Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Llangwyfan yn un o sawl coetir sydd â llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Saif y coetir ar fryn serth sy’n agor allan i lethrau wedi’u gorchuddio â grug.

Mae'r daith gerdded gylchol ag arwyddbyst yn dilyn llwybr mwy gwastad drwy’r coetir i olygfan.

Mae’r maes parcio mawr hefyd yn fan cychwyn ar gyfer nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau cyhoeddus sy'n dringo i fryncaerau o’r Oes Haearn lle ceir golygfeydd panoramig.

Mae modd ymuno â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa o’r fan hon.

Llwybr cerdded

Mae’r llwybrau cerdded yn cychwyn o’r maes parcio ac mae arwyddion yn dangos y ffordd.

Llwybr Coed Llangwyfan

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¾ milltir/3 cilometr
  • Amser: 1½ awr

Disgynnwch yn raddol ar hyd llwybr sydd ag ymylon serth, drwy goed conwydd anferth sy’n agor allan i roi golygfeydd dros y dyryn.

Mae golygfan ar y pwynt hanner ordd lle ceir golygfeydd eang ar draws Dyryn Clwyd.

Mae’r llwybr yn dychwelyd ar lwybr lefel is drwy goetir llydanddail i’r maes parcio.

Llwybrau cerdded eraill

Mae sawl llwybr cyhoeddus o’r maes parcio yng Nghoed Llangwyfan.

Efallai na fyddant wedi’u harwyddo, ac rydym yn argymell eich bod yn mynd â map gyda chi.

Mae un llwybr troed cyhoeddus yn mynd i gopa Moel Arthur, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn mynd i gopa Penycloddiau, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn arall.

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg ar hyd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sy’n AHNE

Mae'r llwybr pellter hir hwn yn rhedeg drwy ran ogleddol Coed Llangwyfan, ac mae modd ymuno â’r llwybr o’r maes parcio.

Cewch wybod mwy ar wefan Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Coed Nercwys wedi’i leoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Cadwyn o gopaon grugog porffor yw Bryniau Clwyd, â bryngaerau arnynt. Mae Dyffryn Dyfrdwy y tu hwnt i'r bryniau gwyntog hyn ac mae'n gartref i drefi hanesyddol Llangollen a Chorwen.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r AHNE, ewch i wefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Llangwyfan yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Cau a dargyfeirio

Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig

O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Llangwyfan 5 milltir i’r dwyrain o Ddinbych.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae parcio’n rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

O’r A525 i’r de o Ddinbych, cymerwch y ffordd fach sy’n mynd i gyfeiriad Llandyrnog o’r gylchfan. Ewch yn syth ymlaen wrth y gylchfan nesaf. Cymerwch y chwith nesaf ac mae prif faes parcio Coed Llangwyfan ar y chwith ar ben y bryn, ar ôl mynd heibio i gilfan fach.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Llangwyfan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 138 668.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf