Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal Gogledd-orllewin Cymru

Mae'r ardal wedi’i nodweddu gan dirwedd fendigedig o ucheldir helaeth ac ardaloedd ar yr arfordir, ynghyd ag iseldir ac aneddiadau yn eu mysg. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu’r brif gadwyn o fynyddoedd, gyda gweunydd ucheldirol eraill yng Nghonwy, tua’r dwyrain.

Gweithdy Datganiad Ardal Gogledd-orllewin Cymru, Cell B, Blaenau Ffestiniog Ffyrdd o weithio

Mae'r thema hon yn nodi sut y mae'r Datganiad Ardal hwn yn fan cychwyn ar broses iterus barhaus a fydd yn ein hysgogi i gydweithio mewn awyrgylch cyson o adborth a thrafodaeth.

Golugfa o'r awyr o Fairbourne, Pentref dan fygythiad môr ym Meirionnydd Yr Argyfwng yn yr hinsawdd a'r amgylchedd – ymaddasu a lliniaru

Oherwydd ei ehangder a'i ddylanwad, gwnaeth rhanddeiliaid nodi’r argyfwng yn yr hinsawdd a'r amgylchedd fel y thema bwysicaf a mwyaf trosfwaol ar gyfer Datganiad Ardal y Gogledd-orllewin.

Morglawdd Caergybi gyda fferi i Ddulyn yn y Cefndir Annog economi gynaliadwy

Mae'r thema hon yn ymwneud â gweithio gyda'n gilydd fel bod modd datblygu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer yr economi a'r amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys nodi dulliau cynaliadwy o fanteisio ar gyfleoedd economaidd sy'n gwella'r adnoddau naturiol sy’n unigryw i ogledd-orllewin Cymru.

Copa’r Wyddfa, yn orlawn o ymwelwyr yn ystod mis Awst Ailgysylltu pobl â natur

Creu cyfleoedd i gael mynediad at gefn gwlad a deall ei werth fel bod cymunedau yn gallu ailgysylltu, deall, ymgysylltu a dylanwadu ar y defnydd creadigol o’r amgylchedd naturiol lleol.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Bodeilio yn Ynys Môn, gyda llwybr cerdded ar fwrdd yn gwella mynediad i alluogi pobl o bob gallu i fwynhau’r ardal agored wych hon. Cyfleoedd ar gyfer ecosystem wydn (gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r argyfwng ym myd natur)

Mae'r thema hon yn cynnwys sicrhau ein bod yn cydweithio i wella gwydnwch ecosystemau yn yr ardal. Mae angen i ni wrthdroi'r dirywiad a gweithredu er mwyn cyfoethogi bioamrywiaeth. Mae'r thema hon yn ymwneud yn fawr â Natur Hanfodol, ein llyw strategol ar gyfer bioamrywiaeth.

Ffermio ym Mhen Llyn, Gwynedd, Porth Felin, Uwch Mynydd Cefnogi rheoli tir yn gynaliadwy

Gweithio gyda rheolwyr aer, tir a dŵr ledled Gogledd-orllewin Cymru i hyrwyddo a datblygu ffyrdd cynaliadwy o reoli adnoddau, gan gyfrannu at iechyd pob math o fywyd yn yr ardal.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.