Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pa waith mae CNC yn ei wneud yn fy rhanbarth i?

Gwybodaeth am rôl Cyfoeth Naturiol Cymru wrth weinyddu rhanbarthau draenio yng Nghymru

Ein rôl mewn rhanbarthau draenio

Prif rôl Cyfoeth Naturiol Cymru mewn rhanbarthau draenio yw rheoli lefel y dŵr a lleihau perygl llifogydd drwy reoli a chynnal a chadw sianeli draenio, cyrsiau dŵr cyffredin, gorsafoedd pwmpio a strwythurau rheoli.

Mae gwaith sy’n cael ei wneud mewn rhanbarthau draenio’n helpu i gynnal a diogelu gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r canlynol:

  • Amaethyddiaeth a’r amgylchedd
  • Hamdden ac addysg
  • Pobl a chymunedau
  • Asedau diwydiannol a masnachol
  • Cyfleustodau a thrafnidiaeth

Gwelliannau drwy waith cynnal a chadw

Mae gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn cael ei wneud yn flynyddol fel arfer, os oes cyfiawnhad ariannol dros ymyrryd. Byddwn yn ymgynghori â’n timau pysgodfeydd, hamdden, bioamrywiaeth a chadwraeth ac â’r Grwpiau Cynghori ar Ranbarthau Draenio cyn cytuno ar y rhaglen. Mae hyn yn sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei gynnal a’i gadw ac, os oes modd, yn cael ei wella o ganlyniad i’n gwaith cynnal a chadw.

Rheoli cyrsiau dŵr

Mae unrhyw arian sy’n cael ei godi mewn rhanbarth draenio’n cael ei wario ar gynnal a chadw a rheoli ein cyrsiau dŵr a strwythurau cysylltiedig. Rydyn ni’n canolbwyntio ar weithgareddau sy’n ein helpu i reoli draeniad tir, lefel y dŵr a pherygl llifogydd. Mae ein gweithgareddau cynnal a chadw’n cael eu gwneud yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, a byddwn yn sicrhau bod cyfiawnhad ariannol ac amgylcheddol dros ymyrryd.

Darllenwch fan hyn ein hadolygiad o daliadau praeseptau - i ganfod ateb cynaliadwy i ariannu yn y dyfodol.

Enghreifftiau o’n gwaith

Mae’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn cynnwys:

  • Rheoli chwyn dŵr mewn sianeli draenio
  • Clirio llaid a gro o sianeli draenio
  • Cynnal a chadw gorsafoedd pwmpio a strwythurau rheoli dŵr
  • Clirio griliau a symud rhwystrau sy’n atal llif y dŵr mewn sianeli draenio

Darganfod pa waith sy’n cael ei gynllunio yn eich rhanbarth chi

Mae’r rhaglenni cynnal a chadw ar gyfer pob rhanbarth yn cynnwys gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu gwneud yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Gallwch weld disgrifiad o’r gwaith cynnal a chadw a allai gael ei wneud yn agos atoch chi, a phryd mae’n debygol o gael ei wneud, yn amserlenni cynnal a chadw 2015-16.

Ymwadiad

Rydyn ni’n gwneud ein gorau i gadw at ein rhaglen gynnal a chadw, ond gallai tywydd drwg, llifogydd, prinder adnoddau neu ddigwyddiadau amgylcheddol effeithio ar union amseriad gweithgaredd cynnal a chadw penodol. Gallai hyn olygu nad yw’r gwaith yn cael ei gwblhau yn unol â’r amserlen.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.