Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cael mynediad i'n data

Rydym eisiau gofalu fod mynediad i’n data mor rhwydd a thryloyw ag sydd bosibl i sicrhau ei fod yn cael ei ail-ddefnyddio gymaint ag sydd bosibl

Mae gennym ddau gategori o ddata:

Data Agored 

Mae Data Agored yn ddata am ddim y gall unrhyw un edrych arno, ei ailddefnyddio neu ei ailgyhoeddi os yw’r ffynhonnell wreiddiol wedi ei phriodoli. Rydym yn sicrhau fod y data hwn ar gael dan Trwydded Llywodraeth Agored (OGL).

Rydym yn cyhoeddi mwy o’n data fel Data Agored yn barhaus, a hynny er budd ein cwsmeriaid, yr amgylchedd a’r economi.

Data data sensitif 

Yn achos rhai data, mae’n rhaid inni gyfyngu mynediad o ganlyniad i resymau diogelu data, rhesymau cyfreithiol neu resymau eraill. Mae’r data hyn ar gael dan drwydded ddata amodol.

Pan fo’r data yn eiddo i drydydd parti, cynghorir cwsmeriaid i ofyn am y data’n uniongyrchol gan ddechreuwr y data.

Porth-Daear Lle

Gallwch lawrlwytho ein Data Agored cyhoeddir o'n catalog data ar Both-Daear Lle. Mae modd gweld rhywfaint o ddata CNC ar borwr map Lle.

Mae ‘Lle’ yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth sy’n ymwneud â Chymru a’r amgylchedd. Mae’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a CNC

Sicrhewch eich bod yn gwybod am y data diweddaraf a gyhoeddir ar Borth-Daear Lle drwy danysgrifio i’n ffrydiau RSS.

Syllwyr map

Gallwch weld data dethol ar ein syllwyr map, megis lefelau afonydd. Defnyddiwch y syllwr map perygl afonydd i wirio eich perygl llifogydd hirdymor o afonydd, y môr, dŵr wyneb a chronfeydd dŵr. Gellir gweld data hefyd ar borwr Map Lle.

Archif Genedlaethol Llif Afon

Mae data llif afonydd ar gael yn yr Archif Genedlaethol Llif Afon. Os nad yw’r data i Gymru yr ydych eu hangen ar gael ar y wefan hon, cysylltwch â: datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Rhowch wybod inni beth yw’r cyfnod amser a lefel angenrheidiol y manylder (e.e. cyfanswm dyddiol) wrth gyflwyno eich cais.

Porth API data byw

Gall datblygwyr data lawrlwytho ein APIs Data Agored o Borth API Cyfoeth Naturiol Cymru.

Setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd

  • APIs Darogan Perygl Llifogydd (Data Agored) – arwydd o’r perygl llifogydd ar gyfer cyfod o dridiau: y diwrnod y caiff ei gyhoeddi a’r deuddydd canlynol
  • APIs Rhybuddion a Hysbysiadau Llifogydd Byw (Data Agored) – rhestr o’r holl rybuddion sydd mewn grym ar y pryd. Caiff ei ddiweddaru bob 15 munud
  • APIs Lefelau Afonydd (Data Agored) – gwybodaeth am lefelau afonydd ar nifer o orsafoedd mesur ar draws Cymru

NBN Atlas Wales

Rydym yn cyhoeddi’r rhan fwyaf o’n data ecoleg, megis rhywogaethau a chynefinoedd, ar NBN Atlas Wales.

Mae ‘Data a gwybodaeth ecolegol yr esemptir rhag eu rhyddhau’n gyffredinol o dan reoliadau RhGA/RhG’ yn egluro pam y mae rhywfaint o ddata ar gael unig dan drwydded ddate amodol. 

Cynhyrchion data llifogydd, gan gynnwys modelau llifogydd

Gofynnir am y rhain fel arfer ar gyfer eu defnyddio mewn Asesiadau Perygl Llifogydd neu Asesiadau Canlyniadau Llifogydd. Gallwn ddarparu Adroddiadau Perygl Llifogydd at ddibenion yswiriant. Cysylltwch â datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gael data, modelau ac adroddiadau pwrpasol. Mae data crai ar gael ar Borth-Daear Lle: Data llifogydd agored CNC 

Sut yr ydym yn rhannu data sensitif

Mae’r data hwn ar gael dan drwydded a fydd yn pennu amodau ar gyfer ei ailddefnyddio.

Gwneud cais am drwydded ailddefnyddio ar gyfer data dan gyfyngiadau

Cwblhewch ffurflen gais trwydded data a’i hanfon drwy e-bost i datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Efallai y bydd trwyddedu a chyflenwi data nad ydynt ar gael ar-lein yn cymryd hyd at 20 diwrnod gwaith.

Sut y gellir darganfod a yw data yn agor neu sensitif?

Gallwch ddarganfod a yw data yn agored ynteu’n sensitif, neu chwilio am ddata, drwy edrych ar ein catalog llyfrgell. Dewiswch y blwch chwilio ar y ddewislen ar y chwith a chlicio ar ‘setiau data’.

Cysylltu â ni

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.