Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar gynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft i gymru

Drwy’r ymgynghoriad hwn rydym yn gofyn am eich barn ar y camau a gynigiwn i fynd i’r afael â pherygl llifogydd o brif afonydd, cronfeydd a’r môr, ar draws Cymru

O dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009, mae’n rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru gynhyrchu a chyhoeddi Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ar raddfa Ardal Basn Afon erbyn mis Rhagfyr 2015. O dan y gofyniad hwn, rydym wedi cynhyrchu tri Chynllun drafft i ymgynghori arnynt sy’n ymdrin â Chymru: Yr Hafren; Y Ddyfrdwy; a Gorllewin Cymru. Cynhyrchwyd Cynlluniau’r Hafren a’r Ddyfrdwy ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae’r cynlluniau’n gosod allan y casgliadau o ran pwy sydd mewn perygl o lifogydd, ynghyd â'r amcanion a’r mesurau ar gyfer mynd i’r afael â’r perygl. Rydym yn ceisio’ch barn ar y mesurau a gynigir yn y cynlluniau.

Mae’r ymgynghoriad ar y Cynlluniau Rheoli Basn Afon drafft a ddiweddarwyd yn cyd-fynd â lansio’r ymgynghoriad hwn ac yn rhedeg tan 10 Ebrill 2015. Gellir gweld y Cynlluniau Rheoli Basn Afon drafft a ddiweddarwyd ar ein tudalen ymgynghori o 10 Hydref 2014.

Bydd cydlynu rheoli perygl llifogydd a chynllunio rheoli basn afon yn ei gwneud yn haws i randdeiliaid sydd â diddordeb yn y ddau beth i rannu eu barn, ac i ni gyd gymryd golwg ehangach ar y cyfleoedd ar gyfer rheoli’r amgylchedd dŵr yn fwy effeithiol. Gyda’i gilydd, bydd y ddau gynllun hyn yn sail i benderfyniadau pwysig, cryn fuddsoddiad a gweithredu uniongyrchol, ac yn dod â buddiannau sylweddol i gymdeithas a’r amgylchedd.

Sut i ymateb

Hoffem i chi ddefnyddio’r ffurflen gwestiynau ar ein gwefan i roi gwybod i ni beth rydych yn meddwl. Gallwch anfon y ffurflen drwy e-bost neu drwy’r post atom yn y cyfeiriadau canlynol.

E-bost:

flood.risk.management.plan@naturalresourceswales.gov.uk neu cynllunrheoliperyglllifogydd@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Post:

Rachel Sion,
Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ty Cambria,
29 29 Heol Casnewydd,
Caerdydd, CF24 0T

Cyhoeddi canlyniadau’n hymgynghoriad

Gwnaethom gyhoeddi ein hymateb cryno i ymgynghoriad llawn pob cynllun rheoli perygl llifogydd yng Nghymru ym mis Mehfin 2015. Mae’n cynnwys crynodeb o’r sylwadau a dderbyniwyd a dadansoddiad o’r prif themâu a godwyd gan ymatebwyr. Mae hefyd yn rhoi trosolwg o’r camau gweithredu y bwriadwn eu cymryd wrth ymateb er mwyn dod â’r cynlluniau rheoli perygl llifogydd i ben cyn y dyddiad cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2015. Mae’r ddogfen ymateb cryno i’r ymgynghoriad wedi ei dosbarthu i’r holl ymgyngoreion ac mae ar gael isod.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.