Rheoli rhywogaethau estron goresgynnol

Os ydych yn rheoli rhywogaeth estron oresgynnol, mae'n bosibl y bydd angen trwydded arnoch i gynnal rhai gweithgareddau.

Mae Gorchymyn Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019 yn ei gwneud yn drosedd i wneud unrhyw rai o'r canlynol gydag anifeiliaid neu blanhigion a restrir fel rhywogaeth estron oresgynnol o bryder i'r Undeb o dan reoliadau'r UE:

 • mewnforio
 • cadw
 • bridio
 • cludo (ac eithrio cludo er mwyn gwaredu)
 • defnyddio neu gyfnewid
 • gosod ar y farchnad
 • tyfu, meithrin neu ganiatáu i atgenhedlu
 • rhyddhau i'r amgylchedd

Cewch drwydded mesur rheoli gennym er mwyn cynnal un o'r gweithgareddau uchod at ddibenion gwaredu, rheoli neu gyfyngu poblogaeth.

Yn ogystal â hynny, mae'n bosibl y cewch drwydded am y gweithgareddau uchod at ddibenion addysg gyhoeddus.

Er enghraifft, mae'n bosibl y byddwn yn dyfarnu trwydded i awdurdodi tyfu planhigion rhestredig yn yr amgylchedd fel rhan o astudiaeth wedi'i monitro a'i rheoli sy'n ceisio penderfynu'r dulliau gorau o reoli’r rhywogaeth honno fel rhan o fesur rheoli.

Rhywogaethau sydd wedi'u lledaenu'n eang

O blith y 66 o rywogaethau a nodwyd eu bod yn destun pryder, dynodir y 14 o rywogaethau canlynol yn rhywogaethau sydd wedi'u lledaenu'n eang yng Nghymru:

Planhigion

 • Ffugalaw Nuttall (Elodea nuttallii)
 • Rhiwbob Chile (Gunnera tinctoria)
 • Efwr enfawr (Heracleum mantegazzianum)
 • Dail-ceiniog arnofiol (Hydrocotyle ranunculoides)
 • Jac y neidiwr (Impatiens glandulifera)
 • Ffugalaw crych (Lagarosiphon major)
 • Pidyn-y-gog Americanaidd (Lysichiton americanus)
 • Pluen parot (Myriophyllum aquaticum)

Anifeiliaid

 • Gwydd yr Aifft (Alopochen aegyptiacus)
 • Cranc manegog Tsieina (Eriocheir sinensis)
 • Carw mwntjac (Muntiacus reevesi)
 • Cimwch afon arwyddol (Pacifastacus leniusculus)
 • Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis)
 • Holl isrywogaethau (Trachemys scripta) math o derapin

Gweler y rhestr lawn o anifeiliaid sy'n destun pryder ar Gov.uk 

Mesurau rheoli cyffredinol

Ni fydd angen trwydded ar gyfer mesurau rheoli cyffredinol sy'n cynnwys gwaredu rhywogaethau sydd wedi'u lledaenu'n eang oni fydd y gwaith gwaredu'n cynnwys gweithgareddau cyfyngedig megis cadw neu dyfu ac ati. Er enghraifft, ni fyddai angen trwydded i grwpiau ac unigolion waredu jac y neidiwr mewn dalgylch neu ar raddfa leol.

Pan fydd y gwaith gwaredu'n cynnwys cludo rhywogaeth restredig, ni fydd angen trwydded ar gyfer ei chludo os caiff ei chludo at ddibenion gwaredu.

Byddai disgwyl i unigolion neu grwpiau gynnal unrhyw gamau gwaredu mewn modd bioddiogel a chyfrifol gan ddilyn arfer gorau. 

Trwyddedau ar gyfer cimwch afon arwyddol

Rhoddir awdurdodau maglu ar gyfer cimwch afon arwyddol fel rhan o'r broses drwyddedu'r mesur rheoli. Rhoddir awdurdodau dim ond at ddibenion cadwraeth, gwyddonol neu reoli pysgodfeydd. 

Rhyddhau

Ni ddyfernir unrhyw drwyddedau sy'n caniatáu rhyddhau anifeiliaid rhestredig a gedwir at ddibenion adfer. Rhaid cymryd pob rhagofal er mwyn cadw'r anifeiliaid yn ddiogel a'u hatal rhag bridio neu ddianc i'r gwyllt. Byddwn ond yn ystyried ceisiadau newydd i ryddhau rhywogaethau rhestredig mewn amgylchiadau eithriadol. 

Gwneud cais am drwydded

Os ydych yn meddwl bod angen trwydded arnoch i reoli rhywogaeth sy'n destun pryder yr Undeb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais am drwydded mesur rheoli.

Rhaid i ddatganiad dull manwl fod ynghlwm â’r cais. Lawrlwythwch dempled o ddatganiad dull.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â thrwyddedau ar gyfer rhywogaethau rhestredig, cysylltwch â ni ar specieslicence@naturalresourceswales.gov.uk

neu ffoniwch 0300 065 3000.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rheoliad yr UE, y gorchymyn neu drwyddedu yn y dyfodol, ewch i wefan DEFRA.