Gwnewch gais am drwydded i weithgareddau sy’n ymwneud â dileu’n gyflym rywogaethau estron goresgynnol sydd newydd gyrraedd

Trwydded i waredu'n gyflym rywogaethau sydd newydd gyrraedd sydd o bryder i'r Undeb

Mae Gorchymyn Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019 yn nodi rheolau i atal a lleihau effaith cyflwyno a lledaenu anifeiliaid a phlanhigion anfrodorol ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r rheoliad yn creu rhestr o 66 o ‘rywogaethau sydd o bryder i'r Undeb’, y mae eu heffaith andwyol yn gofyn am gamau gweithredu cydlynol ar lefel Ewropeaidd. 

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer rheoli rhywogaethau sydd o bryder i'r Undeb yng Nghymru yn y dyfodol

Mae'n rhaid i’r gwaith o waredu'n gyflym rywogaethau yn ystod cyfnod cynnar o'u goresgyniad yng Nghymru gael ei drwyddedu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os caiff cacynen Asiaidd ei chanfod yng Nghymru, er enghraifft, mae’n bosibl y bydd yr awdurdodau am geisio trwydded gennym i ryddhau ac olrhain cacynen Asiaidd i helpu i ddod o hyd i nyth a’i difa at ddibenion gwaredu'n gyflym.

Bydd trwyddedau gwaredu'n gyflym ond yn berthnasol i sefydliadau sydd â chylch gwaith i gynnal y gwaith. 

Gwneud cais am drwydded i gynnal gweithgareddau sy'n ymwneud â gwaredu'n gyflym

I wneud cais am drwydded i weithredu mesurau ar gyfer gwaredu'n gyflym rywogaethau sydd newydd gyrraedd sydd o bryder i'r Undeb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais am drwydded.

Rhaid i ddatganiad dull manwl fod ynghlwm â’r cais.

Lawrlwythwch dempled o ddatganiad dull

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â thrwyddedau ar gyfer rhywogaethau rhestredig, cysylltwch â ni ar specieslicence@naturalresourceswales.gov.uk

neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000.