Trwyddedu offer symudol

Weithiau, bydd gweithrediadau gwastraff yn cael eu cyflawni gan offer symudol dros dro. Gwybodaeth am sut i gydymffurfio

Pwy sydd angen trwydded?

Byddwn yn ystyried natur y gweithgareddau arfaethedig a’u heffaith bosib ar yr amgylchedd. Mae trwyddedau offer symudol yn fwyaf addas i weithgareddau effaith isel lle nad oes angen gwarchod tir trwy ddefnyddio prawf ildio statudol.

Mae’r Rheoliadau yn nodi bod yn rhaid i’r offer (ac eithrio offer a ddefnyddir i gyflawni gweithgarwch Rhan A) fod wedi’u cynllunio i symud neu i gael eu symud. Wrth benderfynu a yw gweithgarwch (neu leoliad o dan drwydded gyfredol) yn bodloni gofynion trwyddedu offer symudol, byddwn yn ystyried bwriad y gweithredwr.

Mae trwyddedau offer symudol wedi’u cynllunio ar gyfer gweithgareddau dros dro. Mae gweithredwr sy’n bwriadu cwblhau un gweithgarwch dros dro a symud ymlaen i’r nesaf yn fwy tebygol o gael trwydded offer symudol. Ni fyddwn yn disgwyl i’r gwaith dros dro bara am fwy na blwyddyn fel arfer.

Efallai y bydd angen trwydded amgylcheddol arnoch chi os ydych chi’n rhoi gwastraff a reoleiddir ar dir er mwyn ei adfer. Mae angen caniatâd lleoliad ar bob gwaith gan offer symudol cyn dechrau ar y gwaith.

Taenu ar dir

Rydym wedi llunio trwydded rheolau safonol SR2010Rhif4 – Offer Symudol ar gyfer taenu ar dir, sy’n caniatáu i weithredwr ddefnyddio offer symudol ar gyfer gweithgareddau taenu ar dir amaethyddol dynodedig neu dir arall, gan arwain at fudd amaethyddol neu welliant ecolegol.

Ni ellir cyflawni gweithgareddau taenu ar dir heb i ni gytuno ar leoliad yr offer symudol bob tro y byddwch am wneud y gwaith. Mae pob lleoliad yn para 12 mis. Byddwn ond yn caniatáu hyd at ddeg gwahanol fath o wastraff fesul lleoliad a thrin hyd at 50 hectar o dir fesul lleoliad (neu 100 hectar ar gyfer darn o dir mawr di-dor a reolir gan un person). Mae’r ffurflen lleoliad a’r nodiadau canllaw ar gael yn yr adran dolenni allanol isod.

Gallwch wneud cais am drwydded safonol os gallwch chi gydymffurfio â’r rheolau safonol a bodloni’r meini prawf risg canlynol:

 • Mae’r gwastraff sy’n cael ei daenu yn addas ac wedi’i gynnwys yn y rheolau safonol
 • Ni fydd mwy na 3,000 tunnell o wastraff yn cael ei storio ar unrhyw un adeg mewn lleoliad (ni ddylai mwy na 1250 tunnell fod yn wastraff na ellir ei bentyrru ar ben ei gilydd)
 • Ni fydd gwastraff yn cael ei storio am fwy na 12 mis
 • Ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 10 metr i gwrs dŵr neu Barth Gwarchod Tarddiad Dŵr Daear 1, neu os nad oes Parth Gwarchod Tarddiad wedi’i ddiffinio ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 50 metr i darddell neu dwll turio a ddefnyddir i gyflenwi dŵr y gall pobl ei yfed, gan gynnwys o gyflenwad neu gyflenwadau dŵr preifat
 • Ni ddylai cyfanswm y gwastraff a ddefnyddir fesul hectar fod yn fwy na’r hyn y cytunwyd arno yn ffurflen y lleoliad ac ni chaniateir taenu mwy na’r symiau canlynol o wastraff ar y tir mewn unrhyw gyfnod o 12 mis:
  • Pridd yn sgil golchi a glanhau betys siwgr (02 04 01) 1,500 tunnell yr hectar
  • Gwastraff carthu dyfroedd mewndirol, (17 05 06) 5000 tunnell yr hectar
  • Unrhyw wastraff arall, dim mwy na 250 tunnell yr hectar

Cewch y rheolau safonol a’r asesiad risg yn y dolenni isod.

Os na allwch chi gydymffurfio â’r rheolau safonol neu os ydych am ddefnyddio gwastraff sydd heb ei gynnwys bydd angen i chi wneud cais am drwydded bwrpasol.

Caniatâd i Daenu ar Dir: rhestr wirio ceisiadau

Diben y rhestr wirio hon yw helpu gweithredwyr i gyflwyno gwell ceisiadau am ganiatâd i daenu ar dir er budd amaethyddiaeth. Os na fydd yn rhaid i ni ofyn i chi am ragor o wybodaeth, byddwn ni’n gallu penderfynu ar eich cais ynghynt.

