Cofrestru’ch cronfa ddŵr

Rhaid i bob cronfa uwch fawr (neu gyforgronfa) sydd â chapasiti o 10,000 metr ciwbig neu fwy gael ei chofrestru gyda ni

Dylech ddarllen ein canllaw ar “beth yw cronfa uwch fawr?” a “pwy neu beth yw ymgymerwr?” cyn cofrestru eich cronfa ddŵr.

Os yw capasiti eich cronfa uwch fawr yn fwy na 25,000 metr ciwbig a’i bod wedi ei chofrestru gyda ni cyn 1 Ebrill 2016, yna byddwn yn derbyn yr wybodaeth sydd gennym fel cofrestriad dan y gyfraith ddiwygiedig ac felly does dim angen i chi ei hail-gofrestru. Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi i wirio a chadarnhau bod yr wybodaeth sydd gennym yn gywir.

Os ydych yn ansicr ynglŷn â statws eich cronfa/ pwll, llyn etc, cysylltwch â ni am gyngor os gwelwch yn dda. Mae cofrestru eich cronfa yn ofyniad cyfreithiol ac mae’n bosib y gallai methu gwneud hynny gael ei ystyried yn drosedd.

Os oes mwy nag un person neu sefydliad yn berchen ar neu’n gweithredu’r gronfa ddŵr, gall fod cyfrifoldeb ar bob un ohonynt a dylech ddweud wrthym am hyn. Os mai cyfran fechan o gronfa ddŵr yn unig sy’n eiddo i chi, mae’n bosib bod dal gennych rai cyfrifoldebau.

Mae’n ddyletswydd arnom i adolygu’r wybodaeth sydd gennym am y gronfa ddŵr a ph’un ai a ydym yn ei hystyried yn risg uchel. Bydd y broses hon yn ein hysbysu ni, a chithau, p’un ai a oes angen goruchwyliaeth ac archwiliad ffurfiol ar y gronfa. Ceir mwy o wybodaeth yn yr adran Dynodi Risg.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig