Ein gwasanaeth i ddatblygwyr

Gwasanaeth Cynghori Cynllunio Dewisol CNC

Trwy ymgysylltu â datblygwyr , rydym yn anelu at osgoi oediadau costus  a chyflawni canlyniadau amgylcheddol gwell. Serch hynny,  rydym yn derbyn ceisiadau yn rheolaidd am gyngor sy'n mynd yn sylweddol y tu hwnt i'r hyn sydd raid inni ei ddarparu fel rhan o'n dyletswyddau a'r cyfrifoldebau hyn. Oherwydd hyn rydym yn newid y ffordd yr ydym yn darparu cyngor i chi.

Ym mis Ebrill 2017, fe lansiwyd ein Gwasanaeth Cyngor Cynllunio yn ôl Disgresiwn, sy’n cyflwyno codi tâl am rhai mathau o gyngor. Mae'r gwasanaeth hwn am gyngor ar gael ar hyn o bryd ar nifer cyfyngedig o destunau ac fe'i cynigir yn wirfoddol. 

Fel rhan o’r gwasanaeth hwn gallwn gynnig barn gychwynnol am ddim ar eich cynnig datblygu. Os bydd angen unrhyw gyngor ychwanegol, gallwn roi hyn ichi am ffi. 

Mae'r gwasanaeth taledig hwn am gyngor ar gael ar hyn o bryd ar nifer cyfyngedig o destunau ac fe'i cynigir yn wirfoddol. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw reidrwydd arnoch chi i ddefnyddio'r gwasanaeth. 

Rydym wedi cynhyrchu canllaw sy'n esbonio'n fanylach pa wasanaethau y gallwch ofyn i ni amdanynt, beth sy'n cael ei gynnig am ddim a pha wasanaethau fydd rhaid talu amdanynt. Mae hyn hefyd yn esbonio sut y gellir gofyn inni am bob un o'r gwasanaethau hyn. Gellir lawrlwytho’r canllawiau hyn o waelod y dudalen hon. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau hyn i gyfarwyddo eich penderfyniad ynglŷn â pha lefel o wasanaeth yr hoffech ofyn amdano gan CNC.

Yn ogystal â'n canllaw i ddatblygwyr, mae gennym nifer o nodiadau canllaw ar sail testunau ar y wedudalen hon. Mae'r rhain yn rhoi rhagor o wybodaeth am rai o'r materion y bydd angen i chi eu hystyried fel rhan o'ch cais.

Noder: Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar y cyngor a ddarparwn fel rhan o’n rôl fel ymgynghorydd yn natblygiad y system gynllunio. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn chwarae rôl rheoleiddiwr, ond ni chaiff ei thrafod yn y ddogfen hon. Gellir hefyd dod o hyd i fwy o wybodaeth ac arweiniad ar ein gwasanaeth rheoleiddio ar ein gwefan.

Beth sy'n rhan o'r Gwasanaeth Cynghori Cynllunio Dewisol?

Ar hyn o bryd, mae’r Gwasanaeth Cyngor yn ôl Disgresiwn (DAS) yn gyfyngedig i gynllunio datblygiad a rhoi cyngor morol ar y pynciau a’r mathau o ddatblygiadau canlynol:

  • Diogelu dŵr daear 
  • Halogiad tir 
  • Asesiadau Canlyniadau Llifogydd 
  • Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 
  • Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol 
  • Datblygiadau Morol (o fis Ebrill 2018)

Dros amser bwriadwn gyflwyno'r gwasanaeth i'r holl gyngor dewisol y mae CNC yn ei gynnig. Yn ogystal â'r Gwasanaeth hwn, gallwn gynnig cyngor ychwanegol i chi ar rai mathau o drwyddedau a cheisiadau. 

Mae’r telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r gwasanaeth DPA yr ydym yn ei ddarparu ar gael i’w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon.

Beth fydd y gost?  

Rydym wedi gosod ein cyfraddau ar gyfer y Gwasanaeth DPA ar lefel sy'n sicrhau adferiad llawn ein costau. Codir tâl o £125/yr awr + TAW am gyngor. Byddwn yn codi tâl yn unig am gyngor dewisol a ddarperir gennym. Bydd pob cyngor arall a ddarperir gennym, megis cyngor fel rhan o'r dyletswyddau statudol, a'n barn gychwynnol, yn parhau i fod yn ddi-dâl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r gwasanaeth DPA, byddwn yn paratoi amcangyfrif am y gwaith. Eich dewis chi wedyn fydd penderfynu a ydych chi'n dymuno bwrw ymlaen ai peidio.

Caniatewch o leiaf 30 diwrnod i’r gwaith ddechrau, o’r dyddiad yr ydych yn dychwelyd y ffurflen