Parc Coedwig Gwydir - Betws-y-coed

Dewis o lwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid

Beth sydd yma

Mae Llwybr Pen yr Allt ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth – mae hyn yn cynnwys y rhan o’r llwybr ar hyd yr afon o Bont y Mwynwyr i Bont-y-Pair.

 

Mae system un ffordd dros dro ar Lwybr Coed Tan Dinas. Mae rhan o’r daith hon bellach yn dilyn y llwybr trwy’r goedwig at ffordd y Cyngor ac mae wedi ei graddio’n gymedrol yn hytrach na hawdd.

 

Mae rhai pyst rheoli cyfeiriannu nad ydynt yn hygyrch - dilynwch yr holl arwyddion a chyfarwyddiadau sydd ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Betws-y-coed un o'r pentrefi mwyaf poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Cafodd cryn dipyn o Fetws-y-coed ei adeiladu yn ystod Oes Fictoria ac mae Parc Coedwig Gwydir yn amgylchynu'r pentref prydferth hwn.

Ceir llwybr pren a llwybr troed hawdd o faes parcio Pont y Pair heibio i goed pinwydd Douglas enfawr, a blannwyd yn y 1920au, ac ar hyd glannau afon Llugwy.

Hefyd, ceir pedwar llwybr ag arwyddbyst o Fetws-y-coed sy'n mynd i fyny i lethrau coedwig heddychlon sy'n amgylchynu'r pentref.

Mae’r llwybrau cyfeiriannu drwy Barc Coedwig Gwydir yn dechrau yn agos at Fetws-y-coed.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar yr holl lwybrau cerdded allan o faes parcio Pont y Pair yng nghanol Betws-y-coed (ar wahân i Lwybr Cerdded Llyn Elsi).

Mae Llwybr Cerdded Llyn Elsi yn dechrau y tu ôl i Eglwys Santes Fair.

Llwybr Coed Tan Dinas

¾ milltir/1.2 cilomedr, hawdd

Dilynwch y llwybr pren a’r llwybr llydan ar hyd glan yr afon ar y daith gerdded fer hon drwy goed uchel iawn.

Edrychwch ar y ffynidwydd Douglas urddasol sydd yn gymaint â 100 mlwydd oed.

Llwybr Cerdded y Cyrau

1½ milltir/2.5 cilomedr, anodd

""

Mae Llwybr Cerdded y Cyrau yn dringo heibio coed pinwydd Douglas ysblennydd lle ceir golygfa wych dros Fetws-y-coed.  

Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r pentref ar hyd ffordd goedwig â choed yn tyfu'r naill ochr a'r llall iddi.

Llwybr Cerdded Pen yr Allt

4½ milltir/7.1 cilomedr, anodd

Mae Llwybr Cerdded Pen yr Allt yn gylchdaith drwy goedwigoedd pinwydd cysgodol ac uwch-ddolydd.

Mae'r llwybr yn mynd heibio i fwyngloddiau segur a cheir golygfeydd trawiadol o Foel Siabod a Dyffryn Conwy.

Mae'n dychwelyd ar hyd afon Llugwy (os bydd wedi bwrw glaw cryn dipyn, gall yr afon orlifo fan hyn a dylech ddilyn y gwyriad).

Llwybr Cerdded Llyn Parc

6½ milltir/10.6 cilomedr, anodd

Mae Llwybr Cerdded Llyn Parc yn dechrau ar hyd hen lwybr glowyr ac yn mynd heibio i adfeilion Pwll Aberllyn.

Ar ôl cyrraedd y llyn, mae'n parhau ar hyd y lan cyn mynd heibio i raeadr fechan ar ei ffordd nôl i'r pentref.

Taith Llyn Elsi

4 milltir/6.2 cilomedr, anodd

Mae llwybr cerdded Llyn Elsi yn dechrau ar y ffordd goedwig y tu ôl i Eglwys Santes Fair ym Metws-y-coed.

Dilynwch y ffordd hon i goetir lle ceir arwyddbyst i Lyn Elsi. Mae'r llwybr yn mynd o amgylch y llyn â golygfeydd o'r ynys sy'n gartref i wylanod a gwyddau sy'n nythu.

Llwybrau cyfeiriannu 

Profwch eich sgiliau darllen map drwy lywio rhwng y cyfeirbyst pren ar un o’n tri llwybr cyfeiriannu parhaol ym Mharc Coedwig Gwydir.

Mae’r tri llwybr yn dechrau yn agos at Fetws-y-coed ac yn gorffen tu cefn i Eglwys y Santes Fair yng nghanol y pentref.

Mae’r llwybrau wedi’u graddio yn ôl safonau Ffederasiwn Cyfeiriannu Prydain a’u cynllunio gan Gyfeirianwyr Eryri.

Llwybr Oren

 • Gradd: Cymedrol
 • Ar gyfer: Dechreuwyr sy’n gallu deall map.
 • Pellter: 2.1 cilometr

Mae’r Llwybr Oren yn gymedrol o ran her llywio ac mae 10 cyrchbost.

Llwybr Gwyrdd

 • Gradd: Anodd iawn
 • Ar gyfer: Cyfeirianwyr profiadol
 • Pellter: 4.5 cilometr

Mae gofyn llywio sy’n anodd yn dechnegol ac mae 16 cyrchbost.

Llwybr Glas

 • Gradd: Anodd iawn
 • Ar gyfer: Cyfeirianwyr profiadol
 • Pellter: 5.8 cilometr

Mae’r Llwybr Glas yn galw am lywio anodd technegol ac mae rhaid ymweld â 16 o reolyddion ar y cwrs.

Sut i ddilyn y llwybrau cyfeiriannu

 • Lawrlwythwch y mapiau ac argraffu gartref neu prynwch fersiwn maint A3 o’r map, wedi’i argraffu ar bapur gwrth-ddŵr ar raddfa o 1:7,500, o Ganolfan Wybodaeth Betws neu siop Cotswolds Outdoor
 • Dewiswch eich llwybr a chanfod eich ffordd rhwng pob “cyrchbost” (arwyddbyst pren)
 • Cewch gwblhau’r llwybr yn eich amser eich hun
 • Gwiriwch eich atebion gyda’r daflen atebion a geir gyda’ch map neu lawrlwythwch o’r dudalen

I gyrraedd y dechrau, dilynwch y ffordd fechan (Ffordd Craiglan) sy’n rhedeg ochr yn ochr â siop Cotswolds Rock Bottom allan o Fetws-y-coed i arosfan (cyfeirnod grid OS SH 795 559) sydd ar y chwith wedi rhyw 150 metr – edrychwch am arwydd ar ochr y ffordd.

""

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Yn ogystal â’r llwybrau o Fetws-y-coed mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Mae Gwydir Mawr a Gwydir Bach, llwybrau beicio mynydd gradd coch, yn dechrau o Fainc Lifio neu Hafna.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Pont y Pair yng nghanol pentref Betws-y-coed sydd wrth gyffordd yr A5 a'r A470.  

Mae yn Sir Conwy.

Caiff maes parcio Pont y Pair ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Codir tâl am barcio.

Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio Pont y Pair wrth gyffordd y B5106 a'r A5 ym Metws-y-coed dros bont gul.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont y Pair ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 791 567.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Taith Cyrau PDF [292.9 KB]
Canllaw Taith Llyn Parc PDF [614.6 KB]
Canllaw Taith Llyn Elsi PDF [430.5 KB]
Map cwrs oren.pdf PDF [852.4 KB]
Map cwrs gwyrdd.pdf PDF [853.0 KB]
Map cwrs glas.pdf PDF [865.6 KB]

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru