Trwydded i gadw rhywogaethau estron goresgynnol

I gadw neu gludo rhywogaethau sydd o bryder i'r Undeb sydd wedi'u rhestru o dan Orchymyn Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019, mae'n rhaid i chi wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded, oni bai fod yr anifail yn anifail anwes (sef anifail roeddech yn berchen arno cyn iddo gael ei restru fel rhywogaeth sydd o bryder i'r Undeb o dan reoliadau'r UE).

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer trwydded i gadw rhywogaeth sydd o bryder i'r Undeb

Lawrlwythwch dempled ar gyfer archwiliad milfeddygol o safle 

Cadw a chludo anifeiliaid

Gall anifeiliaid a oedd yn cael eu cadw gan berchnogion anfasnachol cyn i’r rhywogaeth gael ei chynnwys ar y rhestr o rywogaethau o bryder am y tro cyntaf gael eu cadw hyd ddiwedd eu bywydau naturiol, heb yr angen am drwydded. Rhaid i berchnogion atal yr anifeiliaid rhag bridio a sicrhau eu bod wedi'u cyfyngu’n ddiogel.

I barhau i gadw neu gludo anifeiliaid a gafodd eu cadw’n gyntaf ar ôl dyddiad eu cynnwys ar y rhestr, bydd angen i chi gael trwydded oddi wrthym.

Gwiriwch pryd cafodd y rhywogaeth rydych yn berchen arni ei rhestru'n gyntaf ar Gov.uk

Cyn cyflwyno cais am drwydded i gadw, mae'n rhaid i safle gael ei archwilio gan filfeddyg.

Rhaid cymryd pob rhagofal er mwyn cadw'r anifeiliaid yn ddiogel a'u hatal rhag bridio neu ddianc.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer trwydded i gadw rhywogaeth sydd o bryder i'r Undeb

Lawrlwythwch dempled ar gyfer archwiliad milfeddygol o safle 

 

Anifeiliaid mewn cyfleusterau, gan gynnwys canolfannau lles

Bydd angen i gyfleusterau sy'n cadw anifeiliaid o bryder wneud cais am drwydded.

Bydd angen i filfeddyg archwilio safleoedd ymgeiswyr a bydd rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno'r adroddiad arolygu ynghyd â’i gais am drwydded.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer trwydded i gadw rhywogaeth sydd o bryder i'r Undeb

Lawrlwythwch dempled ar gyfer archwiliad milfeddygol o safle 

Lawrlwythwch dempled o ddatganiad dull.