewn ardal sy'n gyfagos i'r prosiect yn ystod y pum mlynedd blaenorol, rhaid ystyried yr ardal hon fel rhan o'r trothwy hefyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o gyngor:

Diffiniad o ardaloedd sensitif

Diffinnir ardaloedd sensitif yn unol â'r meini prawf canlynol:

  • Tir a nodir o dan is-adran (1) yn adran 28 (ardaloedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
  • Tir y mae is-adran (3) yn adran 29 (gorchmynion gwarchod natur) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo
  • Parc Cenedlaethol o fewn diffiniad Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949
  • Llynnoedd Norfolk
  • Eiddo sy'n ymddangos ar Restr Safleoedd Treftadaeth y Byd, a gedwir o dan erthygl 11(2) o Gonfensiwn UNESCO ar gyfer Diogelu Treftadaeth Diwylliannol a Naturiol y Byd 1972
  • Heneb gofrestredig o fewn diffiniad Deddf Henebion a Mannau Archaeolegol 1979
  • Ardal o harddwch naturiol eithriadol wedi'i dynodi felly drwy orchymyn a wnaed gan The Countryside Agency, mewn perthynas â Lloegr, neu Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mewn perthynas â Chymru, ac a gadarnheir yn briodol o dan adran 87 (dynodi ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol) o Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949
  • Ardal a ddynodir yn Ardal Treftadaeth Naturiol drwy gyfeiriad a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion yr Alban o dan adran 6(2) o Ddeddf Treftadaeth Naturiol (yr Alban) 1991(d) neu fel Ardal Harddwch Cenedlaethol drwy gyfeiriad a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 262C o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Yr Alban) 1972(e)
  • Safle Ewropeaidd o fewn diffiniad rheoliad 8 o Reoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol ac ati) 2017