Os na chawn yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer asesu eich cais datblygu, byddwn yn anfon cais arall am wybodaeth atoch a byddwn yn rhoi eich cais i’r naill ochr am y tro. Bydd y cyfnod asesu 25 diwrnod gwaith rydym yn anelu ato yn ailgychwyn ar ôl inni dderbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Adborth: Rydyn ni eisiau gwybod a yw’r rhestr wirio hon o help i chi. Does dim rhaid i chi gyflwyno sylwadau ond, os na fyddwch chi’n dweud wrthym ni, allwn ni ddim gwella pethau i chi. Ebostiwch eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gynnwys y rhestr wirio, neu unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu hanfon at enquiries@naturalresourceswales.gov.uk gyda’r pennawd ‘Adborth Rhestr Wirio Caniatadau’.

Offer symudol ar gyfer adennill, adfer neu wella tir

Rydym wedi llunio set o reolau safonol sy’n galluogi gweithredwr i ddefnyddio offer symudol ar gyfer gweithgareddau trin tir sy’n arwain at adennill, adfer neu wella tir. Mae’n rhaid i’r tir fod wedi bod yn rhan o ddatblygiad diwydiannol neu ddatblygiad arall o waith dyn i adfer, adennill neu wella, gan arwain at fudd amaethyddol neu welliant ecolegol.

Gallwch wneud cais am drwydded safonol os ydych chi’n gallu cydymffurfio â’r rheolau safonol a bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’r gwastraff sy’n cael ei daenu yn addas ac wedi’i gynnwys yn y rheolau safonol
 • Ni fydd mwy na 3,000 tunnell o wastraff yn cael ei storio ar unrhyw un adeg (ni ddylai mwy na 1250 tunnell fod yn wastraff na ellir ei bentyrru ar ben ei gilydd)
 • Ni fydd gwastraff yn cael ei storio am fwy na 12 mis
 • Ni fydd cyfanswm y gwastraff a ddefnyddir fesul hectar yn fwy na’r hyn y cytunwyd arno yn ffurflen y lleoliad ac ni chaniateir taenu mwy na 5,000 tunnell o wastraff fesul hectar
 • Ni fydd unrhyw beth yn cael ei ollwng i darddiad dyfroedd mewndirol neu ddŵr daear
 • Ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 10 metr i gwrs dŵr neu Barth Gwarchod Tarddiad Dŵr Daear 1, neu os nad oes Parth Gwarchod Tarddiad wedi’i ddiffinio ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 50 metr i darddell neu dwll turio a ddefnyddir i gyflenwi dŵr y gall pobl ei yfed, gan gynnwys o gyflenwad neu gyflenwadau dŵr preifat

Offer symudol ar gyfer taenu llaid carthion er budd amaethyddol neu welliant ecolegol

Rydym wedi llunio set o reolau safonol SR2010Rhif6 – Offer symudol ar gyfer taenu llaid carthion sy’n galluogi gweithredwr i ddefnyddio offer symudol ar gyfer gweithgareddau trin tir sy’n arwain at fudd amaethyddol neu welliant ecolegol ar:

 • dir nad yw’n dir amaethyddol; a
 • thir amaethyddol sy’n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu cnydau heblaw nad ydyn nhw’n cael eu tyfu mewn cylchdro tymor byr gyda chnydau bwyd

Gallwch wneud cais am drwydded safonol os gallwch chi gydymffurfio â’r rheolau safonol a bodloni’r meini prawf risg canlynol:

 • Mae’r gwastraff sy’n cael ei daenu yn addas ac wedi’i gynnwys yn y rheolau safonol
 • Ni fydd mwy na 3,000 tunnell o wastraff yn cael ei storio ar unrhyw un adeg (ni ddylai mwy na 1250 tunnell fod yn wastraff na ellir ei bentyrru ar ben ei gilydd)
 • Ni fydd gwastraff yn cael ei storio am fwy na 12 mis
 • Ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 10 metr i gwrs dŵr neu Barth Gwarchod Tarddiad Dŵr Daear 1, neu os nad oes Parth Gwarchod Tarddiad wedi’i ddiffinio ni ddylid ymgymryd â’r gwaith o fewn 50 metr i darddell neu dwll turio a ddefnyddir i gyflenwi dŵr y gall pobl ei yfed, gan gynnwys o gyflenwad neu gyflenwadau dŵr preifat
 • Ni fydd cyfanswm y gwastraff a ddefnyddir fesul hectar yn fwy na’r hyn y cytunwyd arno yn ffurflen y lleoliad ac ni chaniateir taenu mwy na 250 tunnell o wastraff fesul hectar ar y tir mewn unrhyw gyfnod o 12 mis

Nodyn canllaw

Rydym wedi llunio nodyn canllaw technegol i’ch helpu chi gyda’ch cais. Gweler y ddolen isod.

Beth rydym ni’n ei wneud

Ein cyfrifoldeb ni yw:
asesu pob cais am effeithiau posib
rhoi sylw dyledus i’n hamcanion a’n dyletswyddau cyfreithiol
gwrando ar y cyhoedd a allai gael eu heffeithio gan y cynigion

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan LPD1 WORD [278.8 KB]
Cais i ddefnyddio offer WORD [163.0 KB]
Ffurflen defnyddio offer MPD1 SR2010Rhif 11 Offer symudol ar gyfer trin gwastraff i gynhyrchu pridd, deunyddiau amgen i bridd ac agregau WORD [69.1 KB]
Canllaw i’r ffurflen defnyddio offer MPD1 SR2010 Rhif 11 Offer symudol ar gyfer trin gwastraff i gynhyrchu pridd, deunyddiau amgen i bridd ac agregau WORD [57.3 KB]